П Р А В И Л Н И К

ЗА

 БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ

И ТРУДвОУ „Христо Ботев”, с. Златар

СЪГЛАСУВАНО:За СО на СБУ към КНСБ

…………………….

Татяна Димитрова

Председател

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Правилник е изготвен въз основа на Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 05.07.1999 г. (посл. изм. Д.в. бр. 79, от 13.10.2015 г.), Инструкция за изискванията на безопасни условия на възпитание, обучение и труд – д.в. бр. 61 от 05.07.1996 г.;

Чл. 2. Той урежда правомощията и задълженията на Комисията по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, наричана за краткост по-долу “Комисията”.

Чл. 3. Настоящият Правилник влиза в сила от деня на неговото утвърждаване от директора и може да бъде отменян, заменян или актуализиран със Заповед на директора на училището след решение на ПС и съгласуване със синдикалните организации.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

Права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учащите за осигуряване и спазване не безопасни условия на възпитание, обучение и труд

 І. Училищно ръководство

1. Отговаря за цялостното изпълнение на изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в учебното заведение по действащите нормативни документи, указания и заповеди на министерството, по въпроси на охраната на труда.

2. Утвърждава правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд на учебното заведение.

3. До началото на всяка учебна година актуализира правилника.

4. Организира запознаването на учениците, педагогическия и непедагогическия персонал и родителите с настоящия правилник.

5. Създава условия за опазване на живота, предпазване от рискове и укрепване здравето на учащите се.

6. Организира съвместно с медицинското лице, обслужващо училището, провеждането на различните видове здравни мероприятия и поддържането на реда и хигиената на училищната сграда, дворните площи и другите помещения.

7. Създава условия и осигурява цялостно и правилно провеждане на инструктажите и обучението по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и контролира прилагането и спазването на изискванията за тяхното провеждане.

8. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд, така че всяка опасност за живота и здравето на работника или служителя да бъде предотвратена.

9. Осигурява указания за реда и начина за изпълнение на задачите, включително запознаване с длъжностните характеристики и правилата за здравословни и безопасни условия за труд.

10. Осигурява подходящи помещения за учебни кабинети, лаборатории и работилници.

11. Осигурява необходимите средства за осъществяване на мероприятията по охрана на труда.

12. Осигурява снабдяването с работно облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите.

13. Осигурява условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на

работниците, служителите и учащите се.

14. Отговаря за пожарообезопасяването чрез спазване на действащите норми, правилници, наредби и предписания.

15. Подпомага организирането на евакуация на учениците и трудовия колектив през учебната година и контролира нейното изпълнение.

16. Следи за състоянието на проходите за евакуация, за правилната експлоатация на отоплителните съоръжения, ел. инсталации и др.__

1. Училищното ръководство е длъжно да осигурява на учениците напълно безопасни условия за работа;

2. Със заповед на директора ежегодно се създават комисии за:

  • проверка безопасността на всички уреди, съоръжения и уреди по физкултура;
  • проверка на ел. уредите, инсталациите, противопожарните кранове, гръмоотводите с оглед противопожарната охрана и охраната на труда;
  • комисиите по точка 2 до 15 септември извършват проверката и съставят протоколи, с чието съдържание се запознава ПС.

            ІІ. Педагогически персонал

1. В началото на всяка учебна година класните ръководители и учителите запознават учениците с нормите за безопасност и условията на труд в класните стаи и кабинетите. Инструктажът да бъде поставен в класната стая или кабинета. С него да бъдат запознати и родителите на първата родителска среща.

2. Преподавателите по химия, биология, физика, физкултура и трудово обучение да направят инструктаж в зависимост от спецификата им и да маркират опасните зони по работните места.

3. Учителите своевременно да уведомяват ръководството и ЗАС за отремонтиране на ел. контакти, прекъсвачи, лампи и счупени прозорци.

4. Преподавателите да сигнализират за промяната на микроклимата в класните стаи.

5. Класните ръководители да запознаят учениците със схемата и начина за евакуация на училищната сграда при пожар и стихийни бедствия. Да се провеждат и практически занятия.

6. При провеждане на спортни игри, походи, състезания и други извънучилищни дейности класните ръководители и учителите задължително инструктират учениците за поведението им като състезатели, участници в похода, пешеходци или пътници в транспортни средства.

