ПРОГРАМА

за превенция на ранното напускане на училище

от учениците в ОУ «Христо Ботев» с. Златар

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 8 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на 11.09.2019г., Протокол№12, и е утвърдена със заповед №……../ 16.09.2019г.09.2019г.на директора на училището.

I. Въведение

Настоящата програма е в съответствие с целите, залегнали в националните политики по превенция на ранното напускане на образователната система и комплекса от мерки на правителството в областта на образованието и социално-икономическото развитие.

Водещи стратегически документи при изготвяне на училищната програма за превенция на ранното напускане на образователната система:

 Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)

 План за 2016- 2017 г. за изпълнение на стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013- 2020)

 Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 – 2020)

 План за действие по изпълнение на националната стратегия за образователната интеграция на ученическите малцинства (2015 – 2020 )

 Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020)

 Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

 Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество /2010 – 2020 г./

 Национална стратегия на р българия за интегриране на ромите /2012 – 2020 г./;

 Конвенцията за борба срещу дискриминацията в областта на образованието;

 Закон за предучилищното и училищно образование;

 Наредба за приобщаващото образование;

 Закон за младежта,

 Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване до 2020 г.

 Областна и общинска стратегически мерки за превенция от отпадане.

Поставената цел в Стратегията: „Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната”, не би могла да бъде изпълнена, ако не се постигне оптимална координация и взаимодействие между различните институции, които са заинтересовани страни в процеса на справяне с проблема.

Цели в Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020):

 Равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване;

 Равноправно социално включване;

 Пълноценна личностна реализация;

 Участие в развитието на местните общности и страната

Политиките и мерките за превенция са насочени от грижите и образованието в ранна детска възраст до завършване на средното образование. Ролята на образователните институции е да предотвратяват възникването на предпоставки за преждевременно напускане на училище и ограничаването на условията, които го благоприятстват.

В ОУ „Хр. Ботев”, с. Златар няма отпаднали и преждевременно напуснали ученици. Поставената цел в Стратегията за намаляване на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020): „Осигуряване на равен достъп и подкрепа за развитие и приобщаване в системата на предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование на децата и младежите като предпоставка за равноправно социално включване и пълноценна личностна реализация и участие в развитието на местните общности и страната”, не би могла да бъде изпълнена, ако не се постига оптимална координация и взаимодействие между различните институции, които са заинтересовани страни в процеса на справяне с проблема.

Цели на механизма на работа за ограничаване на отпадането и преждевременното напускане на училище:

1. Преимуществено разработване на мерки, свързани с превенцията като най-работещи по отношение справянето с риска от отпадане в училище;

2. Акцентиране върху засилената информационна дейност на всички нива за популяризиране на ползите от образование заедно с обмена на добри и работещи практики между всички заинтересовани страни;

3. Разработване на система за ранно предупреждение, която да бъде напълно функционираща в рамките на действието на Стратегията.

II. Мерки на ниво училище

1. Осигуряване на целодневна организация на учебния ден и обхващане на повече ученици, ангажирани в училище;

2. Обмен на добри практики между учители, класни ръководители и родители;

3. Координация и обмен на информация между учителите, родителите, ресурсния учител, логопеда и ръководството на училището при работа с ученици с проблемно поведение или с противообществени прояви;

4. Осъществяване на връзки с различните институции и обществеността при решаване на възникнали проблеми;

5. Работа по проекти;

6. Осигуряване на позитивна и достъпна училищна среда;

7. Осигуряване на възможности за творческа изява на всеки ученик;

8. Повишаване качеството на образование като предпоставка за развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното напускане от училище;

9. Квалификация на педагогическите специалисти, насочена към идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище;

10. По-голяма атрактивност на преподавания материал чрез мултимедийното му представяне – електронни уроци, тестове, задачи с елементи на игра и други;

11. Организиране на конкурс за ученици за написване на есе на тема „Защо съм в училище и защо не искам да съм в училище?“

12. Стимулиране на учители, най-добре работещи с родителите;

13. Активно взаимодействие със Семейно консултативния център и ползване на предлаганите от тях услуги;

14. Повишаване участието и ангажираността на родителите чрез: срещи с родители в часа на класа, съвместни дейности с родители, включване в състезания, в спортния празник на училището и ангажираност в подготовката на патронния празник;

15. Провеждане на беседи с подрастващите и техните родители на здравни теми – превенция и ваксиниране на девойките като профилактика срещу рак на маточната шийка и други здравни беседи;

16. Благодарствени писма до родителите за принос на децата им за училището;

17. Кариерно ориентиране и консултиране – Провеждане на информационни кампании за популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация като възможност за реализация при риск от преждевременно напускане на училище;

18. Осигуряване на възможности на преждевременно напусналите училище да получат образование чрез самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение;

III. Дейности:

1.Да се осигурява обучение в целодневна организация на учебния ден и да бъдат обхванати и ангажирани в училище повече ученици.

