ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”

с. Златар,общ. Велики Преслав, обл. Шумен, e-mailou_zlatar@abv.bg

Утвърждавам:…………

Директор: /Сн. Петкова/

Заповед №       /

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КАДРИ НА УЧИЛИЩНО РАВНИЩЕ

УЧЕБНА 2019/2020 г.

І. Информацияза училището:

1. ОУ “ХристоБотев” с. Златар

2. Педагогическите кадри са 11. 

3. Методическите обединения са както следва:

А/ МО на началните учители;

Б/ МО на учителите в V-VІІ клас;

ІІ.Цел, задачи и приоритети:

1.Основна цел: Осигуряване на комплекса от условия за устойчиво качество във всички аспекти на образованието по предмети като част от общото модернизиране на образователния процес в училище. 

1.1. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

1.2. Усъвършенстване на професионалните умения, промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности в съответствие с динамиката н общественото развитие и образователни изисквания.

1.3. Повишаване мотивацията за учене на учениците и постигане на положителни и трайни промени при овладяване на знания, умения и навици.

2. Задачи:

2.1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището /към него се добавят и плановете на методичните обединения/. 

2.2 Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес.

2.3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

2.4. Квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети с цел покриване на ДОС и развиване уменията на учениците за решаване на проблеми.

2.5. Да се създадат трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

2.6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.

2.7. Да се подпомага на работата на класните ръководители за изграждане на социални и граждански умения, инициативност, предприемачество и умения за отчитане на културните различия и извършване на доброволческа дейност сред учащите се.

2.8. Дасесъздадесредазаизяванаученици, невладеещидобребългарскиезик.

3. Основниприоритети:

3.1. Самоусъвършенстванечрезвътрешно-училищнатасистемазаквалификация.

3.2. Засилванеработатапоутвърждаванетонаметодическитеобединениякатодейственаформазасамоусъвършенстваненаучителите и създаваненасистемазасъхраняваненадокументациятанаметодическитеобединения.

3.3 Създаваненаусловиязастриктноспазванена ДОИ и функционираненаучилищетовсъответствие с нормативнитеизискваниячрез:

обучение и самообучениезапо-доброравнищенавладеене и прилаганена ДОИ отпедагогическияперсонал;

провежданеотдиректоранасистеменадминистративен и педагогическиконтролпоспазваненанормативнатауредба и прилаганенасвоевременнимеркизаотстраняваненавъзникналинарушения;

3.4. Оптимизираненапедагогическатадейностчрез:

квалификационнадейностзаактуализациянанаучната и методическакомпетентност;

педагогическиконтрол и методическиконсултацииотекспертиот РУО – гр. Шумен

актуализираненапедагогическитетехнологии и УТС;

обмянанадобрипрактики в МО;

3.5. Оптимизираненаучилищнатасреда и организационнатакултура в училището:

текущаподдръжкана МТБ и хигиената;

оптимизираненаинтериоранакласнитестаи и кабинетите с целестетизация,функционалност и познавателно – възпитателновъздействие;

III. Формина квалификация: 

Видове квалификация в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията (Чл.45 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти): 

(1) Квалификацията на педагогическите специалисти е:

1. въвеждаща – за адаптиране в образователната среда и за методическо и организационно подпомагане и е задължителна за педагогическите специалисти, които:

а) са постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищното образование;

б) са назначени на нова длъжност, включително по управление на институцията;

в) заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години;

г) ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми в училищата и програмни системи в предучилищното образование.

2. продължаваща – за непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване, за кариерно развитие и успешна реализация чрез периодично актуализиране и допълване на знанията, уменията и компетентностите:

а) по учебни програми за съответния учебен предмет или програмни системи;

б) по професионалния профил на педагогическия специалист;

в) за развитие на умения за преподаване по ключовите компетентности;

г) за познаване и прилагане на иновативни подходи в образователния процес;

д) за кариерно ориентиране и консултиране на учениците;

е) за организационни и консултативни умения;

ж) за управление на институцията и работа със заинтересовани страни;

з) за участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;

и) за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;

й) за придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.

(2) Въвеждащата квалификация може да се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация. Работодателят определя наставник в срок до два месеца от встъпването в учителска длъжност на педагогическия специалист по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви „а“ – „г“. Наставникът подкрепяновоназначения учител в процеса на адаптирането му към учителската професия и го подпомага методически и/или административно при изпълнението на задълженията му като класен ръководител и др.

(3) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви „а“ – „з“ се извършва от висши училища,

научни организации, специализирани обслужващи звена или обучителни организации, чиито програми са одобрени от министъра на образованието и науката или от оправомощено от него длъжностно лице.

(4) Продължаващата квалификация по ал. 1, т. 2, букви „и“ и „й“ се провежда само от висши училища.

IV. Дейности: Съгласно НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (Чл. 43): 

Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за професионално развитие се извършва от:

1. специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации;

2. обучителни организации, чиито програми за обучение са одобрени от министъра на образованието и науката и са вписани в информационен регистър.

Съгласно Чл. 44: 

(1) Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване на квалификацията се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.

(2) Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за

повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти на национално ниво се осъществяват от Министерството на образованието и науката, което определя ежегодно приоритетни области за продължаващата квалификация. Дейности по планиране, организиране и координиране на повишаването на квалификацията може да се осъществяват и от специализирани обслужващи звена по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(3) Планирането, организирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за

повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на регионално ниво се осъществяват от регионалните управления на образованието, които разработват планове за квалификация на педагогическите специалисти, като част от годишния план в съответствие с приоритетните области за продължаващата квалификация, с националната и регионалната политика и съобразно потребностите от квалификация на педагогическите специалисти в съответния регион.

(4) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на общинско ниво се осъществяват от общинската администрация в съответствие с общинската образователна политика и съобразно потребностите от квалификация на педагогическите специалисти в съответната община.

(5) Дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти на институционално ниво се осъществяват от детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по план за квалификационна дейност като част от годишния план и в съответствие със:

1. стратегията за развитие на институцията;

2. установените потребности за повишаване на квалификацията;

3. резултатите от процеса на атестиране;

4. годишните средства за квалификация, част от които се разходват в съответствие с приоритетните области за продължаващата квалификация, определяни ежегодно от Министерството на образованието и науката;

5. правилата за организирането и провеждането на вътрешноинституционалната квалификация, съгласувани с педагогическия съвет и утвърдени от директора на институцията;

6. възможностите за участие в международни и национални програми и проекти.

(6) Контролът на дейностите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти се осъществява на национално или на регионално ниво съответно въз основа на заповед на министъра на образованието и науката или на началника на регионалното управление на образованието.

(7) Директорът на институцията по ал. 5 упражнява контрол по отношение на изпълнението на плана за квалификационната дейност и участието на педагогическите специалисти в квалификационните дейности на национално, регионално и институционално ниво.

(8) Контролът на обучението на педагогическите специалисти по програми, вписани в регистъра на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, се осъществява отоправомощени от министъра на образованието и науката длъжностни лица.

V. Вътрешноинституционална квалификационна дейност.

Във връзка с изискванията на чл.223, ал.2 от ЗПУО за задължителен брой академични часове (минимум 16 часа годишно) за провеждане на вътрешна квалификация и Чл. 46.от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, е необходимо да се създаде организация за включване в обученията на всички педагогически специалисти в институцията в рамките на учебната година. 

Чл. 46. Организационните форми за повишаване на квалификацията са:

1. за продължаващата квалификация:

а) курсове, семинари, тренинги, школи, практикуми, лектории, уебинари;

б) специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на

педагогическите специалисти, с конкретна предметна област или с управление на образованието;

в) професионално-педагогическа специализация по чл. 60, ал. 1, т. 2;

г) майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;

д) форуми (научно-практически конференции, пленери, кръгли маси) за представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения;

2. за вътрешноинституционалната квалификация:

а) лектории, вътрешноинституционални дискусионни форуми;

б) открити практики, методическо подпомагане, презентации на творчески проекти;

в) резултати и анализи на проведени педагогически изследвания и постижения;

г) споделяне на иновативни практики.

Съгласно Чл. 47. Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:

1. по програми на организациите по чл. 43, т. 1 и 2 в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране;

2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.

VI. Правила за организирането и провеждането на вътрешноинституционална квалификация.

Общи положения

Чл. 1. (1) Настоящите правила са разработени в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5, т. 5 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и са съгласувани с ПС на ОУ „Христо Ботев“ с. Златар – Протокол № 11/13.09.2019 г.

(2) С правилата се уреждат организирането, провеждането и отчитането на вътрешноинституционалните квалификационни дейности на педагогическите специалисти в ОУ „Христо Ботев“ с. Златар.

Чл. 2. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие в ОУ „Христо Ботев“ с. Златар.

Чл. 3. Всеки педагогически специалист в ОУ „Христо Ботев“ с. Златар е длъжен ежегодно да участва във вътрешноинституционалната квалификация – в не по-малко от 16 академични часа годишно. 

Условия и ред за организация и провеждане на вътрешноинстититуционалната квалификация 

Чл. 5. (1) Ред за осъществяване на вътрешноинституционалната квалификация:

1. Главният учител на ОУ „Христо Ботев“ с. Златар изготвя покана (уведомление) до педагогическите специалисти за участие в организираната квалификация с фиксирани точни дата, място, тема, ръководител и часове на провеждане; (Приложение №1)

2. Към поканата е приложен списък с трите имена, длъжност и личен подпис на всеки участник в квалификацията.

Чл. 6. (1) След провеждане на квалификационната форма, ръководителят на формата попълва карта за отчитане в срок до 3 работни дни и я предава на главния учител на ОУ „Христо Ботев“ с. Златар, за заверка и съхранение, заедно с пакета от пълната документация на проведената квалификация. (Приложение №2)

1.Картата се заверява от директора с подпис и печат и се съхранява от него в специално организирана папка за вътрешноинституционалната квалификация.

2.В картата задължително се отбелязва в рамките на колко академични часа е проведена квалификацията.

3.Пакетът от пълна документация на всяка проведена вътрешноквалификационна форма се съхранява в папка за вътрешната квалификация в институцията за всяка отделна учебна година. 

Чл. 7.(1) Форма на вътрешноинституционалната квалификация е и обмяната на добри практики чрез посещение на място на училища в страната. 

(2)Отчитането на квалификационната форма се удостоверява с карта (Приложение 3), която включва:

1.Място на провеждане на квалификацията

2.Дата на провеждане на квалификацията

3.Начален и краен час на провеждането на квалификацията

4.Брой академични часове

5.Списък на участниците в квалификацията

6.Подпис и печат на директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Златар

7.Подпис и печат на директора на приемащата институция.

Чл. 8.(1) Форма на вътрешноинституционална квалификация е и въвеждащата квалификация. 

(2) квалификацията по ал.1 се провежда с цел адаптиране в образователната среда и  методическо и организационно  подпомагане и е задължителна за педагогически специалисти, които:

1. са постъпили за пръв път на работа в системата на предучилищното и училищното образование;

2. са назначени на нова длъжност, включително и по управление на институцията;

3. заемат длъжност след прекъсване на учителския си стаж за повече от две учебни години;

4. ще прилагат нови или променени учебни планове и учебни програми.

Чл. 9 (1) За осъществяване на квалификацията по чл.8, ал. 1 директорът на ОУ „Христо Ботев“ с. Златар, определя наставник в срок до два месеца от встъпването в длъжност на педагогическият специалист по чл. 8, ал. 2. Наставникът подкрепя новоназначеният ПС в процеса на адаптирането му в училищната среда и го подпомага методически и/или административно при изпълнения на задълженията му.

(2) Преди започването на съвместната дейност наставникът и наставляваният попълват анкетна карта (приложение 4, приложение 5).

(3) Между наставника и наставлявания се сключва споразумение за съвместна дейност (приложение 6).

(4) Наставничеството се реализира съгласно индивидуален план-график за действие, изработен в съответствие с изведените дефицити и потребности на наставлявания (приложение 7).

(5)За всяка реализирана дейност/дейности се изготвя протокол от срещата (приложение 8).