7. Списъците на учениците, заминаващи на поход, екскурзия и т. н. се предават на директора след провеждане на задължителния инструктаж заедно с маршрутния лист за придвижване на групата най-малко 7 дни преди мероприятието.

8. Организирането и провеждането на детски ученически отдих, учебни екскурзии и туризъм се осъществява съгласно Наредба №2 от 24.04.2004 г.

9. При организиране на походи по възможност не се включват хронично болни ученици. Същите могат да участват в похода след разрешение от лекар и писмено съгласие на родителите /или присъствието на родител на мероприятието/.

10. Преди провеждане на общински, регионални и национални спортни състезания, участниците – ученици задължително преминават през медицински преглед под ръководството на учителите по физическо възпитание или треньорите.

11. Преди провеждане на лабораторни упражнения учениците предварително се инструктират от преподавателя за безопасна работа.

12. Задължително е разглеждането на теми по БДП и ГЗ в ЧК.

13. Учителите да не използват нестандартни или технически неизправни ел. инсталации, ел. уреди, апарати и съоръжения.

14. След приключването на учебните занятия учителите задължително проверяват за забравени включени ел. уреди, УТС и осветление.

15. Дежурните учители следят за нормалното придвижване на учениците по коридорите и стълбищата в училищната сграда и следят за поведението на същите в класните стаи, коридорите и стълбищата.

16. Класните ръководители организират застраховането на учениците от паралелката.

17. В кабинетите по трудово обучение и във физкултурните салони да се осигурят медикаменти за долекарска помощ.

18. Работното време на възпитателя да бъде съобразено с графика на учебните занятия, за да не остават учениците без надзор.

 ІІІ.Непедагогически персонал /помощен и обслужващ персонал – работници и служители/.

 Всички са длъжни:

1. Да спазват установената трудова, техническа и технологична дисциплина, да изпълняват трудовите си задължения точно и добросъвестно.

2. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възлаганите им задачи и да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо вещество, както и да не пушат в района на училището.

3. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, безопасността на движението и противопожарната охрана.

4. Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които биха могли да пострадат при извършваната от тях работа или дейност.

5. Да поддържат реда, необходимата чистота, културна и приветлива обстановка на работното си място.

6. Да не предприемат по своя инициатива работа, с която не са запознати и не им е възлагана.

7. Да поддържат и повишават знанията и квалификацията си по безопасните методи на труд.

8. Периодично или за конкретен случай да се запознават с изискванията за безопасна работа, отнасящи се за работното място, на което работят.

9. Имат право да откажат изпълнението или да преустановят работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето им, като незабавно уведомят за това прекия си ръководител.

10. Имат право да откажат изпълнението на работа, за която не са инструктирани или нямат изискващата с правоспособност.

 11. Задължително е да се явяват на периодични медицински прегледи или изследване, когато за това им е съобщено или в друг конкретен случай.

 12. Чистачките задължително забърсват с влажна кърпа всяка сутрин преди началото на учебните занятия всички чинове, маси, бюра, первази и повърхности.

 13. Преди началото на учебните занятия всички класни стаи, кабинети, учителска стая и канцеларии задължително се почистват и проветряват.

 14. Класните стаи и кабинетите задължително се почистват след приключване на всяка учебна смяна.

 15. Класните стаи и кабинетите задължително се проветряват през всяко междучасие.

 16. Преди началото и след края на учебните занятия дежурният учител задължително проверява състоянието на вратите, прозорците, чиновете, масите, бюрата, шкафовете и осветлението. При констатиране на нередности уведомява  училищното ръководство.

 17. Коридорите и стълбищата в училищната сграда се забърсват и хлорират от чистачите след голямото междучасие.

 18. Санитарните помещения се почистват преди започване на учебните занятия, след всяко междучасие и след приключване на учебните занятия.

 19. Чистачите измиват прозорците всяка ваканция. Тяхното почистване се извършва след внимателното им отваряне, а също на изправни маси или стълби.

 20. Качването и слизането при почистване на прозорците или подмяна на осветителните тела става изключително внимателно при спазване на правилата за безопасност.

 21. Училищният двор и спортната площадка се почистват всяка сутрин и след голямото междучасие.

