ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. ЗЛАТАР

общ.Велики Преслав, обл.Шумен, e-mail – ou_zlatar@abv.bg

https://zlatarbg.com/index.php/, телефон, факс-05330 23-21

ОДОБРЯВА

…………………….                            ………………………….                    ………………….

(Ружин Бекташев)                                          (Бекрие Кушева)                                               (……………………….)

За Училищно настоятелство                        за Обществен съвет                        за Ученически съвет

СТРАТЕГИЯЗА РАЗВИТИЕ

НАОУ «Христо Ботев» с. Златар

За периода от 2017/2018 учебна година

до 2020/2021 учебна година

            Стратегията за развитие на ОУ с.Златар се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приетите наредби към него, приоритетите на МОН и РУО-Шумен и спецификата на училището.

Стратегията е изработена в съответствие с изискванията на чл. 263,ал1,т.1 от ЗПУО и е гласувана на заседание на ПС.

Самата стратегия е резултат от осъзната в училищната общност необходимост от промяна към по-високи резултати от образователната дейност в нашето училище, към модернизиране на образованието, към още по-стриктно съблюдаване на правата на децата и възпитаването им в духа на националните и ет­ническите ценности.

Основни принципи при разработването на стратегията са общоп­риетите училищни ценности, произтичащи от Конвенцията за правата на детето, Закона за закрила на детето, Стратегията за развитие на средното образование в Република България, Националната стратегия на Ми­нистерството на образованието и науката за въвеждане на информа­ционните и комуникационните технологии в българските училища.

В унисон с посочените документи в нашето училище поставяме в центъра на образователния процес детето с неговите заложби, инте­реси и потребности.

І. Анализ на състоянието на училището и външната среда

СИЛНИ СТРАНИСЛАБИ СТРАНИ
І. УЧЕНИЦИБрой ученици-общо, по пол, по класове и паралелки; Пътуващи ученици; Отпаднали; Преместени в други училища и причините за това; Наказани; Повтарящи;Невладеещи в достатъчна степен БЕ;
Прием в І-ви клас: 2015/2016г.-8уч., за 2016/2017г.-14 уч., за 2017/2018г.-10уч. от селото, 2018/2019г.-5уч., 2019/2020г. – 6уч.Няма отпаднали ученициПреместени в други училища – по семейни причини или смяна на местоживеене и напускане на страната;Няма пътуващи ученициНяма наказани ученициТенденция към намаляване броя на учениците;Недостатъчна дисциплинираност на учениците и лоши прояви по време на учебни занятия;Лоша успеваемост на ВО  в 7 клас;Дисбаланс в пълняемостта на паралелките;Има повтарящи ученици;80% невладеещи добре БЕ.
ІІ. КАДРОВИ РЕСУРСИУчители – пол, възраст, образование, квалификация, специалности, незаети щатове;Наличие на възпитатели;Служители;Квалификационни дейности
Висока квалификация на учителския състав и наличие на желание за повишаването й, добра мотивираност за работа;Утвърден училищен план за квалификация на педагогическите кадриЦДО с ученици от 1 до 7 класДопълнителна квалификация на учители за работа в мултикултурна средаРесурсен учител, логопед и психолог 
ІІІ.ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕСУчилищен учебен план;Резултати от изпити-поправителни, за промяна на оценка, от самостоятелна и индивидуална форма на обучение;Резултати от състезания и конкурси на общинско, областно или национално равнище;Среден годишен успех на училището;Реализация на учениците след завършване на основна образователна степен;Отсъствия от учебни занятия по неуважителни причини;Работа за личностно развитие на ученика-духовно, морално, обществено, професионално и др.
Училищен учебен план-отговарящ на желанията на учениците и възможностите на институцията;Осигурени допълнителни часове по БЕЛ и математикаДобри резултати на НВО по БЕЛРеализация след завършено основно образование -80%;Акцентът в работата и отношението на учителите към работа за личностното формиране на учениците – отличителна характеристика на ОУ с.Златар.Нисък среден успех на училището.Недобри резултати на НВО по математикаНаличие на ученици с голям брой отсъствия по неуважителни причини;Устойчива тенденция за натрупване от учениците до 5 отсъствия по неуважителни причини;
ІV.УЧЕБНО-ТЕХНИЧЕСКА И МАТЕРИАЛНА БАЗАСграда, стаи, кабинети, УТС, задължителна документация, работилници и др.
Осигуреност със задължителна документация;Наличие на информационни програмни продукти;Добре обзаведен компютърен кабинет за ползване по всички учебни предметиУчителска стая – много добре оборудванаНаличие на хранилища по химия и физика;Класните стаи са с PVC дограма, нови мебели, бели дъски – една естетична обстановкаБроят налични компютри отговаря на потребностите на ОУ с.ЗлатарНаличие на интерактивни дъскиДостатъчни налични УТС и дидактически материали;Състоянието на WC отговаря на съвременните хигиенни норми.Базата по физическо възпитание и спорт е неадекватна на потребностите на училището;Училището не с оформена сцена за училищни тържества;Без кабинет по БД;Недостатъчно функциониране на библиотеката;
V.ФИНАНСИРАНЕНачин на финансиране, участие в програми за финансиране, даване на обекти под наем, дарения, възможности за реализиране на допълнителни приходи
Редовно финансиране.Реализиране на проекти;Сътрудничество с Училищното настоятелство – приходи от отдаване под наем на земеделска земя, макар и невисоки;Недостатъчно участие на училището в програми за финансиране;Неизявено желание за дарения от страна на родители с възможности.
VІ.ВЪНШНИ ФАКТОРИСемейна среда, работа с родители, училищно настоятелство, връзки с неправителствени организации, взаимодействие с институциите
Разнообразна семейна среда, в едни случаи благоприятна, в повечето случаи не дотам;Активна работа с част от родителите;Съпричастност и съдействие на УН към разрешаване на училищни проблем;Липса на контакти с НПО по актуални теми и проблеми;Липса на инициативност от страна на родителите за участие във вътрешно-училищния живот;Недостатъчна заинтересованост и неосъществяване на навременна обратна връзка от страна на родителите;Недостатъчно активна работа с родители

