МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ

КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ

 

на ОУ „Христо Ботев“, с. Златар

 

За периода от 2016 / 2017 учебна година до 2020 / 2021 учебна година

 

Качественото образование предполага непрекъснато надграждане на спалня и умения е оглед максимално развитие на потенциала па всеки ученик и възможност за пълноценна социална реализация. От една страна, образованието трябва да позволи да се развие заложеното у всяко дете. То трябва да насърчава проявлението и максималното развитие на способностите на ученика както в ц родее а на обучение, натрупване на знания и формиране на умения), така и в процеса и а възпитание (развитие наличността). От друга страна, системата на училищното образование трябва да създава условия за добра социална реализация как го в професионален, така и в личностен план. Ученикът трябва да може да реализира в максимална степен своите житейски планове, като зачита правилата и не накърнява правото на другите да реализират своите житейски планове.

Образователният процес в системата па училищното образование не е и не може да бъде само процес на обучение. След семейството, учителите и училищната среда са тези, които оказват най-силно въздействие; при оформянето на личността на ученика. Ето защо наред с мерките за повишаване на качеството на обучението трябва да се предприемат и такива за засилване ма възпитателната роля на българското училище. Те биха допринесли за формиране на чувство за принадлежност па учениците към училището, към населеното място, към България. Това на свои ред  би спомогнало за повишаване на авторитета на училището като институция.

Качеството на образованието в институциите се осигурява при спазване па следните принципи;

1.                                         Прилагане на интерактивни метода на обучение, ИКТ и дидактични материали в дейности, които провокиратмисленето и самостоятелността на учениците, формиране на практически умения и развитие на личността.

2.                                         Ежедневна комуникация между класния ръководител и възпитателя в начален етап и между учителите специалисти впрогимназиален етап.

3.                                         Класните ръководители участват в организиранитедейности/посещения в библиотека, дебати, дискусии, природни и културни обекти с цел мотивацията на учениците.

4.                                         Осигуряване на допълнителни часове /консултации/ or учители специалисти. Консултациите да са задължителни за трудно успяващите ученици. В часовете за консултации учителите-специалисти подпомагат работата на учителите в ПИГ за повишаване на знанията,  уменията и компетентностите на учениците.

5.                                         Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски резултати и напредналите от учителите.

6.                                         Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултат

7.                                         Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и добро представяне.

7.                                         Изчитане равнището на езиковата подготовка е акцент върху грамотността,

8.                                         Целенасочена квалификация ва учителите за работа с деца билингви деца от етнически малцинства и деца със СОП.

9.                                         Срещи с родители - запознаване на родителите с целите и постигнатите резултати на учениците.

10.                              Родителите отчитат и подпомагат работата на учителите. учителите н ПИГ и класните ръководители за повишаване на знанията и уменията па жениците.

11.                                  Занимания по интереси.

12.                              Ефективно и интерактивно провеждане на заниманията по организиран отдих и

13.                                  спорт.

14.                              Училищното настоятелство участва в подходящи училищни дейности (празници) и ги популяризира на общи родителски срещи, в сайта на училището, чрез публикации в интернет пространството, пресата.

 

ЦЕЛИ:

 

1.                      Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес при зачитане интересите, съобразно възможноститеи възрастовите особености на учениците.

2.                      Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес".

3.                      Създаване стимулираща детското развитие, предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене, модел и темп на растеж и специфичната му семейна среда.

4.                      Създаване предпоставки за общуване и опознаване между деца от различни социални, етнически и културни общности.

5.                      Уважение към индивидуалните различия на децата стил на възприемане и учене, темп на работа,  темперамент, потребности и интереси.

6.                      Повишаване квалификацията на учителите,

7.                      Обмен на добри практики в обучението.

 

ЗАДАЧИ:

1.                  Да се допринесе за правилното и трайно усвояване па учебния материал.

2.                  Да се формират навици за самостоятелно учене с разбиране.

3.                  Да се стимулира любознателността и стремежа към знания.

4.                  Да се създадат условия за творческо развитие и осмисляне на свободното време на учениците.

5.                  Да се открият заложбите на всеки ученик в дейности по интереси.

6.                  Да се повиши качеството па образователно-възпитателния процес чрез:

6.1.                     насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество;

6.2,                         създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище поради затруднения в усвояването на учебното съдържание;

6.3.                   подобряване материалната база с оглед осигуряване на подходяща образователна среда за провеждане па учебния процес.

6.4,                    създаване възможност за общуване и опознаване междудеца от различни социални, етнически и културни общност и.

6.5 .създаване възможност за развитие личността на ученика к мултикултурнаи конкурентна  среда чрез специално подбрани дейности,

6.6.повишаване мотивацията на учениците, учителите. и на заинтересованите страни.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 

1.                                Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците чрез повишаване мотивация научениците и учителите.

2.                                Повишено качествона образователно-възпитателния процес,

3.                                Обновена материалноехническа база и осигурени материали и консумативи за работа и обучение.

4.                                Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различни социални, етнически и културни общност.

5.                                Създаден съвременен литературен фонд и осигурени образователни и занимателни игри.

6.                                Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането па естетически вкус и интерес към изкуството.

7.                                Участие на учениците в различни училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби.

8.                                Засилен интерес от страна па ученици и родители към целодневната организация на учебния процес.

 

МЕТОДИЧЕСКО ПОДПОМАГАНЕ И МОНИТОРИНГ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

 

1.                      За осигуряване на качеството в училище се осъществяват методическо подпомагане и мониторинг.

2.                      Методическото подпомагане за разработване и функциониране на вътрешна система за осигуряване на качеството включва: консултиране, информиране, инструктиране и представяне на добри педагогически практики.

3.                      Мониторингът е вътрешен и външен, като резултатите от него включват констатации, изводи и препоръки за вземане на информирани решения за усъвършенстване на процеса за осигуряване на качеството в съответната институция.

4.                      Вътрешният мониторинг се осъществява отдиректора.

5.                      Методическото подпомагане н външният мониторинг се осъществяват за училищата - от Министерството на образованието и науката и отрегионалното управление по образованието.

 

ИНДИКАЦИИ ЗА УСПЕХА

 

1.                                Подобрена образователна среда и ефективен учебно-възпитателен процес.

2.                                Брой включени учители в обучителни курсове.

3.                                Повишени образователни резултати на учениците.

4.                                Резултати от външно оценяване.

4.                                Брой слаби оценки,

5.                                Брой отлични оценки.

6.                                Брой ученици на поправителни изпити.

7.                                Брой участници в състезания и резултати от тях.

8.                                Брой учители, включени в курсове.

9.                                Брой проведени открити уроци.

10.                        Брой проведени мултимедийни разработки,

11.                        Брой проведени проверки и резултата оттях.

 

 

 

 

 

 

 

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО В ОУ «ХРИСТО БОТЕВ»

 

 

 

Цел

Мярка

Дейности

Очаквани резултати

Срок на изпълнение

Целева стойност

Отговорник

Цел 1.Създаване на благоприятна среда за насърчаване на четенето и повишаване на грамотността

Мярка 1 Привличане на общественото внимание към значението на грамотността и популяризиране па четенето

„Любими приказни герои гостуват на най-малкнте“- Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Участие научилището в Националния маратон на четенето. „Вече сме грамотни“ - тържество в първи клас

Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и научна литература, как го и да представят образи на любими герои

През учебната 2016/2017 година

Ученици от училището

МО начален егап3МО- прогиммазиален етап, кл. ръководители учител ПИГ, кл,рл на I клас, учител по бълг. език и литература

Мярка 2 Подпомагане на родителите за усъвършенстване на техните умения да увличат и да насърчават децата си към четене и към развитие на езикови умения

Беседа с родителите по време на родителските срещи на тема : ..Значението на доброто владеене на българския книжовен език”

Повишаване на информираността на родителите на учениците от относно ролята на владеене на българския книжовен език

През учебната 2016/2017 година

Смесени паралелки

Кл.рьководители

Училищен модел на добра практика за съвместна дейност с родители и местната общност по проблемите на грамотността на учениците съвместно с родители и представители на обществеността и читалището

Стимулиране на родителския интерес към очакваните резултати от обучението. Акцентиране на проблемите свързани с усвояване на българския език и набелязване на съвместни мерки за преодоляването им.

През учебната година

Добра практика

Учител по бьлг.език и литература. класни на начален етап

Училищен модел на добра практика за съвместна дейност с родители и местната  общност по проблемите на грамотността на учениците съвместно с родителите и представители на обществеността и читалището.

Осигуряване на библиотечно обслужване в училището и читалището

Формиране на култура на четене на разнообразни книги за удоволствие.

През учебната 2016/2017 година

Учениците в училището

Учители вначална степен,в прогимназиален етап, училищна и читалищна библиотека

Осигуряване иа библиотечно обслужване в училището и читалището

Цел 2. Повишаване на равнището на успсваемост.

Мярка 1. Оценяване на равнището на грамотност

Ефективни форми на работа е учениците, по-трудно възприемащи учебния материал в часовете за консултации своевременно уведомяване на родителите за тяхното ниво на компетентност.

Получаване на обективна информация oтносно възможностите на учениците за работа и когнитивни равнища, оказване на своевременна помощ

През учебната 2016/2017 година

Учениците в училището

Учители но отделни предмети, учители начален етан, учнтел ПИГ

 

 

Усвояване па четивнатаи писмената грамотност на учениците във II-VIII клас

Описание на уменията на учениците за работа с различни типове тскст според формата, типа и контекста.

Ноември 2016 г.

Учениците в училището

Учители по БЕЛ

 

Мярка 2. Оптимизираме на стандартите за учебно съдържание и на учебните npoграми

Участие в дискусия по въпроси на началното ограмотяване в българското училище организирана от МОН. както и други подобни срещи и изяви. В часовете но бьлг.език и история да се обръща повече внимание на четене и слушане с разбиране

Усъвършенстване на държавите образователни изисквания за учебното съдържание и на учебните програми по БЕЛ в началния етап на основното образование.

Февруари 2017 г.

Преподаватели от училището

Учители но отделни предмети, учители начален етан, учнтел ПИГ

 

Мярка 3. Повишаване на квалификацията на учителите за повишаване на равнището на успенаемост и по други предмети, по които учениците са показали ниски резултати

Участието в обучения на учители в квалификационни курсове, семинари и други форми, организирали от РУО, МОН и други институции.

Обучени учители от началния и прогимназиалния етап за прилагане на съвременни практики в обучението

През учебната 2016/2017 година

Преподаватели от училището

Учители ио отделни предмети, учители начален етап. учител ПИГ

Организиране на обучение за използване на интерактивни методи в преподаването по отделите дисциплини

Създаване на условия за по-ефективна работа в учебна среда.

През учебната 2016/2017 година

Преподаватели от училището

Организиране на обучение за използване на ннтерактивни методи в преподаването по отделните дисциплини

Цел 3.   Увеличаване на участието и приобщаването

Мярка 1.    Преодоляване на неравнопоставеността при билингвите

Подпомагане на деца чийто мaйчин език не е български, чрез включването им в различни прояви - участие в тържества, органзирани на училищно и общинско ниво изработване на табла по различни поводи, изработване и представяне на презентации

Организиране на допълнително обучение по български език чрез различни от ФП и ПИ форми

През учебната 2016/2017 година

Преподаватели от училището

 

Цел 4 .Обмен на добри практики в обучението

 

Посещение на уроци от ръководството на училището.

По-високи резултати на външно оценяване. Недопускане на слаби оценки.

През учебната 2016/2017 година

Преподаватели от училището

МО-начална и прогимназиална степен