 22. Пердета, завеси и  покривки се перат всяка ваканция.

 23. Почистването на подовете в стаите става през ваканцията, като чистачите спазват правилата за работа с опасни химикали.

 24. По време на работа с опасни химикали прозорците в кабинетите, класните стаи и залите задължително са отворени.

 25. При подмяна на осветителни тела, ремонт на учебно-технически средства, съоръжения и други, те задължително се изключват от електрическата мрежа.

 26. Ремонт на електрически табла се извършва само след централно изключване на електрическата мрежа.

 27. След приключване на учебните занятия чистачите задължително проверяват за забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление.

28. Обслужващият персонал изпълнява задълженията си по трудов договор и длъжностна характеристика само в работно облекло.

 29. До началото на учебната година задължително се осигуряват от длъжностното лице медикаменти за долекарска помощ.

30. За училищни нужди се закупуват или приемат като дарения само уреди, съоръжения, пособия, учебно-технически средства и други, отговарящи на БДС.

31. При пожар, земетресение, авария, стихийно бедствие и други, чистачите от първия етаж обезпечават отварянето на вратите и изходите за евакуацията на учениците.

32. Леснозапалими материали се съхраняват на строго определени за целта места, безопасни за здравето и живота на учениците и трудовия колектив.

33. Забранено е запалването на събраните отпадъци и листа в училищния двор и около него.

34. През есенно-зимния сезон стриктно се спазва планът за работа през зимни условия “ План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата” с оглед на безопасните и здравословни условия на труд.

ІV. Ученици

1.Да спазват правилника за вътрешния ред в училището.

2.При придвижване от дома към училище всеки ученик се задължава стриктно да спазва правилата за движение по пътищата.

3. Придвижването по коридорите и стълбищата в училищната сграда става само от дясно.

4. Забранява се на учениците да тичат, скачат и да се боричкат по класните стаи и училищните коридори.

5. Пет минути преди започването на часа учениците заемат работните си места и спокойно изчакват идването на преподавателя.

6. Категорично се забранява на учениците качването по первазите на прозорците, както и катеренето по спортните съоръжения без разрешението на преподавателя по физическо възпитание.

7. Организирането и провеждането на спортни игри и състезания в двора на училището и спортната площадка става само в присъствието на учител. Ако топката попадне на улицата, ученикът внимателно излиза на уличното платно под наблюдението на учителя.

8. Забранява се на учениците при отсъствието на учител да вдигат шум в класните стаи.

9. Забранява се на учениците да консумират закуски в класните стаи.

10. По време на извънкласни и извънучилищни мероприятия учениците задължително стриктно спазват указанията на класния ръководител или учителя.

11. Забранява се на учениците да пипат и боравят с учебно-технически средства и пособия в отсъствието на учител.

12. Категорично се забранява на учениците да пипат здрави или счупени контакти и електрически ключове. При откриване на повредени или счупени контакти или електрически ключове са длъжни незабавно да уведомят класния ръководител, учител или училищното ръководство.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

1. Обучението по Безопасност на движението на учениците от I до VII клас се провежда в часа на класа от класните ръководители или друго упълномощено от директора лице, притежаващо документ, който разрешава преподаването на предмета, като глобалните теми са определени в учебни програми, утвърдени от Министъра на образованието и науката.

2. Обучението по безопасност на движението се осъществява под ръководството на КОМИСИЯ по безопасност на движението, състояща се от 2 души – 1 председател и 1 член.

3. Комисията изготвя Програма за работата по БД за учебната година, която се представя за утвърждаване на директора през м. септември.

4. За учебния процес по безопасност на движението се използват учебни тетрадки и методически ръководства за учителите, одобрени от МОН.

5. Часовете за изучаване на правилата за безопасно движение по пътищата се организират и провеждат в класните стаи с подходяща нагледност или извън училище, спазвайки изискванията за провеждане уроци на открито.

6. Преподаваният материал по БД, съгласно учебните програми, се отразява в дневника на класа в съответствие с предварително изготвените разпределения за часа на класа съгласно Списък-Образец № 1.

7. В началото на учебната година за всеки ученик от началния етап на основното образование да се определи съвместно с родителите най-безопасния път до училището.

