ОУ «Христо Ботев» , с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен

 (пълно наименование на училището, населено място)

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Снежанка Петкова/

                                                     (име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 1. клас

Учебна година: 2018-2019

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12/12.09.2018г съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/12.09.2018г.и е утвърден със заповед на директора № 340/13.09.2018г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИСЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Начален етап
І клас
Учебни седмици32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224 
Математика4128 
Околен свят132 
Музика264 
Изобразително изкуство264 
Технологии и предприемачество132 
Физическо възпитание и спорт264 
Общо за раздел А19608 
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б396 
1. Български език и литература264
2. Математика132
Общо за раздел А + раздел Б22704 
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128 
1.  
2.  
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В22704 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Минибаскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.06.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

ОУ «Христо Ботев» , с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен

 (пълно наименование на училището, населено място)

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Снежанка Петкова/

                                                     (име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 2. клас

Учебна година: 2018-2019

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12/12.09.2018г съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/12.09.2018г.и е утвърден със заповед на директора № 340/13.09.2018г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИСЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Начален етап
ІІ клас
Учебни седмици32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224 
Чужд език – Английски264
Математика3,5112 
Околен свят132 
Музика264 
Изобразително изкуство1,548 
Технологии и предприемачество132 
Физическо възпитание и спорт264 
Общо за раздел А20640 
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б396 
1. Български език и литература264
2. Математика132
Общо за раздел А + раздел Б23736 
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128 
1.Забавна математика132
2.Българският език – лесен, интересен132
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В25800 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Минибаскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.06.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

ОУ «Христо Ботев» , с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен

 (пълно наименование на училището, населено място)

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Снежанка Петкова/

                                                     (име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 3. клас

Учебна година: 2018-2019

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12/12.09.2018г съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/12.09.2018г.и е утвърден със заповед на директора № 340/13.09.2018г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИСЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Начален етап
ІІІ клас
Учебни седмици32
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература7224 
Чужд език – Английски396
Математика3,5112 
Компютърно моделиране132
Човекът и обществото264 
Човекът и природата132
Музика1,548 
Изобразително изкуство264 
Технологии и предприемачество132 
Физическо възпитание и спорт2,580 
Общо за раздел А24,5784 
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б2,580 
1. Български език и литература1,548
2. Математика132
Общо за раздел А + раздел Б27864 
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4128 
1.Забавна математика132
2.Българският език – лесен, интересен132
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В29928 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Минибаскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.06.2016г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

ОУ «Христо Ботев» , с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен

 (пълно наименование на училището, населено място)

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Снежанка Петкова/

                                                     (име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 5. клас

Учебна година: 2018-2019

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12/12.09.2018г съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/12.09.2018г.и е утвърден със заповед на директора № 340/13.09.2018г.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Прогимназиален етап
V клас
Учебни седмици34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература5170 
Чужд език – Английски3,5119 
Математика4136 
Информационни технологии134 
История и цивилизации268 
География и икономика1,551 
Човекът и природата2,585 
Музика268 
Изобразително изкуство268 
Технологии и предприемачество1,551 
Физическо възпитание и спорт2,585 
Общо за раздел А27,5935 
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б2,585 
1. Български език и литература1,551
2. Математика134
   
Общо за раздел А + раздел Б301020 
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4136 
1.Езиков свят134
2.Математика268
3.В света на географията134
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В341156 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образовани, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Баскетбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.06.2016г..  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

ОУ «Христо Ботев» , с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен

 (пълно наименование на училището, населено място)

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Снежанка Петкова/

                                                     (име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 6. клас

Учебна година: 2018-2019

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12/12.09.2018г съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/12.09.2018г.и е утвърден със заповед на директора № 340/13.09.2018г.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Прогимназиален етап
VI клас
Учебни седмици34
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература5170 
Чужд език – Английски3,5119 
Математика4136 
Информационни технологии134 
История и цивилизации268 
География и икономика1,551 
Човекът и природата2,585 
Музика268 
Изобразително изкуство268 
Технологии и предприемачество1,551 
Физическо възпитание и спорт2,585 
Общо за раздел А27,5935 
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б2,585 
1. Български език и литература1,551
2. Математика134
   
Общо за раздел А + раздел Б301020 
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4136 
1.Езиков свят134
2.Математика268
3.В света на географията134
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В341156 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образовани, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Волейбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.06.2016г..  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

ОУ «Христо Ботев» , с. Златар, общ. Велики Преслав, обл. Шумен

 (пълно наименование на училището, населено място)

                         УТВЪРЖДАВАМ: ………………………

/Снежанка Петкова/

                                                     (име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за 7. клас

Учебна година: 2018-2019

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – протокол № 12/12.09.2018г съгласуван е с обществения съвет към училището – протокол № 6/12.09.2018г.и е утвърден със заповед на директора № 340/13.09.2018г.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

 Прогимназиален етап
VII клас
Учебни седмици36
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предметиСедмичен брой учебни часовеГодишен брой учебни часове
Български език и литература5180 
Чужд език – Английски3108 
Математика4144 
Информационни технологии136 
История и цивилизации272 
География и икономика272 
Биология и здравно образование272 
Физика и астрономия1,554
Химия и опазване на околната среда1,554
Музика1,554 
Изобразително изкуство1,554 
Технологии и предприемачество136 
Физическо възпитание и спорт272 
Общо за раздел А281008 
Раздел Б – избираеми учебни часове 
Общ брой часове за раздел Б3108 
1. Български език и литература272
2. Математика136
   
Общо за раздел А + раздел Б311116 
Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В4136 
1.Езиков свят136
2.Математика272
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В301224 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образовани, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез  следните видове спорт: Волейбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/05.06.2016г..  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.