ІІ. Цели на стратегията

Стратегическите цели и приоритети за развитие на ОУ ”Христо Ботев” с.Златар произтичат от:

·                     приетите проекти на национални стратегии за развитие на средното общо образование;

·                     приетите нормативни актове за развитие на средното общо образование;

·                     приетите Държавни образователни изисквания;

·                     приетите модели на контролна дейност в системата на народ­ната просвета.

Мисия на стратегията за развитие на ОУ с. Златар е училищната дейност да спомогне за:

1.                  Утвърждаване на образователните дейности като процес на всестранно и последователно навлизане на децата и учениците в обективния свят на обществото или в отделна негова част;

2.                  Организиране на училищната общност като отворена система, т.е. като елемент от съществуващите социокултурни и икономически условия и наличието на обратна връзка между тях;

3.                  Въвеждане в управлението на училището и образователните дейности на набор от съвременни педагогически технологии;

4.                  Формиране на умение за придобиване на информация и овладяване на съвременните информационни и комуникационни технологии;

5.                  Улесняване на трансформацията на училищната култура и организационното развитие на ОУ с.Златар по пътя на утвърждаването му като самообучаваща се организация, построена на основата на знания и информация;

6.                  Хуманизация на отношенията;

7.                  Формиране и развитие на основни училищни и човешки ценности като уважение към правата и свободите на всеки ученик, учител, ро­дител и всеки друг участник в образователните взаимодействия, недопускане на дискриминация на никакво основание;

8.                  Ангажиране на училищната общност на ОУ с.Златар със създаването на адекватни условия за опознаване и разбирателст­во между различните етнически и верски групи, като се полагат усилия за преодоляване на предразсъдъците и дискриминацията по етничес­ки и верски признак.