Срок: учебната 2019/2020 г.

Отг.: директора

2.Да се осъществява обмен на добри практики между учители, класни ръководители и родители относно намаляване броя на безпричинните отсъствия.

Срок: учебната 2019/2020г.

Отг.: директора

3. Да се осъществява добра координация и обмен на информация между учители, родители, ресурсния учител, логопеда и ръководството на училището при работа с ученици с проблемно поведение или с противообществени прояви.

Срок: учебната 2019/2020 г.

Отг.: ръководството, учителите,Училищен координационен съвет за справяне с насилието

4. Да се осъществяват връзки с обществеността при решаване на възникнали проблеми с помощта на родители, общественост, културни организации. Ангажираните институции, с които училището работи, са:

 РУО Шумен, община Велики Преслав;

 отдел „Закрила на детето“ към ССП;

 Детска педагогическа стая;

Срок: учебната 2019/2020 година

Отг.: ръководството, кл. ръководители

5. Да се работи по одобрени вече проекти и да се разработват нови с цел разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация; по-високо качество и по-добър достъп до образование; ранна превенция на обучителни затруднения; включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП); включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение; разширяване на обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област

6. Да се преподава атрактивно учебният материал чрез използване на мултимедийни уроци, тестове, задачи с елементи на игра.

Срок: учебната 2019/2020 година

Отг.: учителите

7. Да се организира конкурс на тема: „Защо съм в училище и защо не искам да съм в училище“

Срок: м. ноември 2019 г.

Отг.: Ефтимова

8. Да се стимулират учителите, работещи най-добри с родителската общност

Срок: м. юни 2019 година

Отг.: ръководството

9. Да се стимулира участието на родителите в училищни мероприятия:

 срещи в часа на класа;

 включване в състезания и екскурзии;

 участие в спортния празник на училището;

 ангажираност в подготовката и реализирането на патронния празник;

 провеждане на здравни беседи с родителите

 изготвяне на благодарствени писма до родителите за принос на децата им за училището

10. Организиране на  „Училище за родители”;

Срок: учебната 2019/2020 година

Отг.: ръководството, учители

11.Да се провеждат информационни кампании за популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация като възможност за реализация при риск от преждевременно напускане на училище

Срок: м. април 2020 година

Отг.: ръководството и кл. ръководители

12. При наличие на ученици, преждевременно напуснали училище, да им се осигурят възможности да получат образование чрез вечерна, задочна, самостоятелна, индивидуална и комбинирана форма на обучение;

Срок: при необходимост

Отг.: ръководството

ІV. Очаквани резултати:

1. Увеличаване на броя на учениците в целодневна организация на учебния ден;

2. Подобряване на взаимоотношенията между учители, класни ръководители и родители;

3. Чрез координация и обмен на информация между учителите, родителите, психолога и ръководството на училището намаляване броя на учениците с проблемно поведение или с противообществени прояви;

4. Оптимизиране на връзките с различните институции и обществеността и решаване на възникнали проблеми;

5. Включване на училището в различни проекти;

6. Позитивна и достъпна училищна среда;

7. Творческа изява на всеки ученик;

8. Качествено образование за развитие на личността на всяко дете и ученик и предотвратяване на преждевременното напускане от училище;

9. Квалифицирани педагогически специалисти по отношение на идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно напускане на училище;

10. Мултимедийно и интерактивно представяне на учебния материал – електронни уроци, тестове, задачи с елементи на игра и други;

11. Мотивирани ученици, участващи в конкурси и състезания

12. Учители, работещи с родителите;

13. Ползване на предлаганите от Центровете за обществена подкрепа услуги;

14. Активни родители, съпричастни с училищния живот;

15. Информирани подрастващи и техните родители по здравни теми;

16. Обратна връзка с родителите за принос на децата им за училището;

17. Провеждане на информационни кампании за популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация като възможност за реализация при риск от преждевременно напускане на училище;

18. Подпомагане на ученици, застрашени от преждевременно напускане на училище по финансови причини;

19. Информиране на учениците за различни възможности и форми на обучение за завършване на образованието;

Програмата е приета на заседание на ПС, проведено на 11.09.2019 г. (Протокол № 12) и са утвърдени със заповед № …/……09.2019 г на директора на ОУ „Хр. Ботев”, с.Златар