ОСНОВНО УЧИЛИЩE “ХРИСТО БОТEВ”, с. ЗЛАТАР

ПЛАН

за действие за ограничаване на агресията между учениците

в ОУ „Христо Ботев,, – с. Златар през учебната 2016/2017 година

А/.     Дейности на ниво класна стая/паралелка. Провеждат съгласно плана за час на класа. Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за тормоза и се работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи насилие, като например съчувствие, толерантност и уважение към различията, решаване на конфликти и др.

1.       Организиране на беседи, дискусии, информативни доклади па теми свързани е тормоза и насилието. Основни теми могат да бъдат:

1.1. Какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да докладваме за случаите на тормоз „

1.2. ”Как се чувстваме, когото видим проява на тopмози какво правим,

1.3. „Кои са основните ценности, правила на поведение, конто следва да приемем и как

момеем да ги прилагаме“.

срок: м.11.2016 г. – м.05,2017 г.

отг. класите ръководители

 1. Обогатяване па таблото в класната стая с информационни материали свързани с темата.срок: м. 11.2016 г.отг. класните ръководители
 2. Провеждане на родителски срещи с цел набелязване на мероприятия за участие па родителите в училищния живот.срок: м.01,2017г.отг. : класните ръководители
 3. Изготвяне на правила на класа,срок: 15.12. 2016 г.отг. класните ръководителиБ/      Дейности на ниво училите:
 1.  Извършване оценка на тормоза в началото и в края на учебната година,Анкетата се провежда or класните ръководители до 15.XI.2016 и до 15.05.2017 г. Обработва се от  Координационен съвет, съответно до 25.XI.2016 г. и 27.V. 2017 г.срок: м.10.2016 г.- м. 05,2017г.отг. Координационен съвет
 2.   Запознаване на учители, родители н ученици със Заповед №РД 00-611/18.05.2016 г. и с настоящия ..Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в Основно училище „ Христо  Ботев“, съответно на ПС, родителска среща, в часа на класа.срок : м. 12.2016г.отг. директорът и кл. ръководители[M1] .
 1. Подобряване насистемата от дежурства с оглед обхващане на местата, в конто на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз.срок: постояненотг. директорът
 2. Осигуряване на реални партньорства с външни па училището служби, организации испециалисти,срок: постояненотг. директорът
 3. Изработване на единен механизъм, включително разписани ясни отговорности за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие.срок: м . 11.2016 г.отг. директорът
 4. Създаване па училищен координационен съвет за справяне с насилието, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза.срок: 10.1 1.2016 годотг. директорът
 5. Подобряване на системата за съобщаване на случаите на тормоз (въвеждане на нови форми и канали, гарантиране на конфиденциалност)срок : м. I 1,2016 г.отг. : училището
 6. Провеждане на колективни м индивидуални среши с цел информиране от класите ръководители: „Какво е насилие и тормоз? Как да го разпознаваме?“
 • Сред родители па родителски срещи и в ДЧ-ЧК
 • Сред ученици в часа па класа и в ДЧ-ЧКсрок: всеки ДЧ-ЧК през уч. годинаотг. : класните ръководители
 1. Насочваме към основни здравни и социални услуги за децата и семействата попаднали в ситуация на тормоз и насилие в случаи те, когато подобен род услуги не могат да бъдат предоставени от самото училище.срок: постояненотг.: директорът
 2. Включване в обучения за повишаване па квалификацията па педагогическите специалисти в областта на справяне с училищния тормозсрок : м.07.2017 г.отг.; директорът В/ Дейности с родителско участие:1 .Организиране на екип от доброволци с цел подпомагане дейността на учителите при провеждане на дежурства извън училищния двор и сградата на училището при индикиране на прояви на тормоз при извършването на оценката на нивото на тормоз в началото па учебната година.срок : мес. 11.2016 г.отг.: предс. на уч. коорд.. съвет
 1. Проучваменагласите на родителите и включване в трупи, придружаващи определени групи деца по пътя до дома.срок.: м. 12.2016 г.отг.: уч. координац, съвет
 2. Да се потърси съдействието ма родители, които да станат посредници между училището и родителите или други организации и институции.срок : постояненотг.: кл. ръководители  Настоящият план е приет на заседание па Педагогическия съвет с Протокол …. / ………2016 год.