(6) Наставническият цикъл приключва с попълване на анкета от наставника и наставлявания за оценка на програмата за наставничество (приложение 9, приложение 10).

(7) Ежемесечно наставникът изготвя отчет (приложение 11).

VII. Финансиране

Съгласно Чл. 35 от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 год., годишните средства за квалификация на педагогическите кадри се определят в размер не по-малък от 1% от годишните средства за работна заплата и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора на училище. 

1. Средствата за квалификация на персонала се определят в началото на всяка календарна година и са в размер на 1% от годишния ФРЗ. 

2. Вътрешноучилищната квалификационна дейност се финансира от бюджета на училището. 

3. Финансирането на извънучилищната квалификационна дейност се осигурява в рамките на бюджета на училището, дарения по волята на дарителя, средства от проекти и програми за квалификационна дейност, и др. 

4. Когато сумата за определена квалификационна дейност на даден служител надвишава финансовият лимит за квалификация в училището, при желание на преподавателя, финансирането става с лични средства. 

5. При наличие на изявено желание от определен учител за участие в квалификационен курс на собствени разноски, след съгласуване с директора на училището, да му се предостави тази възможност.

VIII. Извънинституционална квалификационна дейност:

Съгласно Чл. 222, ал.1 от ЗПУО, извънинституционалните обучения се извършват от специализирани обслужващи звена, от висши училища, научни организации и обучителни организации, от Информационния регистър на одобрениете от МОН програми.Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на обучителните организации не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране (4 години).За проведените обучения се присъждат квалификационни кредити.„Квалификационен кредит” е измерител на времето, в което педагогическия специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по чл.222, ал.1 от ЗПУО.

Чл. 49. (1) За участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми по чл. 43, ал.2на педагогическия специалист се присъждат квалификационни кредити.

(2) Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по ал. 1.

(3) Един квалификационен кредит се присъжда за:

1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени;

2. подготовка, представяне и публикуване на доклад в специализирано издание;

3. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание.

(4) Квалификационни кредити се присъждат от организациите по чл. 43, ал.2 и се удостоверяват с документ за допълнително обучение по чл.48, ал.1, т. 1.

(5) За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията по програми на организациите, посочени в чл. 43, ал. 2.

(6) Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, в която организацията предвижда не само присъствени часове, а предлага предварителна подготовка и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 3 за броя присъствени академични часове.

(7) Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:

1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие;

2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при:

а) промяна на месторабота;

б) връщане след отпуск за повече от две години;

в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години;

3. признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен;

4. улесняване на професионалната мобилност.

Чл. 50. (1) Повишаването на квалификацията в страната, в друга държава членка или трета държава, проведено от организации извън посочените в чл. 43, ал.2, се признава от началника на съответното регионално управление на образованието.

IX. Очаквани резултати. Анализ и оценка на ефективността. Резултати: 

1. Разработена система за квалификационна дейност в училище.

2. Квалифицирани педагогическите специалисти, отговарящи на изискванията на съвременните условия.

3. Високо мотивирани преподаватели за усъвършенстване на знанията, уменията и компетентностите им в контекста на ученето през целия живот. 

4. Активно преподаващи учители, чрез ефективно използване на съвременни информационни и мрежови технологии, чрез въвеждане на иновации и обмяна на добри педагогически практики в образователния процес. 

5. Делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми; 

6. Успешно усвоено учебно съдържание по предмети и покрити ДОИ от повече ученици.

7. Мотивирани за учене учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

8. Действащи методически обединения като форма за самоусъвършенстване и професионално израстване на кадрите.

Анализ и оценка на ефективността.

Критерии и индикатори за качествена оценка: 

– степен на прилагане от учителя на наученото от квалификацията, – приложимост на наученото;

– влияние върху резултатите от обучението и възпитание на учениците;

– влияние на резултатите от обучението върху цялостната дейност на училището;

– реакциите на участниците за съдържанието и ползата на обучението;

– промените в професионалната дейност в резултат от участие в обучението;

Критерии и индикатори за количествена оценка: 

Участия в обучения: на целия колектив, по методически обединения, взаимни и индивидуални /краткосрочни, продължаваща квалификация, ввътрешноучилищна и извънучилищна квалификация/ 

Видове квалификационни дейности – извънучилищни /регионални, национални и международни/, вътрешноучилищни /институционални/, дистанционни, по национални и европейски програми, самообразование.