8. Ежедневно, в края на последния час, учителите напомнят на учениците задълженията за безопасно поведение на улицата и провеждат 5-минутка по БД за І – VІІ клас, която се отразява в дневника на класа.

9. Обезопасяването на района на училището се осъществява съвместно с Общинското ръководство.

10. Ръководството на училището осигурява дежурен учител в района на училището.

11. Комисията по безопасност на движението организира провеждането на училищни състезания с велосипеди.

12. При организиране на екскурзии, туристически походи и физкултурни прояви се провежда задължителен инструктаж с участващите ученици от ръководителите на съответното мероприятие, съгласува се с РУО – Шумен и се уведомява Областна дирекция по безопасност на храните

13. При възникване на ПТП с деца и ученици задължително се информира Министъра на образованието и науката и РУО в срок от 24 ч. при смъртен случай и до 3 дни след нараняване.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ.

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ.

1. Часовете по защита при бедствия, аварии и катастрофи се провеждат от класните ръководители в часа на класа при предварително планиране.

2. Училищната комисия, съвместно с класните ръководители запознава учениците с плана на училището за защита на учениците при бедствия, аварии, катастрофи и пожари и евакуационната система на училищната сграда.

3. Часовете по защита при бедствия, аварии и катастрофи се провеждат през учебната година във време и място, съобразени с конкретните условия за обучение.

4. При подготовката на учебните часове се използва специализирана литература, инструктажни материали от централния и местния печат и учебно-методическото помагало “Защита при бедствия”.

5. За часовете със специализирана практическа насоченост при възможност се привличат специалисти от Гражданска защита, РС „ПБЗН” и други ведомства с отношение към защитата при бедствия, аварии и катастрофи.

6. Два пъти в годината се провеждат тренировъчни упражнения за евакуация при бедствени ситуации.

а) организацията се създава от административното ръководство, председателят и членовете на комисията със съдействието на РС „ПБЗН“ и Гражданска защита

б) планирани дати: за І срок – евакуация при пожар – на 24.10.2019 г. (четвъртък) и за ІІ срок – евакуация при земетресение на 31.03.2020 г. (вторник)

РАЗДЕЛ ПЕТИ

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩНАТА СГРАДА

1. Училищната комисия със съдействието на класните ръководители запознава учениците с настоящия Правилник в първия за учебната година час на класа и представя на комисията списък с инструктираните ученици с подпис.

2. Директорът на училището и Комисията организират запознаването на педагогическия и непедагогическия персонал в училището с настоящия Правилник и с конкретните им задължения за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, вписани в длъжностните им характеристики.

3. Училищната Комисия организира и провежда следните инструктажи:

а) начален инструктаж;

б) инструктаж на работното място;  

в) периодични инструктажи;

г) извънреден инструктаж

4. Всички инструктажи се вписват в инструктажната книга, като всеки инструктиран се подписва. Инструктажната книга се води от секретаря на комисията. При начален инструктаж на инструктирания се издава служебна бележка, която се подписва от секретаря на Комисията и се прилага в досието на служителя.

5. Директорът съвместно с класните ръководители организират запознаването на родителите с настоящия Правилник в началото на учебната година на първата родителска среща. Същият се припомня при необходимост през учебната година.

6. Директорът и Комисията организират означаването на опасните зони по работни места и площадки. За всеки кабинет се разработват и поставят на видно място правилата за безопасност на работа.

Безопасна работа в учебните кабинети и лаборатории – общи изисквания.

1. Кабинет по химия

1. Учениците да бъдат запознати с несъвместимостта на химическите вещества.

2. На шкафовете, в които се съхраняват отровни, самозапалващи се, взривни, радиоактивни и други вещества, да се поставят знаци по БДС за опасност.

3. Отровните вещества да се съхраняват в добре затворени съдове и специални шкафове, които се заключват с надписи и знаци “отрова”. Леснолетливите течности да се съхраняват на хладно и тъмно място.

4. Забранено е оставянето на химически вещества без етикет.

5. Да се спазват от учителя нормативите за допустимото количество опасни и отровни за здравето вещества.

