ОСНОВНО УЧИЛИЩE “ХРИСТО БОТEВ”, с. ЗЛАТАР


 


ПЛАН


 


за действие за ограничаване на агресията между учениците


в ОУ „Христо Ботев,, - с. Златар през учебната 2016/2017 година


 


А/.     Дейности на ниво класна стая/паралелка. Провеждат съгласно плана за час на класа. Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за тормоза и се работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи насилие, като например съчувствие, толерантност и уважение към различията, решаване на конфликти и др.


1.       Организиране на беседи, дискусии, информативни доклади па теми свързани е тормоза и насилието. Основни теми могат да бъдат:


1.1. Какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да докладваме за случаите на тормоз "


1.2. ”Как се чувстваме, когото видим проява на тopмози какво правим,


1.3. "Кои са основните ценности, правила на поведение, конто следва да приемем и как


момеем да ги прилагаме“.


срок: м.11.2016 г. - м.05,2017 г.


отг. класите ръководители


 1. Обогатяване па таблото в класната стая с информационни материали свързани с темата.

  срок: м. 11.2016 г.

  отг. класните ръководители

 2. Провеждане на родителски срещи с цел набелязване на мероприятия за участие па родителите в училищния живот.

  срок: м.01,2017г.

  отг. : класните ръководители

 3. Изготвяне на правила на класа,

  срок: 15.12. 2016 г.

  отг. класните ръководители

  Б/      Дейности на ниво училите:


 1.  Извършване оценка на тормоза в началото и в края на учебната година,

  Анкетата се провежда or класните ръководители до 15.XI.2016 и до 15.05.2017 г. Обработва се от  Координационен съвет, съответно до 25.XI.2016 г. и 27.V. 2017 г.

  срок: м.10.2016 г.- м. 05,2017г.

  отг. Координационен съвет

 2.   Запознаване на учители, родители н ученици със Заповед №РД 00-611/18.05.2016 г. и с настоящия ..Механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в Основно училище „ Христо  Ботев", съответно на ПС, родителска среща, в часа на класа.

  срок : м. 12.2016г.

  отг. директорът и кл. ръководители[M1] .


 1. Подобряване насистемата от дежурства с оглед обхващане на местата, в конто на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз.

  срок: постоянен

  отг. директорът

 2. Осигуряване на реални партньорства с външни па училището служби, организации испециалисти,

  срок: постоянен

  отг. директорът

 3. Изработване на единен механизъм, включително разписани ясни отговорности за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие.

  срок: м . 11.2016 г.

  отг. директорът

 4. Създаване па училищен координационен съвет за справяне с насилието, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза.

  срок: 10.1 1.2016 год

  отг. директорът

 5. Подобряване на системата за съобщаване на случаите на тормоз (въвеждане на нови форми и канали, гарантиране на конфиденциалност)

  срок : м. I 1,2016 г.

  отг. : училището

 6. Провеждане на колективни м индивидуални среши с цел информиране от класите ръководители: „Какво е насилие и тормоз? Как да го разпознаваме?"


 • Сред родители па родителски срещи и в ДЧ-ЧК

 • Сред ученици в часа па класа и в ДЧ-ЧК

  срок: всеки ДЧ-ЧК през уч. година

  отг. : класните ръководители


 1. Насочваме към основни здравни и социални услуги за децата и семействата попаднали в ситуация на тормоз и насилие в случаи те, когато подобен род услуги не могат да бъдат предоставени от самото училище.

  срок: постоянен

  отг.: директорът

 2. Включване в обучения за повишаване па квалификацията па педагогическите специалисти в областта на справяне с училищния тормоз

  срок : м.07.2017 г.

  отг.; директорът

   

  В/ Дейности с родителско участие:

  1 .Организиране на екип от доброволци с цел подпомагане дейността на учителите при провеждане на дежурства извън училищния двор и сградата на училището при индикиране на прояви на тормоз при извършването на оценката на нивото на тормоз в началото па учебната година.

  срок : мес. 11.2016 г.

  отг.: предс. на уч. коорд.. съвет


 1. Проучваменагласите на родителите и включване в трупи, придружаващи определени групи деца по пътя до дома.

  срок.: м. 12.2016 г.

  отг.: уч. координац, съвет

 2. Да се потърси съдействието ма родители, които да станат посредници между училището и родителите или други организации и институции.

  срок : постоянен

  отг.: кл. ръководители

   

   

  Настоящият план е приет на заседание па Педагогическия съвет с Протокол .... / ………2016 год. [M1]