ПЛАН

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ СЪОБРАЗНО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ С. ЗЛАТАР(2016-2020)

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Приет на заседание на педагогически съвет – протокол № 11/13.09.2019 г.

ТемаКвалификационна форма (дискусия, семинар, тренинг, открита практика и др.)Бройучаст-нициПериод на провежданеИме на провеждащия квалификациятаВидотчетБр.часове

1.Изготвяне, обсъждане и приемане на плановете на МО.Работна среща, дискусия,  работа в екип11СептемвриН. Колева – Предс. на МО на НУ

Д. Николова – Предс. на 

МО на учителите

V-VІІ класПротокол2

2.Посещение от учителите на организираните от РУО съвещания.Септември

3.Изготвяне и провеждане на входни нива, критерии и показатели за оценяване на учениците.Работна среща, дискусия,  работа в екип11Септември/ОктомвриУчителите2

4.„Методика на преподавенето в слети класове”

Работна среща, обмяна на добри практики, дискусия11ОктомвриГ. Ангелова – начален учител

Карта за отчитане на вътрешноиституционалната квалификация4.

5.„Подкрепа за личностно развитие на деца – процедури и насоки“Работна среща, обмяна на добри практики, дискусия11НоемвриТ. Димитрова – ресурсен учителКарта за отчитане на вътрешноиституционалната квалификация4

6.„Изграждане на приобщаваща среда”Работна среща, обмяна на добри практики, дискусия11ДекемвриМ. Мехмед – старши учител по География и икономика Карта за отчитане на вътрешноиституционалната квалификация4

7.Обобщаване на резултатите от учебно-възпитателната работа в края на първияучебен срок. Набелязване на мерки за отстраняване на допуснатите грешки.Заседание, дискусия, работа в екип11ЯнуариУчителитеПротокол2

8.Обсъждане на изискванията за провеждане на външно оценяване в ІV и VІІ клас. Работна среща,дискусия11ЯнуариПреподавателитеПротокол

4

9.„Справяне със стреса”Работна среща, обмяна на добри практики, дискусия11ФевруариГ. Величкова – старши учител по ФВСКарта за отчитане на вътрешноиституционалната квалификация4

10. „Методи за работа по БЕЛ”Работна среща, обмяна на добри практики, дискусия11МартМ. Ефтимова – старши учител по БЕЛКарта за отчитане на вътрешноиституционалната квалификация4

11.«„Напредъкът на цивилизациите – има ли такъв”Работна среща, обмяна на добри практики, дискусия11АприлН. Борисова – учител по История и цивилизацииКарта за отчитане на вътрешноиституционалната квалификация4

12.“Мозъчна атака за мотивация на учениците”Работна среща, обмяна на добри практики, дискусия11МайД. Николова – старши учител по математикаКарта за отчитане на вътрешноиституционалната квалификация4

13.„Постигнати резултати от проведените изходни нива и НВО и набелязване на мерки за преодоляване на пропуските презследващата година”Работна среща, дискусия11ЮниН. Колева – Предс. на МО на НУ

Д. Николова – Предс. на 

МО на учителите

V-VІІ класПротокол2

14.Обучение за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степенКурсове за участие в обучение за повишаване на квалификация.11ЮниДИКПОСвидетелство за ПКС

15.Атестиране на педагогическите специалистиКурсове за повишаване на квалификацията11ЮниЦентър за съвременно образованиефактура

-платежно нареждане

– банково извлечение

-документ за проведено обучение

Приложение №1 към чл. 5, ал. 1, т. 1

ПОКАНА

до педагогическите специалисти В ОУ „Христо Ботев“ с. Златар

Уважаеми колеги,

Най-учтиво Ви каним на организираната вътрешноинституционална квалификация.

Тя ще се проведе при следните условия:

Дата:  ……………..

Място: ……………

Тема: ………………………………………………………….

Провеждащ квалификацията: ………………………………

Час на провеждане: от ………….. до ………………………

ЗАПОЗНАТИ:

Трите имена на  педагогически специалист/ длъжностПодпис

1……………………………………………….

2. ………………………………………………

3. ……………………………………………….

4. ……………………………………………….1.

2.

3.

4.

Приложение №2 към чл.6, ал. 1

КАРТА 

за отчитане на вътрешноинституционална квалификация

за учебната …………… година

Тема на квалификационната форма / наименование на програмата за обучение

Организационна форма

на предлаганата квалификация

Дата на провеждане

Място на провеждане

Време на провеждане в академични часове и минутиНачален час:

Краен час: 

Общо времетраене на формата: 

Работни материалиКомпютърна презентация

Писмена разработка

 Работни листове

 Дидактически материали

Други: 

Място, където се съхранява пакета документация от проведената квалификацияДирекция

Ръководител / отговорник за провеждането на квалификационната форма

Участници – общ брой:Трите имена на участвалия педагогически специалист/ длъжностПодпис

1. ……………………………..

2. ……………………………..

3. ………………………………1.

2.

3.

Потвърдил верността на вписаните данни: ……………………Дата:………………..

Директор на ОУ „Христо Ботев“ с. Златар(подпис и печат)

Приложение №3 към чл.7, ал. 2

КАРТА

за отчитане на вътрешноинституционална квалификация при обмяна на добри практики чрез посещение на място 

1.Място на провеждане на квалификацията

2.Дата на провеждане на квалификацията

3.Начален и краен час на провеждането на квалификациятаОт: …………….

До: …………….

4.Брой академични часове

5.Списък на участниците в квалификацията1.

2.

3.

6.Подпис и печат на директора на ОУ „Христо Ботев“ с. Златар

7.Подпис и печат на директора на приемащата институция.

Приложение 4 към член 9, ал. 2 

Анкетна карта

за

оценка на потребностите на наставлявания от наставника

Моля, изберете отговор, който според Вас най-близко показва нивото на необходимостта от помощ на наставлявания в областите, описани във всяка позиция.

Възможните отговори:

A. Малко или няма нужда от помощ в тази област

Б. Някаква нужда от помощ в тази област

В. Умерена нужда от помощ в тази област

Г. Висока необходимост от помощ в тази област

Д. Много висока нужда от помощ в тази област

1._____ Получаване на допълнителна информация за това, което се очаква от него като учител.

2._____Познаване на нормативната уредба в сферата на училищно образование.

3. _____ Комуникация с директор.

4. _____ Комуникация с други педагогически специалисти в училището.

5. _____ Комуникация с родителите.

6. _____Адаптиране към училищната култура.

7. _____Организиране на учебната среда и управление на класната стая.

8. _____Поддържане на дисциплината.

9. _____Намиране на ресурси и материали.

10. _____Управление на времето.

11. _____Оценка на напредъка на учениците.

12. _____ Мотивиране на учениците.

13._____ Работа с ученици в риск.

14. _____ Работа с изявени ученици.

15. _____ Запознаване и разбиране на учебните програми.

16 _____ Изготвяне на учебни програми.

17. _____ Подготовка на изпитни материали.

18. _____ Работа с училищна и учебна документация.

19. _____ Работа с електронен дневник и електронни платформи.

20. _____ Използване на разнообразни стратегии, техники и методи на преподаване.

21. _____ Справяне със стреса.

22. _____ Оценка на труда на учителя.

23. _____ Съвместно преподаване.

24. _____ Екипна работа.

Приложение 5 към член 9, ал. 2  

Анкетна карта

за

самооценка на потребностите на наставлявания

Моля, изберете отговор, който най-близко показва нивото на необходимостта от помощ в областите, описани във всяка позиция.

Възможните отговори

A. Малко или нямам нужда от помощ в тази област

Б. Някаква нужда от помощ в тази област

В. Умерена нужда от помощ в тази област

Г. Висока необходимост от помощ в тази област

Д. Много висока нужда от помощ в тази област

1._____Получаване на допълнителна информация за това, което се очаква от мен като учител.

2._____Познаване на нормативната уредба в сферата на училищно образование.

3. _____ Комуникация с директор.