·         Задължения в кабинетите по физика, химия и биология:

а) учителите извършват инструктаж на учениците за работа в кабинета;

б) опитите се извършват само с разрешението и под контрола на учителите;

в) забранява се изнасянето на химически вещества и уреди извън кабинетите;

г) включването и изключването на електроуредите става само от учителите.

2. Физкултурен салон и площадка

1. Уредите да бъдат здрави и неподвижно закрепени.

2. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.

3. Баскетболните табла, волейболните колони и други да бъдат закрепени здраво или стабилизирани с тежести.

4. Траповете за скачане да са дълбоко разкопани.

·         Задължения във физкултурният салон, фитнес залата и спортната площадка:

а) провежда се инструктаж на учениците за работа с уредите и съоръженията във физкултурният салон;

б) осветителните тела се включват и изключват само от учителите или от помощния персонал;

в) учителите по физическо възпитание и спорт контролират и осигуряват нормален учебен процес;

г) забранява се ползването на спортната площадка без присъствието на учител;

3. Извънучилищна дейност

1. При организиране на извънучилищни мероприятия ръководителят на групата да изготви и представи на директора план за провеждане на мероприятието.

2. Извънучилищно мероприятие се провежда след издадена от директора писмена заповед и проведени инструктажи с учениците.

3. Директорът определя и запознава придружителите на групата с конкретните им задължения за осигуряване на безопасното провеждане на извънучилищното мероприятие.

4. Задължения в компютърните кабинети:

а) учителите провеждат инструктаж с учениците за безопасна работа с компютри;

б) преди напускане на кабинета учителите проверяват състоянието на техниката.

в) учениците работят с компютрите само с разрешение и по указания на учителите;

5. В класните стаи и училищните коридори се забранява:

а) качването на учениците по прозорците и парапетите на стълбите; скачането от прозорците, тичането в коридорите;

б) пипането на електрическите табла и ключове по коридорите и класните стаи;

в) пипането на противопожарните уреди и сигнализационната система от учениците;

г) внасянето на неподходящо опаковани закуски и разхвърлянето на хранителни продукти;

д) чупенето, рушенето и унищожаването на училищното имущество (при установени нарушения се възстановява от съответните ученици)

е) внасянето и изхвърлянето на пластмасови бутилки, чашки и др. в тоалетните

ж) затварянето и отварянето на прозорци става само от учителите или помощния персонал;

6. В училищния двор и в района на училището се забранява:

а) хвърлянето на бомбички и пиратки

б) пушенето, консумирането на алкохол, употребата на наркотични вещества и хазартни игри

в) паленето на огън в сградата и в двора на училището.

г) пребиваването на учениците в районите извън спортната площадка и местата за отдих без присъствието на учител/възпитател

7. Медицинският кабинет се снабдява с необходимите медикаменти и материали съгласно изискванията.

8. Всички учители, служители и ученици съобщават незабавно на комисията и/или ръководството за възникнали проблемни места, които биха създали условия за наранявания и трудови злополуки – оголени проводници, контакти, открити шахти и т.н.

9. Дежурните учители ежедневно следят за нормалното придвижване и поведение на учениците по коридорите, стълбищата и цялата сграда с цел недопускане на произшествия.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРАВИЛА И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕН АНОНИМЕН ТЕЛЕФОНЕН СИГНАЛ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ

1. Училището осъществява системно партньорство между образователните институции, обслужващите ги структури на МВР, местната власт и за превенция на престъпността и терористичните заплахи и актове.

2. Поддържане на системата за видеонаблюдение.

3. Действия след получаване на сигнал за злонамерено анонимно телефонно обаждане:

а) първо се уведомяват директора и председателя на комисията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за сигнала;

б) длъжностните лица извършват бърз оглед за наличието на съмнителни предмети;

в) евакуацията се извършва, съгласно предварително утвърден план, без да се допуска паника и хаос;

г) при евакуацията се взема багажа, за да се улесни проверката;

д) проверява се броят на евакуираните лица;

е) след извършената проверка се подписва констативен протокол, след което може да се вземе решение за възстановяване на учебния процес;

ж) когато сигналът е получен на телефон 112, органите на МВР уведомяват ръководителя на образователната институция, който предприема своевременното изпълнение на горепосочените действия.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

Противопожарна охрана

Създаване на условия за недопускане на пожари

1. Да се изготви противопожарна Наредба, която да се утвърди от директора на учебното заведение.