ІІІ. Подцели

1. Задоволяване на потребностите от съвременно, модерно училище и училищна среда, отговарящи на критериите на Евро­пейския съюз чрез:

1.1. Осигуряване на условия за безплатно основно образование на учениците:

 • максимално обхващане на децата, подлежащи на задължител­но обучение и задържането им в училище;
 • оптимизиране на процедурите за взаимодействие между общи­ната и училището;
 • осигуряване на качествено възпитание в начален етап на образование;

1.2.Разработване на система за управление на качеството в рамките на училището чрез:

 • непрекъснато повишаване на качеството на образователните дейности и управлението на училището;
 • разработване и внедряване на научно обоснована вътрешноучилищна система за управление на качеството на образователните дейности и управлението, която да отчита както традициите в ОУ с.Златар, така и световния опит и да разкрива пред всички субекти на управление (ръководители, учители, ученици) възможности за по-висока ефективност на собствената им дейност;
 • осигуряване на предпоставки управлението на качеството в ОУ с.Златар да получи ранг на ежедневна дейност, за­легнала в длъжностните характеристики на членовете на учи­лищната общност;
 • ежегодно определяне на степента на постигнатото качество в съответствие с изискванията за равнището на възпитание и подготовката на децата за училище по: български език, математика, ориентиране в социалния свят, ориентиране в природата,изкуства, физическа култура;
 • ежегодно определяне на степента на постигнатото качество на Държавните образователни изисквания за завършване на етапи образователна степен;
 • пренасяне на акцента от оценка на крайните резултати към уп­равление на качеството на цялостния процес, осъществяван в училището в четири етапа: планиране – изпълнение – проверка – въздействие;
 • разработване на документация за системата на качеството (програми, планове, длъжностни характеристики, правила, ограничения, забрани);

2. Стимулиране и мотивиране на учениците да мислят, да изразя­ват свободно своето мнение, да правят това, което искат, без да бъ­дат принуждавани и командвани, да работят с убеждението, че вър­шат нещо полезно за себе си, за училището и за обществото чрез:

 • оказване на съдействие в цялостната учебно-възпитателна ра­бота за придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска компетентност, необходими за активен живот в динамично променящите се обществени отношения;
 • създаване на предпоставки за личностна мотивация на учени­ците за съзнателно и активно участие в управлението на училището и образователните дейности;
 • осъществяване на целенасочена работа за формиране у учени­ците на гражданско съзнание и адекватно социално поведение;

3. Запазване и развитие на здравето на учениците чрез:

 • Разработване на училищни правила по проблемите на хранене­то, хигиената и безопасността на децата от I до VII клас;
 • разработване на училищен наръчник „Природосъобразен начин на живот“ за децата и учениците от V до VII клас;
 • продължаване на програмата, осигуряваща безп­латна закуска за учениците от начален курс.
 • оптимизация на учебния процес с цел преодоляване на нега­тивните фактори с отрицателно въздействие върху здравето на учениците;
 • разработка и реализация на целева училищна програма за формиране на здравословни навици и отрицателно отношение към вредните привички от V до VII клас;
 • провеждане на здравна просвета и обучение на деца и родители по профилактика на туберкулозата, сърдечносъдовите за­болявания и популяризиране на принципите на здравословния начин на живот;
 • разработване на училищни програми „Аз и ти“ за V – VII клас по проблемите на подрастването;
 • оптимално използване на възможностите на часа на класа за участие на учениците в процесите на формиране на здравна култура и природосъобразен начин на живот.

4. Разработване на училищна стратегия за реализиране на държавната политика по отношение на физическата култура и спорта посредством:

 • Подобряване качеството на учебните часове по физическо възпитание и спорт и организирането на извънучилищната и извънкласна спортна дейност;
 • популяризиране и участие в общинските и областните форми за масовизиране на физическата култура и ту­ристическата дейност;

5. Генериране на идеи за нови или за подобрени работни практики и услуги в сферата на ученическото творчество и сво­бодното време на учениците посредством:

 • създаване на система за откриване и развиване на таланти;
 • поощряване на творческата реализация на учениците и работа­та с талантливи деца в условията на класната стая;
 • осигуряване на финансови средства за участниците в провежданите олимпиади, състезания и конкурси;
 • осигуряване на среда, благоприятна за развитие на творческите възможности на учениците;
 • организация на училищна клубна дейност за развитие на потребности­
  те от знания и разширяване на кръгозора на учениците;
 • създаване на възможности за публично представяне на твор­ческите постижения на учениците;
 • материално и морално стимулиране на педагозите с високи
  постижения в работата с надарени деца;

6. Зачитане на отговорностите, правата и задълженията на ро­дителите, установяване на социален диалог „семейство – учили­ще“ посредством:

 • активно включване на родителската общност с оглед по-ефективно реализиране на стратеги­ята за развитие на училището и укрепване на материално-техническата база;
 • мотивиране на родителската общност да печели доверието на вън­шни институции и юридически лица и на тази основа да гради и поддържа взаимноизгодни връзки със социалната среда, способна да подкрепя материално и финансово образователната дейност;
 • стимулиране на родителската общност да помага за осигуряване на единомислие по спорни въпроси между училището и външните институции и юридически лица, за елиминиране разногласия и предотвратяване на конфликти, за намиране, оценяване и пред­лагане на алтернативи за решаване на възникнали проблеми.