4. _____ Комуникация с други педагогически специалисти в училището.

5. _____ Комуникация с родителите.

6. _____ Адаптиране към училищната култура.

7. _____Организиране на учебната среда и управление на класната стая.

8. _____Поддържане на дисциплината.

9. _____Намиране на ресурси и материали.

10. _____Управление на времето.

11. _____Оценка на напредъка на учениците.

12. _____ Мотивиране на учениците.

13._____ Работа с ученици в риск.

14. _____ Работа с изявени ученици.

15. _____ Запознаване и разбиране на учебните програми.

16 _____Изготвяне на учебни програми.

17. _____ Подготовка на изпитни материали.

18. _____ Работа с училищна и учебна документация.

19. _____ Работа с електронни платформи 

20. _____ Използване на разнообразни стратегии, техники и методи на преподаване.

21. _____ Справяне със стреса.

22. _____ Оценка на труда на учителя.

23. _____ Съвместно преподаване.

24. _____ Екипна работа.

Приложение 6 към чл.9, ал. 3

Споразумение за съвместна дейност

Днес, ……………., в ОУ „Христо Ботев“ с. Златармежду:

…………………………………………………………………………………………

    (трите имена на наставника) (длъжност)

и

…………………………………………………………………………………………

    (трите имена на наставлявания) (длъжност)

като признават необходимостта от наставничество и сътрудничество в процеса на работа, с цел ускоряване процеса на адаптация на учители към организационната култура, към установените традиции и правила на поведение в образователната институция и овладяване и развитие на професионални компетентности се споразумяват за следното:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Наставник: Наставляван:

Приложение 7 към чл. 9, ал 4

ПРИМЕРЕН ПЛАН-ГРАФИК 

за действие за наставничество

№ТемаСрок

1.Работна среда (професионални отговорности, ангажименти и права, място на работа, налични ресурси, организационна структура). Канали за комуникация в училищната организацияОктомври 

2.Училищна и учебна документация Октомври 

3.Организиране на учебната среда и управление на класната стаяОктомври 

4.Оценка на напредъка на учениците (текущо, срочно и годишно). Формиращо оценяване.Октомври 

Взаимно наблюдение на уроци и структурен анализ. самоподготовка и занимания по интереси.Структурен анализ на различните форми на работа. Съвместно преподаванеНоември

Декември 

Януари 

6. Техники и стратегии за консултиране на ученици и работа с родителиНоември 

7. Правилен подбор на задачи и упражнения в урока и задачи и упражнения за самостоятелна работа / Правилен подбор на задачи и упражненияза самостоятелна, индивидуална, допълнителна, групова и диференцирана работа  Декември 

8.Намиране на ресурси и материалиДекември 

9.Справки и формуляри за отчитане на резултатите от обучението / дейностите в края на срока/годината (попълване, анализ, обработка)

10.Работа с деца с ученици, определени за допълнителна подкрепа –в риск и с изявени ученициЯнуари 

11.Управление на дисциплината в паралелка. Стратегии за решаване на проблемиОктомври

Ноември

Декември 

Януари 

12.Възможности за прилагане на проектно-ориентирано и интердисциплинарно обучениеНоември 

13.Споделяне на добри практики за прилагане на ИКТ и интерактивни методи.Януари

14.Извънкласни и извънучилищни дейности. Дейности в извънучилищна средаНоември 

15.Управление на времето и справяне със стресаЯнуари 

16.Инструменти и механизми за проучване нагласите на учениците за включване в групи от РП/ДП/занимания по интереси/спортни дейности/извънкласни дейности и др.Октомври 

17.Попълване на анкетна карта от наставника и наставлявания за оценка на менторската програмаЯнуари

18. Заключителна срещаЯнуари

Приложение 8 към чл.9, ал. 5

ПРОТОКОЛ 

от проведена среща

Дата: ______________________________

Какво важно нещо научихте днес? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Кое е това познание, умение или опит, което ще използвате във вашата работа? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Има ли нещо, което според вас е трябвало да бъде направено по различен начин в днешната среща?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Моля, довършете следното изречение: Бих желал/ада имам повече информация за или практика за ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Цялостна оценка на днешните сесии, като 1 е най-ниската стойност, а 10 – най-високата (оградете една стойност).

12345678910

Приложение 9 към чл.9, ал. 6

Оценка на програмата за наставничество от наставника

Моля, отговорете на следните твърдения с помощта на скалата от 1 до 5, като 1 е неефективно, 2 – по-скоро неефективно, 3 – трудно ми е да преценя, 4 – по-скоро ефективно и 5 е ефективно.

1.Почувствах се добре подготвен да бъданаставникследвайки програмата за наставничество

1 2 3 4 5

2.Имах възможност да предоставя насоки за работа на наставлявания в следните сфери:

•Планиране, подготовка и провеждане на урок1    2    3    4    5

•Оценяване на учениците1    2    3    4    5

•Мениджмънт на класа и класната стая1    2    3    4    5

•Стратегии, техники и методи на преподаване1    2    3    4    5

•Намиране на ресурси1    2    3    4    5

•Работа с деца в риск и с изявени ученици1    2    3    4    5

•Работна среда1    2    3    4    5

•Канали за комуникация1    2    3    4    5

•Училищна и учебна документация1    2    3    4    5

•Взаимодействие и работа с родители1    2    3    4    5

•Извънкласни и извънучилищни дейности1    2    3    4    5

3.Създадох условия за обратна връзка по време на съвместната работа

1 2 3 45

4.Имах възможност да науча неща, които ми помагат да подобря собствената си работа и да усъвършенствам професионалните си компетентности

1 2 3 45

5.Почувствах професионално израстване като учител

1 2 3 45

6.Най-полезните за мен теми бяха

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Най-малко полезните теми за мен бяха

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Моите предложения за подобряване на програмата за наставничество:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 10 към чл.9 ал. 6

Оценка на програмата за наставничество от наставлявания

Моля, отговорете на следните твърдения с помощта на скалата от 1 до 5, като 1 е неефективно, 2 – по-скоро неефективно, 3 – трудно ми е да преценя, 4 – по-скоро ефективно и 5 е ефективно.

1.Почувствах, че наставника е добре подготвен и способен да бъде наставник

12 3 45

2.Получих достатъчно насоки от учителя-наставник в следните сфери:

•Планиране, подготовка и провеждане на урок1    2    3    4    5

•Оценяване на учениците1    2    3    4    5

•Мениджмънт на класа и класната стая1    2    3    4    5

•Стратегии, техники и методи на преподаване1    2    3    4    5

•Намиране на ресурси1    2    3    4    5

•Работа с деца в риск и с изявени ученици1    2    3    4    5

•Работна среда1    2    3    4    5

•Канали за комуникация1    2    3    4    5

•Училищна и учебна документация1    2    3    4    5

•Взаимодействие и работа с родители1    2    3    4    5

•Извънкласни и извънучилищни дейности1    2    3    4    5

3.Получих полезна обратна връзка по време на съвместната работа

1 2 3 45

4.Почувствах се комфортно на работното си място и мога свободно да потърся помощ и подкрепа от директор/заместник-директор/учители/други педагогически специалисти

12 3 45

5.Научих неща, които ми помагат за професионалното и кариерното ми израстване

12 3 45

6.Най-полезните за мен теми бяха

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Най-малко полезните теми за мен бяха

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8.Моите предложения за подобряване на програмата за наставничество:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 11 към чл.9 ал. 7

ОТЧЕТ

За работата по програмата за наставничество за месец ………. 20… г.

Наставник………………………………………………………………………………

Наставляван……………………………………………………………………………

І. Основна цел: Получените професионални знания да се превърнат в професионални компетентности чрез подходящо подбрани интервенции, така че след края на процеса на наставничество, педагогическите специалисти да могат да прилагат теоретичните знания на практика

ІІ. Дейности и резултати от индивидуалния план-график за действие:

ДатаДейност – АкцентиРезултати

ІІІ. Сътрудничество с други организации, институции, лица ……………………

ІV. Констатации и изводи:

…………………………………………………………………………………………………

Наставник:…………………………….

Проверил и одобрил:……………………

Снежанка Петкова – Директор

Изготвил:…………………….

С. Лалева

Главен учител