2. Противопожарната Наредба да се спазва от всички задължително.

3. Да се извършва постоянен контрол по спазване на противопожарната Наредба от назначеното длъжностно лице и училищното ръководство.

4. В Наредбата да са включени и следните раздели:

  • противопожарни изисквания към помещенията
  • помещения за учебно-възпитателна дейност

5. Да се извършва постоянен контрол по ползването на електронагревателните и отоплителни уреди. При спиране на електрическия ток да се ползват само електрически фенерчета или газови лампи.

6. Отоплителните уреди да бъдат монтирани правилно и безопасно.

7. В коридорите и по стълбищата да не се съхраняват маси, чинове или друг инвентар.

8. Изходите за евакуация да се поддържат годни за използване.

10.В таванските и избените помещения да не се складират леснозапалими материали, да бъдат заключени и да няма свободен достъп до тях.

11.Противопожарните уреди и съоръжения да се поддържат в изправност и годност за ползване.

12.Да се спазват най-строго изискванията за пожарна безопасност при извършване на заваръчни и други огневи дейности.

13.Да се изготви план за евакуация на учениците при пожар, същият да бъде поставен на видно място в училищната сграда на всеки етаж и да се проиграва веднъж на учебен срок през учебната година.

Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия – тържества, вечери и други.

1. За провеждане на масово мероприятие трябва да бъдат осигурени всички необходими средства за пожарогасене.

2. През време на масовото мероприятие при учениците трябва да присъства представител на училищното ръководство, който да следи и отговаря за спазване на всички правила по противопожарната охрана.

3. При провеждане на масовото мероприятие е забранено: осъществяване на светлинни ефекти с използване на химически и други вещества, които могат да причинят пожар да се гаси напълно светлината в помещението разполагане на маси и, столове и други предмети в помещението по начин, който ще затрудни бързото му напускане от присъстващите.

4.Украсата с електрически илюминации да се извършва само от правоспособен електротехник, който да спази всички изисквания за електро- и пожаробезопасност.

Дейност в случай на пожар, авария или природно бедствие

1. Да не се допуска паника и да се действа организирано и уверено.

2. При усещане на първите признаци на земетресение да не се напуска сградата самостоятелно от ученици или учители.

3. Да се заемат местата до вътрешните стени или коридорите, които са сравнително по-устойчиви на въздействието.

4. След преминаване на първия трус незабавно да се изключат отоплителните и нагревателните уреди.

5. След преминаване на първия трус под ръководството на учителите, организирано, при спазване на плана за евакуация да се напуснат класните стаи.

6. След напускане на сградата да не се застава на разстояние по-малко от височината й.

7. Задължително е спазването от всички – трудов колектив и ученици на противопожарната наредба, утвърдена от директора.

8. При възникване на пожар е необходимо да се уведомят незабавно органите на противопожарната охрана, като се посочи и адресът на училището.

9. Да се започне незабавно гасене на пожара с наличните противопожарни съоръжения.

10. Организирано и без паника да се евакуират учениците, при спазване на плана за евакуация и конкретната пожарна обстановка.

11. Задимен участък да се преминава с поставена на дихателните органи мокра кърпа.

12. Директорът на училището и учителите напускат последни училищната сграда, след извеждане на всички ученици.

13. При разрастване на пожара да се вземат мерки за спасяване на ценно имущество и документация.

14. При пристигане на противопожарните коли да се информират служителите на СПАБ за следното:

– има ли ученици, неизведени от класните стаи и къде, кои помещения са обхванати от огъня и къде се разпространява;

– местата за съхраняване на леснозапалими течности, документация, ценно имущество и други.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1. Директорът на училището и Комисията контролират спазването на настоящия Правилник;

§ 2. Настоящият Правилник е съгласуван със синдикатите, приет от ПС и утвърден от директора със Заповед № …../….09.2019 г., влиза в сила от деня на утвърждаването му и важи за учебната 2019/2020 година.

§ 3. Директорът може да предложи актуализиране на Правилника при промяна на законови наредби и инструкции, посочени в чл. 1.

§ 4. Промяна на настоящия Правилник става с Решение на ПС.

Директор: …………..

/Сн. Петкова/