ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. ЗЛАТАР

общ.Велики Преслав, обл.Шумен, e-mail - ou_zlatar@abv.bg

http://zlatarbg.com/index.php/, телефон, факс-05330 23-21

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

в ОУ “Христо Ботев” с. Златар

2019/2020 учебна година

 

 

1. Организация на учебния ден:

1.1.Обучението за учениците от І до VІІ клас в ОУ «Христо Ботев» с. Златар се осъществява при целодневна организация на учебния ден.

1.2. Целодневната организация се осъществява, като учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.

 

 

2. Начало  и край на учебния ден:

2.1. Начало на учебния ден - 8.00 ч.

2.2. Край на учебния ден – 17.30 часа.

 

 

3. Продължителност на учебните занятия

3.1. І и ІІ клас  – 35 минути

3.2. ІІІ – VІІ клас   – 40 минути

 

 

4. Разписание на учебните часове:

 

І – ІІ клас:

Учебен час

Продължителност

І

8, 00 ч. – 8, 35 ч.

Голямо междучасие

8, 35 ч. – 9, 00 ч.

ІІ

9, 00 ч. – 9, 35 ч.

ІІІ

9, 50 ч. – 10, 25 ч.

ІV

10, 40 ч. – 11,15 ч.

V

11, 30 ч. – 12, 05 ч.

12, 20 ч. – 12.55 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ – ІV клас:

Учебен час

Продължителност

І

8, 00 ч. – 8, 40 ч.

Голямо междучасие

8, 40 ч. – 9, 00 ч.

ІІ

9, 00 ч. – 9, 40 ч.

ІІІ

9, 50 ч. – 10, 30 ч.

ІV

10, 40 ч. – 11,20 ч.

V

11, 30 ч. – 12, 10 ч.

12, 20 ч. – 13.00 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V – VІІ  клас:

Учебен час

Продължителност

І

8, 00 ч. – 8, 40 ч.

Голямо междучасие

8, 40 ч. – 9, 00 ч.

ІІ

9, 00 ч. – 9, 40 ч.

ІІІ

 9, 50 ч. – 10, 30 ч.

ІV

10, 40 ч. – 11,20 ч.

V

11, 30 ч. – 12, 10 ч.

12, 15 ч. – 12,55 ч.

VІІ

13, 00 ч. – 13.40 ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Разписание на занятията в групата за целодневна организация:

І и ІІ клас:

 

11.30 - 12.05 -  занимания по интереси

12.20 - 13.00 – самоподготовка

13.00 - 14.00 – обяд,организиран отдих и физическа активност

14.00 - 14.40 – самоподготовка

14.50 - 15.30 – занимания по интереси

15.40 - 16.20 – организиран отдих

 

ІІІ и ІV клас:

12.20 - 13.00 – занимания по интереси

13.00 - 14.00 – обяд,организиран отдих и физическа активност

14.00 - 14.40 – самоподготовка

14.50 - 15.30 – самоподготовка

15.40 - 16.20 – занимания по интереси

16.20 – 17.00– организиран отдих

 

V - VІІ клас:

13.00 - 14. 00 -  обяд, организиран отдих и физическа активност

14.00 - 14.40 – самоподготовка

14.50 - 15.30 – самоподготовка

15.40 - 16.20 – занимания по интереси

16.20 – 17.00– организиран отдих

 

     В част от часовете по организиран отдих и физическаактивност и по занимания по интереси учениците могат да участват ив дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа заличностно развитие.

 

 

Директор:…………………..

/Сн. Петкова/