ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. ЗЛАТАР

Утвърдил:……………

I СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Заповед № 307/10.09.2019г.

     

В сила от 16.09.2019 г

   

Директор: Сн. Петкова

Клас

Час

Час от…до

І

ІІ

Час от…до

ІІІ

ІV

понеделник

1

8,00-8,35

Български език и литература

Български език и литература

8,00-8,40

Български език и литература

Български език и литература

2

9,00-9,35

Български език и литература

Български език и литература

9,00-9,40

Български език и литература

Български език и литература

3

9,50-10,25

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

9,50-10,30

Математика

Математика

4

10,40-11,15

Околен свят

Околен свят

10,40-11,20

Комп. моделиране

Комп. моделиране

1,2

11,15-12,20

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

11,30-12,10

Музика

Музика

3

12,20-12,55

Самоподготовка

Самоподготовка

12,20-13,00

Човекът и обществото

Организиран отдих

4

13,05-13,40

Самоподготовка

Самоподготовка

13,00-14,00

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

5

14,00-14,40

Занимания по интереси

Занимания по интереси

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

6

14,50-15,30

Занимания по интереси

Занимания по интереси

14,50-15,30

Самоподготовка

Самоподготовка

 

 

 

 

15,30-16,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

   

16,10-16,50

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

 

 

 

 

 

вторник

1

8,00-8,35

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

8,00-8,40

Български език и литература

Български език и литература

2

9,00-9,35

Музика

Музика

9,00-9,40

Български език и литература

Български език и литература

3

9,50-10,25

Математика

Математика

9,50-10,30

Математика

Математика

4

10,40-11,15

Български език и литература

Български език и литература

10,40-11,20

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

5

11,30-12,05

Български език и литература

Български език и литература

11,30-12,10

Човекът и природата

Човекът и природата

1,2

12,20-13,00

Обяд

Обяд

12,20-13,00

Обяд

Обяд

3

13,00-13,30

Организиран отдих

Организиран отдих

13,00-13,30

Уч.час за сп.дейн./Отдих

Уч.час за сп.дейн./Отдих

4

13,30-14,00

Самоподготовка

Самоподготовка

13,30-14,00

Самоподготовка

Самоподготовка

5

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

6

14,50-15,30

Уч.час за сп.дейн./ЗИ

Уч.час за сп.дейн./ЗИ

14,50-15,30

Занимания по интереси

Занимания по интереси

5

15,30-16,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

15,30-16,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

 

   

 

   
 

 

 

 

 

 

 

сряда

1

8,00-8,35

Български език и литература

Български език и литература

8,00-8,40

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

2

9,00-9,35

Български език и литература

Български език и литература

9,00-9,40

Английски език

Английски език

3

9,50-10,25

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

9,50-10,30

Български език и литература

Български език и литература

4

10,40-11,15

Математика 

Математика 

10,40-11,20

Човекът и обществото

Човекът и обществото

5

11,30-12,05

Организиран отдих

Английски език

11,30-12,10

Математика

Математика

1,2

12,20-13,20

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

12,20-13,00

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

3

13,20-14,00

Самоподготовка

Самоподготовка

13,00-14,00

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

4

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

5

14,50-15,30

Занимания по интереси

Занимания по интереси

14,50-15,30

Самоподготовка

Самоподготовка

6

15,30-16,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

15,30-16,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

 

 

 

16,10-16,50

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

 

 

 

 

 

 

четвъртък

1

8,00-8,35

Български език и литература

Български език и литература

8,00-8,40

Български език и литература

Български език и литература

2

9,00-9,35

Български език и литература ИЧ

Български език и литература ИЧ

9,00-9,40

Български език и литература

Български език и литература

3

9,50-10,25

Математика

Математика

9,50-10,30

Английски език

Английски език

4

10,40-11,15

Музика

Музика

10,40-11,20

Математика

Математика

5

11,30-12,05

Математика

Английски език

11,30-12,10

Техн. и предпр.

Техн. и предпр.

