ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА

ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ на ОУ „Христо Ботев“

с. Златар, за периода от 2017 – 2020 година

І. УВОД

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите на работа с деца и ученици от Основно училище “Христо Ботев“ и урежда взаимоотношенията между институциите, във връзка с предоставянето на приобщаващо образование. 

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централните ведомства, в изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможности на всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

  • Закон за предучилищното и училищното образование;
  • Наредба за приобщаващото образование
  • Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства;
  • Рамкова програма за интегриране на ромите в българското общество (2010 – 2020 г.);
  • Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.);
  • Закон за защита от дискриминация;
  • Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в ….училище, съобразно неговите лични интереси, потребности и нужди.

Уязвими групи в Основно училище »Христо Ботев» са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявания, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

II. ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за покрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа.

2.1 Обща подкрепа

 За организиране на подкрепа на личностното развитие в Основно училище“Христо Ботев“ за координатор е определен ресурсен учител, който изпълнява функциите си съобразно Наредба за приобщаващото образование Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016г.,Обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г.

Приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.

Общата подкрепа в ОУ „Христо Ботев“, с.Златар, се осъществява от екип, ръководен от координатора, ресурсния учител, класния ръководител, логопеда, психолога и учителя в ЦДО.  Общата подкрепа е насочена към развитие на потенциала на всяко дете и ученик и   включва различна екипна работа между отделните специалисти и  насочване към занимания по интереси. Заниманията по интереси могат да се организират в самото училище, или от  други центрове за личностно развитие.

Кариерното ориентиране, провеждано от консултант от кариерен център също е част от общата подкрепа на учениците от първи до последния клас за училището.

В Основно училище „Христо Ботев“ функционира училищна библиотека, ръководена от определен за целта служител, която чрез осъществяване на различни дейности представлява част от общата покрепа на децата и учениците.

Описаните в ПУД морални и материални награди също са част от предоставяната от Основно училище“Христо Ботев“ обща подкрепа.

Общата подкрепа включва и други дейности, подробно описани в Наредба за приобщаващото образование Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.

2.2. Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности на определено дете или ученик от класния ръководител.

Оценката на способностите се извършва от специално назначен екип от специалисти, съобразно необходимостта на детето и след това се потвърждава от Регионален център  за подкрепа на приобщаващото образование.

Учениците за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи:

-деца със специални образователни потребности – в началото на учебната година

– деца с хронични заболявания

– деца в риск

Допълнителната подкрепа включва:

– работа с дете или ученик по конкретен случай

– психо-социална рехабилитация

-рехабилитация на слуха

-зрителна рехабилитация

-рехабилитация на комуникативни нарушения

-осигуряване на достъпна архитектурна среда

-специализирани средства

-ресурсно подпомагане

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, но родителите откажат, Основно училище“Христо Ботев“ уведомява отдел „Закрила на детето“ към ССП по местоживеене на детето с цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

При наличие на три и повече ученици в паралелка се осигурява помощник – учител за подпомагане работата на учителите. Задълженията на помощник – учителите са разписани в Наредба за приобщаващото образование.

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по – лесното възприемане от ученика, а също се така се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

III. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

ДейностиСрокОтговорникЗабележка
Идентифициране на ученици, които имат необходимост от обща подкрепапостянендиректор класни ръководители 
Екипна работа на учителите от даден класпостояненкласни ръководителипри необходимост
Определяне на координатор на екипа за оказване на подкрепа директор 
Награждаване на ученицитекущдиректорпри и по определен повод за поощрение
Дейности на училищната библиотека, свързани с четивна грамотност завеждащ библиотекада се направи по повод-„ Деня на книгата“
Представяне на дейности по интереси в училището учители в ЦДО 
Представяте на дейностите по интереси на СтЦРД, НДД представители на центроветепри проявен интерес от страна на центровете
Кариерно ориентиране и консултиране в класовете от 3 до 7 класни ръководители 
Идентифициране на ученици със СОПцелогодишнокласни ръководител, учители, ресурсен учител 
Оценка на потребности на ученици със СОПцелогодишноресурсен учител и екипне по-късно от 3 м. след идентифиц. на нуждата
Логопедична терапия, рехабилитация и консултациицелогодишно  
Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитация и консултациицелогодищно  
Превантивни мерки за недопускане отпадане от училищецелогодишнодиректор, учители, 
Организиране и провеждане на“Училище за родители“ директор, екиппри желание от родителите
Стимулиране участието на деца с изявени дарби в състезания и олимпиадицелодогодишно,учители 
Стимулиране участието на деца и ученици от различни етнически групи в състезания и олимпиадицелодогодишно,учители 
Съвместни дейности с  МКБППМНцелогодишно, по графикУКБППМН, директор, общинска адиминстрация 
Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна средапо график, заложен в план за квалификациядиректор, председатели на МО 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничеството между всички пряко ангажирани институциии, неправителствения сектор. Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, НПО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.

Настоящата Програма е приета на заседание на ПС, проведено на 11.09. 2019 г. (Протокол № 12) и е утвърдена със заповед на директора на ОУ „Хр.Ботев”, с. Златар № /11.09.2019 г.