ПРОГРАМА ЗА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И

ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

ОТУЯЗВИМИ ГРУПИ

наОУ „Христо Ботевc. Златар

за периода от 2016 – 2017 година

I. Увод

Настоящата програма цели да начертае целите и задачите за работа с деца и ученици от Основно училище „Христо Ботев“ и урежда взаимоотношенията между Институциите, във връзка с Предоставянето на приобщаващо образование.

Програмата е изготвена в съответствие с действащите стратегически и оперативни национални документи на централите ведомства, н изпълнение на държавната политика за предоставяне на равни възможност па всички българските граждани и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.

Училищната програма се базира на:

*                                         Закон за предучилищното и училищното образование;

*                                         Наредба за приобщаващото образование

*                                           Стратегия за образователна интеграция на депата й учениците от етническите малцинства;

*                                         Рамкова програма за интегриране на ромите н българското общество (2010-2020 г.);

*                                         Национална стратегия на Р. България за интегриране на ромите (2012 -2020 г.);

*                                         Закон за защита от дискриминации;

*                                         Конвенция за борба срещу дискриминацията в областта на образованието.

               Програмата включва редът и начините за оказване на обща и допълнителна подкрепа на всички деца и ученици, които имат необходимост от такива в …училище, съобразно нощвите лични интереси, потребности и нужди.

Уязвими групи в Основно училище „Христо Ботев“ са деца и ученици, диагностицирани със специални образователни потребности, хронични заболявалия, двигателни увреждания, деца и ученици в риск, деца от различни етнически групи и др. с други идентифицирани нужди.

II, ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

Подкрепата на личностното развитие се осъществява във връзка и в корелация с разработените областни стратегии за подкрепа на личностното развитие, както и въз основа на анализ на необходимостта от обща и допълнителна подкрепа,

2.2. Допълнителна  подкрепа

Допълнителната подкрепа се осъществява въз основа на направена оценка на индивидуалните способности па определено дете или ученик от класния ръководител, Оценката па способностите се извършва от специално назначен екип от специалиста, съобразно необходимостта на детето н след това се потвърждава от Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование,

Учениците за които може да се поиска оценка на способностите са от следните уязвими групи:

–        деца със специални образователни потребности в началото на учебната година

–        Децас хронични заболявания

–        деца в риск

Допълнителната подкрепа включва:

–             работа с дете или ученик по конкретен случай

–             психо-социална рехабилитация

–             рехабилитация на слуха

–             зрителна рехабилитация

–             рехабилитация на комуникативни нарушения

–             осигуряване на достъпна архитектурна среда

–             специализирани средства

–             ресурсно подпомагане

Допълнителната подкрепа се реализира чрез план за действие за всяко конкретно дете. Родителите задължително се включват в плана за действие като активни участници в дейностите.

Ако Регионалният център препоръча допълнителна подкрепа, по родителите откажат, Основно училище “Христо Ботев“  уведомява отдел „Закрила па детето“ към ССП по местоживеене па детето е цел да социалните служби да окажат съдействие и ако се налага помощ на родителите за осъзнаване на нуждите на детето.

Мра на: I и чие на три и повече ученици в паралелка се осигурява помощник – учител за подпомагане работата ни учителите. Задълженията на помощник – учителите са разписани в Наредба 11.08.16 г, за приобщаващото образование.

При необходимост се изработва индивидуална учебна програма по съответните учебни предмети с цел по-лесното възприемане от ученика, а същотака се изготвя и индивидуален учебен план или учебен план за обучение в комбинирана форма на обучение. За ученици с изявени дарби също се изработва индивидуален учебен план.

Ш. ПЛ АН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ПРОГРАМАТА

ДейностиСрокОтговорникЗабележка
Идентифициране за ученици, конто имат необходимост от обща подкрепапостянепдиректор,                                                       класни ръководители 
Екипна работа на учителите от даден класпостояненкласни ръководителипри необходимост
Определяне па координатор на екипа за оказване на подкрепа директор 
Награждаване на ученициТСК\ 1Цдиректорпри и по определен повод за поощрение
Дейности на училищната библиотека, свързанис четивна грамотност зав.училищ.библиотекада се направи по повод – „Деня на книгата“
Представяме на дейности но интереси в училището учители в ПИГ 
Представяне на дейностите по интереси на СтЦРД, НДД предезави юли па центроветепри проявен интерес от страна на центровете
Кариерно ориентиране и консултиране в класовете от 3 до 7 класни ръководители 
Идентифициране на ученици със СОПцелогодишноКласния ръководител, учители,ресурсен учител 
Оценка на потребности на ученици със COI1целогодишноресурсен учител и екипне по-късно от 3 мт след идентификация на нуждата
Логопедична терапия. рехабилитация и консултациицелогодишно  
Психологическа подкрепа, психо-социална рехабилитащш и консултациицелогодишно  
Превантивни мерки за недопускане отпадане от училищецелогодишнодиректор, учители, 
Организиране и провеждане на „Училище за родители” директор, екиппри желание от родителите
Стимулиране участието на деца е изявени дарби в състезания и олимпиадицелогодишноучители 
Стимулиране участието па деца и ученици от различни етнически групи в състезания и олимпиадицелогодишноучители 
Съвместни дейности с МКБППМНцелогодишно, по графикУКБППМН, директор и районна администрация 
Обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултуриа средаПо график,заложен в план за квалификациядиректор. председатели на МО 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За изпълнението на Програмата важно значение има сътрудничество по метод всички пряко ангажирани институции. неправителствения сектор . Всички участници в образователния процес (семейство, детска градина, училище, институции, ППО) трябва да бъдат еднакво отговорни и ангажирани за постигането на поставените цели.