7. Използване на добри педагогически практики за измерва­ния и управление, свързани с влиянието на училището върху социалната инфраструктура, с имиджа на педагогическата колегия, с диалога, който тя води в обществото, както и с другите заинтересовани от дейността и постиженията й общности посредством:

 • създаване на система за мониторинг на ефективността на взаимодействие на училището със социалната среда съвместно с органите на местната власт и Общинската комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • разработване на система за даване на родителите на педагогически минимум;
 • модернизация и реализация на програмите за нравствено-правово, гражданско-патриотическото, екологическо, естетическо и други направления в социализацията на учениците;
 • развитие на социалнопсихологическата помощ на учениците и техните родители;
 • разработка и реализация на механизми за взаимодействие на училището и организациите за извънучилищна дейност.

8. Създаване на благоприятна училищна среда за формира­не на разнообразие от поведения, етични системи и ценности, ко­ито се предават, практикуват и утвърждават от членовете на учи­лищната общност в условията на осъществяване на образовател­ните дейности в междукултурни взаимодействия посредством:

 • провеждане на културно-образователна и педагогическа дей­ност за разпространение на събраните фолклорни материали чрез библиотеката;
 • стимулиране на участието на учениците в пресъздава­нето на традиции и обичаи с цел изграждане у тях на нравствени и естетически ценности;
 • отбелязване на годишнини на дейци на културата, религиозни и официални празници, срещи с изтъкнати личности с принос към развитието на културата, изкуството и образованието в регионален и национален мащаб.

9. Рационализиране на стратегията за превенция и противо­действие на асоциалното поведение и противообществените про­яви на малолетни и непълнолетни чрез:

 • реализиране в училището на дейности, свързани с превенцията на противообществените прояви посредством ефективно организиране на извънкласната и извънучилищната дейност;
 • предприемане на мерки (с ресурсите и потенциала на училището) за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца, застрашените от отпадане ученици, децата жер­тви на насилие, децата с проблеми в общуването и справянето с училищните изисквания;
 • подкрепа и консултиране на деца и родители с проблеми; насочване на децата или семействата към служби, предлагащи психологично консултиране и помощ;
 • стимулиране на активно работещите в Училищната комисия за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по ред, определен от директора на училището и съобразен с действащото законодателство;
 • организиране и подпомагане обучението на родителите по въп­росите на възпитанието и развитието на техните деца с оглед оказване от тяхна страна на съдействие на комисиите за пре­венция на противообществените прояви на малолетни и непъл­нолетни и подпомагане дейността на училището в противодействието му срещу наркоманията и други вредни влияния върху децата и учениците;
 • провеждане на работни срещи със социални работници от общината, на които се получават конкретни методически указания за работа със семейства, в които има определен риск за децата (ученици, живеещи в неблагоприятна среда, семейства с родител(и), изтърпяващи присъда, семейства с криминал­но проявени родители, семейства с родители, които злоупотре­бяват с алкохол или наркотици, семейства с психично болни ро­дители, семейства, в които се упражнява различен вид наси­лие, социално слаби семейства, семейства, в които децата не се отглеждат от родителите);
 • оказване на психологическа подкрепа и помощ на семействата, консултиране по проблемите на професионалното насочване и развитие на застрашени деца;
 • реализиране на училищни програми, проекти и други форми за привличане на обществеността в дейностите по превенция и противодействие на противообществените прояви на малолет­ните и непълнолетните и за защита правата на децата.

10. Осигуряване на безопасни условия за труд и творчество на децата на територията на училището посредством:

 • ежегодно актуализиране на Правилника за осигуряване на безопас­ни условия на обучение, възпитание и труд, който да бъде задължителен за всички ученици, учители и непедагогически персонал;
 • извършване на проверки на всички обекти, отнасящи се до здравето и живота на учениците и учителите: състояние на шахти, водопроводи, стълби, спортни съоръжения, двор, сграда и т. н. от комисията по осигуряване на безопасни условия на труд, като за констатирани нередности да се изготвя подробен протокол и конкретни предложения за отстраняването им. Прегледът на обектите да се извършва периодически и в случаите на екстремни ситуации, като се обръща особено внимание на електроинсталацията;
 • провеждане на подробен инструктаж от всички класни ръководи­
  тели за охраната на труда в училище и потенциалните опасности и оформяне на тетрадка за охрана на труда с подпис от всеки ученик;
 • стриктно спазване от ръководителите на правилата за движе­ние по пътищата при извеждане на групи ученици извън учили­ще и по време на походи и други;
 • рационализиране на пропускателния режим в училището.

11. Компютризация на образователните дейности и управле­нието на училището чрез:

 • развитие на собствени мултимедийни педагогически разработки;
 • прилагане на информационните технологии в преподаването посредством използване на готови продукти и осъществяване на Интернет връзки;

12. Определяне и прилагане на система от правила, процеси, процедури и взаимовръзки за управление на училището и за из­пълнение на стратегията за развитие посредством:

 • организация на училищната дейност за постигане на резултати, основаващи се върху набор от основни принципи, форми и методи, отразени в стратегията за развитие, които включват:
 • ориентиране към резултатите,
 • внимание към личността на ученика, лидерство и постоянство на целите, фиксирани в стратегията;
 • непрекъснато усъвършенстване и въвеждане на новости; взаимноизгодно партньорство, социална отговорност на учи­лищната организация за качеството на постиганите резултати.

13. Оптимизиране на функциите на управленска дейност чрез:

 • делегиране на правомощия на функционалните звена и отдел­ни личности, изясняване и разпределение на функциите на су­бектите на промяна в съответствие с изискванията на информа­ционното общество, личната компетентност и мотивация за участие в управлението на училището;
 • приспособяемост, усилване на оперативността на функциите по отношение на стратегията за развитие на училището, преход от тясна специализация към интеграция в съдържанието и харак­тера на осъществяваните дейности;
 • насочване на действията на членовете на училищната общност в рамки извън конкретните служебни задължения;
 • постигане на съгласие със съмишленици, а не прибягване до външен авторитет, в зависимост от спецификата на образователно-възпитателния процес като колективна дейност;
 • създаване на условия и предпоставки за проява на инициатива
  по разработване на нововъведения на всички членове на училищната общност, без да е необходимо информирането от страна на ръководителите от по-високите управленски нива

13.1. Приспособяване на организационното устройство на училището към промяната в задачите, отразени в стратегията посредством:

 • обединяване и регламентиране на поведението на членовете на училищната общност и групите в процеса на взаимодействие и осъществяване на съвместна дейност, осигуряване на опре­делено ниво на социален ред, съгласие, интеграция;
 • засилване на оперативната самостоятелност на училищните органи, като линейно-функционалната структура на управление постепенно да се заменя с дейността на многофункционални екипи като:
 • членове на екипите се овластяват да вземат решения по оп­ределен кръг проблеми;
 • всеки член на екипа е длъжен да отговаря за определен вид дейност;
 • членовете на екипите са длъжни да провеждат регулярни обсъждания на процеса на приемане на решаване във всяка област от дейността на училището;
 • въвеждане и спазване на стандарти за поведение на членовете на екипите, отразени в Правилника на училището и длъжностните характеристики;
 • обмяната на знания на екипа увеличава общия обем от зна­ния в училището;
 • разграничение и фактическо разпределение на компетент­ности в зависимост от интелектуалния потенциал на члено­вете на училищната общност;
 • преосмисляне на взаимоотношенията между методическите обединения, предметните групи, отделните преподаватели и другите членове на училищната общност на основата на признаването и възприемането на факта, че дейността на училището е екипна.

14. Провеждане на мониторинг за степента на постигане на стратегията и неразкритите потенциални възможности на училищната общност на ОУ с.Златар посредством:

 • периодично събиране и отчитане на определена информация по различните дейности, залегнали в стратегията;
 • съпоставяне между планираните цели и реално постигнатото, състояние на управлението на образователните дейности и училището;
 • своевременно привеждане на процесите на промяна в съответ­ствие с потребностите на училищната среда;

Заключителни бележки:

Предложената стратегия отразява намеренията на педагогичес­кия колектив на ОУ с.Златар за развитие и усъвършенстване на образованието през следващите 3 години. При определяне на приоритети­те, включени в тази стратегия, сме се ръководили от разбирането, че развитието на образователната система има за основна цел формира­нето на свободна и творческа личност, чиято социална функция е ин­тегриране в обществото и участие в неговото обновяване и промяна. Стратегията обхваща периода от 2017 г. до 2020 г., като следва да бъ­де актуализирана всяка година.

Основни средства за конкретизация и реализиране на стратеги­ята са :

1.                  училищните програми,

2.                  годишните училищни планове,

3.                  организа­ционно управленската структура на училището,

4.                  Правилник за дейността на училището,

5.                  Правилник за вътрешния трудов ред,

6.                  Плано­ве на методическите обединения в училището

ІV. Дейности за постигане на целите

1. Административно-управленска дейност:

1.Утвърждаване на учебни планове в разделите ИЧ, ФУЧ, ЗИП и СИП, формиращи облика на училището, съобразени с интересите на учениците;

2.Сформиране на педагогически екип мотивирани и квалифицирани преподаватели, обединени от общата цел за издигане рейтинга на училището.

3.Установяване взаимоотношения на диалог и партньорство в колектива, насочени към ефективна ОВР и благоприятен психоклимат за ползотворна дейност;

3.1.Установяване практика на взаимопомощ и партньорство чрез планиране на дейности по МО, комисии и др.

3.2.Планиране честване на вътрешноучилищни празници и мотивиране участието в тях

3.3.Създаване на нулева поносимост към недостатъчната дисциплинираност на учениците и лоши прояви по време на учебни занятия;

4.Работа в посока на :

·                     участие на училището в програми за финансиране;

·                     контакти с НПО по актуални теми и проблеми;

·                     повишаване на инициативността от страна на родителите за участие във вътрешно-училищния живот ;

2.Образователно-възпитателна дейност:

1.Прилагане на иновационни технологии от квалифицирани преподаватели

1.1.Разчупване рамките на стандартната класно-урочна система с нови методи и форми

1.2.Излизане от шаблона и скуката в класно-урочната система и формите за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците;

1.3.Прилагане на интерактивно обучение, иновации;

2.Обособяване на училището като център на социални и културни изяви, разширяване връзките с околната среда за популяризирането и фиксирането ролята на училището за гражданското възпитание на учениците;

2.1.Внедряване допълнителни форми на работа с учениците –планирано, по график, съгласувано с интересите на учениците и техните родители;

3.Квалификационна дейност:

1.Планиране вътрешноквалификационна дейност, осигуряваща необходимата педагогическа и методическа култура и подготовка на педагозите;

2.Самоквалификация по приоритети от педагогическата колегия за повишаване на конкурентноспособността и професионалното самочувствие;

4.Социално битова и финансова дейност:

1.Поддържане на добрия облик на училищната сграда и уюта в училището .

2.Планиране разходването на средствата осъвременяване на техника и други помощни средства по приоритети

V.Финансово осигуряване на изпълнението на стратегията

1.Делегегирани средства

2.Средства, набрани от УН

3.Дарения от спонсори

4. Разработване и реализиране на проекти

6.Собствен труд за осъществяване на вътрешни текущи ремонти и естетизиране на помещения

Стратегията се актуализира в началото на всяка учебна година, както и в случай на значителни промени в организацията на работа в училище или в нормативната база на средното образование.

На основата на тази стратегия ежегодно се изработва годишен план за дейностите с конкретните срокове и отговорници.

Със стратегията за развитие на училището са запознати всички членове на колектива, учениците, родителите, Първостепенният разпоредител на бюджетни средства.

Стратегията е приета на ПС №1 от 15.09.2017г. и утвърдена със Заповед №399 от  14.09.2017г.

Актуализиране на стратегията на 11.09.19 г.       Заповед №331 от      11.09.2019г.

                                                                                                          Директор: ……………….

                                                                                                                      /Сн. Петкова/