6

12,20-12,55

ЧК

ЧК

12,20-13,00

ЧК

ЧК

1,2

13,00-14,00

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

13,00-14,00

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

3

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

4

14,50-15,30

Самоподготовка

Самоподготовка

14,50-15,30

Самоподготовка

Самоподготовка

5

15,30-16,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

15,30-16,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

16,10-16,50

Занимания по интереси

Занимания по интереси

16,10-16,50

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

 

 

 

 

 

 

петък

1

8,00-8,35

Български език и литература ИЧ

Български език и литература ИЧ

8,00-8,40

Български език и литература ИЧ

Български език и литература ИЧ

2

9,00-9,35

Математика ИЧ

Математика ИЧ

9,00-9,40

Математика ИЧ

Математика ИЧ

3

9,50-10,25

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

9,50-10,30

Английски език

Английски език

4

10,40-11,15

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

10,40-11,20

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

1,2

11,15-12,20

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

11,30-12,10

Изобразително изкуство

Изобразително изкуство

3

12,20-12,55

Самоподготовка

Самоподготовка

12,20-13,00

Организиран отдих

Човекът и природата

4

13,05-13,40

Самоподготовка

Самоподготовка

13,00-14,00

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

5

14,00-14,40

Занимания по интереси

Занимания по интереси

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

6

14,50-15,30

Занимания по интереси

Занимания по интереси

14,50-15,30

Самоподготовка

Самоподготовка

 

 

 

 

15,30-16,10

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

 

 

16,10-16,50

Занимания по интереси

Занимания по интереси

               
               

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. ЗЛАТАР

I СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

     

В сила от 16.09.2019 г

 
         

Утвърдил:……………

         

Заповед № 307/ 10.09.2019г.

         

Директор: Сн. Петкова

           

Клас

Час

Час от…до

V

VI

VIІ

понеделник

1

8,00-8,40

Човекът и природата

Информационни технологии

Биология и здравно образование

2

9,00-9,40

Информационни технологии

Човекът и природата

Информационни технологии

3

9,50-10,30

Английски език

Български език и литература

Английски език

4

10,40-11,20

Техн. и предпр.

Български език и литература

Техн. и предпр.

5

11,30-12,10

Български език и литература

Музика

Български език и литература

6

12,20-13,00

Музика

Английски език

Музика

1,2

13,00-14,00

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

3

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

4

14,50-15,30

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

15,40-16,20

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

16,20-17,00

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

 

 

 

 

вторник

1

8,00-8,40

История и цивилизация

Човекът и природата

Български език и литература

2

9,00-9,40

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

3

9,50-10,30

Български език и литература

История и цивилизация

Български език и литература

4

10,40-11,20

Английски език

Техн. и предпр.

Английски език

5

11,30-12,10

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

6

12,20-13,00

География и икономика

Български език и литература

География и икономика

1

13,00-13,40

Уч.час за сп.дейн.

Час на класа

Уч.час за сп.дейн.

2,3

13,40-14,40

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

4

14,40-15,20

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

15,30-16,10

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

6

16,10-16,50

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

7

16,50-17,30

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

 

 

 

 

сряда

1

8,00-8,40

Английски език

География и икономика

Английски език

2

9,00-9,40

Математика

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

3

9,50-10,30

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

4

10,40-11,20

Български език и литература

Математика

Български език и литература

5

11,30-12,10

Физическо възпитание и спорт

Математика

Физическо възпитание и спорт

6

12,20-13,00

Математика

Български език и литература

Математика

1

13,00-13,40

Организиран отдих

Уч.час за сп.дейн.

Физика и астрономия

2,3

13,40-14,40

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

4

14,40-15,20

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

15,30-16,10

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

6

16,10-16,50

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

7

16,50-17,30

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

 

 

 

 

четвъртък

1

8,00-8,40

История и цивилизация

Английски език

История и цивилизация

2

9,00-9,40

Български език и литература ИЧ

Математика

Български език и литература ИЧ

3

9,50-10,30

Човекът и природата

История и цивилизация

Математика

4

10,40-11,20

Изобразително изкуство

Математика

Химия и оп.ок.ср.

5

11,30-12,10

Изобразително изкуство

Музика

Изобразително изкуство

6

12,20-13,00

Математика

Български език и литература ИЧ

Математика

1

13,00-13,40

Час на класа

Организиран отдих /обяд

Час на класа

2,3

13,40-14,40

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

4

14,40-15,20

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

15,30-16,10

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

6

16,10-16,50

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

7

16,50-17,30

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

 

 

 

 

 

 

петък

1

8,00-8,40

Английски език

Български език и литература ИЧ

Химия и оп.ок.ср.

2

9,00-9,40

Български език и литература ИЧ

Английски език

Математика

3

9,50-10,30

Математика

Човекът и природата

Български език и литература ИЧ

4

10,40-11,20

Човекът и природата

Математика ИЧ

Биология и здравно образование

5

11,30-12,10

Математика ИЧ

Изобразително изкуство

Математика ИЧ

6

12,20-13,00

Музика

Изобразително изкуство

Музика

1,2

13,00-14,00

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

Организиран отдих /обяд

3

14,00-14,40

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

4

14,50-15,30

Самоподготовка

Самоподготовка

Самоподготовка

5

15,40-16,20

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

6

16,20-17,00

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси