Административни услуги предоставяни

от образователната институция

Тук можете да намерите информация относно:

1.  Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища, Приемане на ученици в  VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални  гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием –

2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование –  

 3. Заявление за валидиране на компетентности – 

4.  Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи – 

5. Заявление за издаване на дубликат  –

6. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава –