ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. ЗЛАТАР

Утвърдил:……………

 

І СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Заповед № 341./13.09.2018г.

         

В сила от 17.09.2018 г

Директор: Сн. Петкова

                   

Клас

Час

Час от…до

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VI

VIІ

понеделник

1

8,00-8,40

Български език и литература

Музика

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Информационни технологии

Информационни технологии

2

9,00-9,40

Български език и литература

Английски език

Английски език

Български език и литература

Информационни технологии

Човекът и природата

Биология и здр.образов.

3

9,50-10,30

Техн. и предпр.

Български език и литература

Български език и литература

Домашен бит и техника

Човекът и природата

Български език и литература

Български език и литература

4

10,40-11,20

Математика

Математика 

Математика 

Математика

Английски език

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

5

11,30-12,10

Самоподготовка

Самоподготовка

Човекът и обществото

Английски език

Техн. и предпр.

Български език и литература

Български език и литература

6

12,20-13,00

Самоподготовка

Самоподготовка

Компютърно моделиране

Самоподготовка

Български език и литература

Английски език

Английски език

1

13,00-13,40

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

2

13,40-14,20

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

3

14,30-15,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

4

15,20-16,00

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Самоподготовка

Занимания по интереси

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

16,00-16,40

 

 

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

16,40-17,20

 

 

Занимания по интереси

 

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

вторник

1

8,00-8,40

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Математика 

Математика

2

9,00-9,40

Музика

Математика 

Математика 

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Човекът и природата

Биология и здр.образов.

3

9,50-10,30

Математика

Английски език

Английски език

Математика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

4

10,40-11,20

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Математика 

Български език и литература

5

11,30-12,10

Самоподготовка

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

6

12,20-13,00

Орг.отд.и сп./Уч.час за сп.дейн.

Самоподготовка

Човекът и обществото

Орг.отд.и сп./Уч.час за сп.дейн.

Математика

Музика

Музика

1

13,00-13,40

Организиран отдих /обяд

Орг.отд.и сп./Уч.час за сп.дейн.

Орг.отд.и сп./Уч.час за сп.дейн.

Организиран отдих /обяд

Час на класа

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

2

13,40-14,20

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Орг.отд.и сп./Уч.час за сп.дейн.

Орг.отд.и сп./Уч.час за сп.дейн.

3

14,30-15,10

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

4

15,20-16,00

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

16,00-16,40

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

16,40-17,20

 

 

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

сряда

1

8,00-8,40

Български език и литература

Околен свят

Човекът и природата

Български език и литература

Музика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

2

9,00-9,40

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

География и икономика

География и икономика

3

9,50-10,30

Математика 

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Математика

Английски език

Химия и опазв.на ок.среда

4

10,40-11,20

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

Математика

5

11,30-12,10

Самоподготовка

Самоподготовка

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Математика

Български език и литература

Български език и литература

6

12,20-13,00

 

 

 

 

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

1

12,20-13,00

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Орг.отд.и сп./Уч.час за сп.дейн.

Час на класа

Час на класа

2

13,00-13,40

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

3

13,40-14,20

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

4

14,30-15,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

15,20-16,00

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

16,00-16,40

 

 

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

четвъртък

1

8,00-8,40

Български език и литература

Музика

Музика

Български език и литература

Човекът и природата

История и цивилизация

Български език и литература ИЧ

2

9,00-9,40

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Математика

Български език и литература ИЧ

История и цивилизация

3

9,50-10,30

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Математика

История и цивилизация

Математика

Математика

4

10,40-11,20

Математика ИЧ

Математика

Математика

Математика ЗИП

Изобразително изкуство

Английски език

Английски език

5

11,30-12,10

Български език и литература

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

Български език и литература

Изобразително изкуство

Математика ИЧ

Математика ИЧ

6

12,20-13,00

Организиран отдих /обяд

Час на класа

Час на класа

Организиран отдих /обяд

Математика ИЧ

Музика

Музика

1

13,00-13,40

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Физика и астрономия

2

13,40-14,20

Самоподготовка

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Самоподготовка

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

3

14,30-15,10

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

4

15,20-16,00

Занимания по интереси

Самоподготовка

Самоподготовка

Занимания по интереси

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

16,00-16,40

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

16,40-17,20

 

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

петък

1

8,00-8,40

Околен свят

Български език и литература ИЧ

Български език и литература ИЧ

Човекът и природата

Английски език

Човекът и природата

История и цивилизация

2

9,00-9,40

Български език и литература ИЧ

Български език и литература ИЧ

Английски език

Български език и литература ЗИП

Български език и литература ИЧ

История и цивилизация

Химия и опазв.на ок.среда

3

9,50-10,30

Изобразително изкуство

Математика ИЧ

Математика ИЧ

Изобразително изкуство

Български език и литература ИЧ

Английски език

Английски език

4

10,40-11,20

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Човекът и обществото

Човекът и природата

Български език и литература ИЧ

Български език и литература ИЧ

5

11,30-12,10

Български език и литература ИЧ

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

Английски език

История и цивилизация

Изобразително изкуство

География и икономика

6

12,20-13,00

Час на класа

СИП

СИП

Час на класа

Музика

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

1

13,00-13,40

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

2

13,40-14,20

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

3

14,30-15,10

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

4

15,20-16,00

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

16,00-16,40

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

16,40-17,20

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси