ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ

„ХРИСТО БОТЕВ“

с. ЗЛАТАР, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 

ГОДИШЕН ПЛАН

2018 – 2019 г.

 

С   Ъ   Д   Ъ   Р   Ж   А   Н   И  Е

 

Раздел І. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И оценка на ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

Раздел ІІ. Ръководни документи

Раздел ІІІ. МИСИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, задачите И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

1. УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА, АДМИНИСТРАТИВНА, СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

2. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ.

3. План за ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИте И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

4. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

5. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ

6. ПОМОЩНИ ОРГАНИ – КОМИСИИ И МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ

РазделІ.

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И оценка на ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

            Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната 2018/2019 година бе създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности.  Координацията на  училищните  дейности и отчитане на резултатите осигури единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе решаващо условие за усъвършенствуване на организацията, структурата и методиката на обучение в училището.

Прозрачността на управлението и съчетаване на добрите традиции в училището с необходимост от модернизация бяха водещите принципи при планиране на дейностите за учебната 2017/2018 година. Задълбочената работа по различни направления допринесоха за осъществяване на целите и приоритетите на училищната образователна политика .

Образователно-възпитателния процес се проведе съгласно училищните учебни планове за всеки клас. В учебните планове за I - VII клас бяха включени ИУЧ по БЕЛ и математика. Те се възприеха много добре от учениците, но въпреки това резултатите в края на учебната година на НВО в VII клас бяха лоши.

Цялостната дейност на училището през учебната 2017/ 2018 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план. През учебната 2017/2018 година постъпиха 56 ученика от І до VІІ клас. От тях 2 заминаха в чужбина,7 придойдоха, 2 се преместиха и годината завършиха 56 ученика. Формирани бяха 4 паралелки /3 слети  и 1 самостоятелна/. Учебният труд на учениците от начален етап бе на целодневен режим с осигурено столово хранене през зимния период.

Продължи работата по следните проекти и национални програми:

„Без свободен час”;

Национално стандартизирано външно оценяване;

Закуска или плод за учениците от І доІV клас:

„ Топъл обяд за учениците от І- ІV клас

„Диференцирано заплащане на учителите”;

„Осигуряване на безплатни учебници и помагала”

„Целодневна организацияна учебния ден”.

Проект «Твоят час»

 

1. СЛАБОСТИ

1.1. Слаба мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснат голям брой неизвинени отсъствия.

1.2. Слабо участие на родителите в дейността на училището.

1.3. Лошо представяне на учениците на външното оценяване в VII клас по математика.

 

2. ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ

2.1. Отлично квалифициран учителски екип и осигурена творческа свобода за работа.

2.2. Стремеж към повишаване квалификацията на учителите.

2.3. Добри връзки на училищното ръководство с училищното и читалищното настоятелства и другите общински организации в общината.

2.4. Ппълен обхват на подлежащите на задължително обучение деца.

2.5. Сравнително добро представяне на учениците на външното оценяване в IV клас и по БЕЛ в VII клас.

 

Раздел ІІ.

Ръководни документи

Педагогическата дейност в училището и организацията на учебния процес се осъществяват в съответствие с основните нормативни документи за системата на средното образование:

 

 1. ЗАКОН ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., бр. 58 от 18.07.2017 г.

  И приетите по чл. Чл. 22. (2) Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование за:

  1. НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование обн. - дв, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.

2. НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език обн. - дв, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.

3. НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план обн. дв, бр. 94

4. НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка обн. - дв, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.

5. профилираната подготовка;

6. придобиването на квалификация по професия;

7. НАРЕДБА за приобщаващото образование Обн. - ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г.,;

8. НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование Обн. - ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.;

9. НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците Обн. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г…, изм. и доп. бр. 78 от 29.09.2017 г. .

10. НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование обн. - дв, бр. 66 от 23.08.2016 г., … , изм. и доп., бр. 50 от 15.06.2018 г.

11. НАРЕДБА № 9 от 19.08.2018 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование обн. - дв, бр. 68 от 30.08.2016 г., …, изм. и доп., бр. 78 от

29.09.2017 г.

12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;

13. познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;

14. НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти Обн. - ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.

15. НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите

Обн. - ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.;

16. инспектирането на детските градини и училищата;

17. НАРЕДБА за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование Обн. - ДВ, бр. 81 от 10.10.2017 г.; изм. и доп., бр. 31 от 10.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.;

18. НАРЕДБА № 4 от 20.04.2018 г. за нормиране и заплащане на трудаОбн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2018 г., …, изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г.

19. НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., … , изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г.

 1. ЗАПОВЕДИ

 1.  Заповед №РД 09-1709/29.08.2018г. за НВО през учебната 2018/2019г.

 2. Заповед №РД 09-1708/29.08.2018г. за графика за учебното време за 2018/2019г.

 3. Заповед №РД 09-1111/15.08.2018г. за спортните дейности през учебната 2018/2019г.

 1. Утвърдени учебни планове

 2. Правилник за дейността на училището

 3. Списък-Образец №1 за учебната 2018/2019 година

   

  Раздел ІІІ.

  МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 1. МИСИЯ

1.1.Да се даде на учениците добра общообразователна подготовка с оглед на успешната им реализация в обществения живот.

2.    Визия

2.1.Училище „Христо Ботев”, с. Златар ще продължи да съществува като общинско училище с две степени на обучение – начална и основна.

2.2.Основната задача пред педагогическия екип е запазване и подобряване качеството на образованието.

2.3.Работата на учителския екип ще бъде фокусирана върху изграждането на позитивна училищна среда и превенция на отпадането в ОУ„Христо Ботев”, с. Златар

 1. ЦЕЛИ

3.1. Високо качество на УВП за успешно обучение и задържане на учениците в училище:

  1. 3.1.1 Издигане равнището на родноезиковата подготовка.

   3.1.2. Екологизация на обучението по биология, химия, география природознание, роден край чрез многообразни методи на обучение и дейности.

3.1.3. Създаване на предпоставки за оптимален учебен процес и за подобряване качеството на учебната дейност.

3.1.4. Реализиране на оптимална връзка между различните начини на подготовка с цел довлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;

3.2. Провеждане на съдържателна възпитателна работа по гражданско образование на учениците с приоритет по:

3.2.1. Здравното образование

3.2.2. Превантивни дейности свързани с наркоманията, тютюнопушенето, употребата на алкохол, пристрастяването към хазартни игри.

3.2.3. Сексуално образование и предпазване от СПИН.

3.2.4. Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

3.2.5. Многообразие на спортни, културно-исторически и трудови дейности за осмисляне свободното време на учениците.

3.3. Утвърждаване на демократични принципи на административен и педагогически контрол. Взаимодействие с УН, обществеността, културните институции.

 1. СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

4.1. За високо качество на подготовка на учениците;

4.2. За успешно представяне на външното оценяване;

4.3. Създаване условия за диференцирана и индивидуална работа;

4.4. Ориентирана към личността на детето, към неговата индивидуалност, природна, социална и културна цялост, с цел задоволяване специфичните образователни изисквания и потребности на учениците и свързани с тяхната перспектива за личностно развитие;

 1. ПРИОРИТЕТИ:

5.1. Издигане качеството на обучение и равнището на подготовка на учениците по всеки учебен предмет.

5.1.1.Интегриране на съвременни информационни и компютърни технологии в учебния процесс.

5.1.2. Използване на ефективни методи на преподаване с цел по-добра мотивация на ученика за ученее и; постигане на по-високи резултати в УВП.

5.1.3.Издигане нивото на родноезиковото обучение

5.2. Прозрачност и откритост в действията на ръководството пчрез непосредствен и разумен компетентен контрол върху правата и задълженията на педагогическия и помощен персонал в училището.

5.3.Превръщане на училището в желана територия на ученика,

5.3.1.  Обогатяване на извънкласните и извънучилищните дейности и включване на по-голям брой ученици в тях

   1. Намаляване броя на напускащите училището ученици.

   2. Разработване на проекти.

 1. 6.ЗАДАЧИ:

6.1.Подобряване на квалификационната дейност с преподавателите и включването им в интерактивни методи на обучение, чрез активно участие в организираните  квалификационни дейности.

6.2.За високо качество на подготовка на учениците за овладяване на необходимите знания и професионални умения по обучаваната професия и специалност.

6.3.Засилена компютърна подготовка и овладяване на информационните технологии.

6.4.Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет

 

 

Раздел ІV.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, задачите И ПРИОРИТЕТИТЕ

 

1. УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА, АДМИНИСТРАТИВНА, СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

А. ежемесечни:

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Изготвяне на справки за отсъствията на учениците

03.

Класните ръководители

Представяне на сведение за лекторските часове за предходния месец

10.

преподавателите

Проверка на ученическите книжки.

до 25.

Класните ръководители

Провеждане на контролен тест с учениците от ІV и VІІ клас и представяне на анализа на резултатите на директора

До 30.

ІІ, ІІІ, ІV

Преподавателите

Резултатите от текущия контрол за знанията и уменията на учениците – входно равнище, контролни и класни работи да се анализират в МО и се използват в бъдещата работа за преодоляване на пропуските

Постоянен

Учителите по предмети, председатели на МО

 

Да се работи активно за практическо въвеждане на нови, интерактивни методи на обучение

Постоянен

Учителският колектив

Възлагане на проекти по учебното съдържание по предмети и оценяването им с цел повишаване мотивацията и активността на учениците за участие в учебния процес

Постоянен

Учителският колектив

Да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество

През учебната година

Класните ръководители

Ефективно използване на компютърния кабинет и интерактивната стая и електронните учебници в обучението от І до VІІ клас

През учебната година

Учителите

 

Контролната дейност на директора да бъде насочена към проверки на урочната дейност по предметите, включени в НВО

През учебната година

Директорът

При работата с родителите да се акцентира върху необходимостта от системна подготовка на учениците с цел повишаване на резултатите в урочната работа и на НВО

Постоянен

Учителите по предмети

Да се приобщават родителите към училищния живот чрез участие в организацията и провеждане на мероприятия и обогатяване на материално-техническата база

Постоянен

Класните ръководители

Осигуряване на охрана в училище чрез пропускателен режим на входа, дежурство на учителите, вътрешно и външно видеонаблюдение

През учебната година

Директорът

 

Създаване на подкрепяща среда за развитие и изява на индивидуалните способности на талантливи ученици чрез заниманията по интереси в ПИГ

През учебната година

Възпитателят

Провеждане на беседи в ЧК с цел запознаване на учениците с различните видове насилие и начините да се реагира в рискови ситуации.

Постоянен

Класните ръководители

Откриване и подкрепа на ученици със СОП за преодоляване на затрудненията им.

През учебната година

Ресурсен учител и кл.ръководители

Провеждане на индивидуални разговори с децата, родителите и близки на учениците, застрашени от противообществени прояви, при спазване на процедурите от Механизма за противодействие на тормоза в училище

При необходимост

Учителите, кл. р-ли

Създаване на регистър на ученици от училището, които са застрашени от насилие и тези, които упражняват насилие съгласно Механизма за тормоз

Постоянен

Класните ръководители

 

Квалификационни мероприятия в МО

По график

Председателите на МО

Заседание на УКПППУ:

По график

Председателят

Спортна дейност

По график

Председателят

Дейност по Програма «Здраве»

По график

Мед.сестра

 

Б. по график

септември2018г.

 

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Изготвяне на тематичен план за работата на ПС и годишен план на училището за учебната 2018/2019 г.

03.

Директорът,

гл. учител

Подготовка на протоколите за изпити.

03.

ЗАС-Мехмед

Инструктаж на учителите и служителите по БХТ и ПО.

03.

Директорът

Изготвяне списъци на класовете в електронен вариант.

03.

Класните ръководители

Запознаване на преподавателите с графика за съвещанията

 

Директорът

Педагогически съвет

11

Директорът

Запознаване на длъжностните лица с Координационния механизъм за действие при деца в риск

11.

Директорът

Представяне на план за откриване на новата учебна година.

11.

Художественият съвет

Подготовка на училището за новата учебна година

03.-12.

Художественият съвет и класните рък.

Провеждане на изпити с ученици в дневна форма на обучение

03-04.

Директорът и комисиите

Изготвяне и представяне на магнитен носител и на хартия в 1 екз. на програми за работа в ИЧ, ФЧ /наименование на предмета, цели на обучение, хорариум часове, учебно съдържание, очаквани резултати/. Списъци на участниците.

07.

Преподавателите

Извършване на проверки на всички обекти, отнасящи се до здравето и живота на учениците и учителите: състояние на шахти, водопроводи, стълби, спортни съоръжения, двор, ограда и т.н. от комисията по осигуряване на безопасни условия на труд, като за констатирани нередности да се изготвя подробен протокол и конкретни предложения за отстраняването им.

10.

Комисията

Санитарно разрешително за наличие на санитарно-хигиенни условия за провеждане на УВР, утвърдени от РИОКОЗ

10.

Директорът

Изготвяне на предавателно-приемателни протоколи за имуществото в кабинетите и класните стаи

10.

Директорът, рък.на кабин., класните ръководители

Изготвяне и утвърждаване на длъжностно и поименно щатно разписание

12.

Директорът

Изготвяне и представяне в РУО за утвърждаване на списък-образец 1.

По график

Директорът

Участие на преподавателите в съвещанията по предмети.

по график

Преподават.

Представяне за проверка на директора на дневниците и главната книга за учебната 2018-19г.

12.

Класните ръководители

Изготвяне и заверка на календарно-тематични планове за работа в ЗЧ, ИЧ, ФЧ, ЗП, ЗИП, СИП.

12.

Преподаватели-

те, Директорът

При изготвяне на годишните тематични планове на учебното съдържание по предметите от НВО учителите да предвидят преподаването на новите знания за класа да приключи преди датите за провеждане на изпитите

12.

Учителите  по предметите

 

Изготвяне на план за квалификационна дейност с педагогическия персонал. Запознаване на колектива с възможностите на кариерно развитие на учители и директори.

12.

Гл.учител и предс. на СО

Изготвяне на списъци за раздаване на учебниците.

12.

Класните ръководители

Запознаване на педагодическия персонал с актуалните нормативни документи на МОН

12.

Директорът

Преглед и заверка на задължителната документация за началото на учебната година:

Спортен календар.

План по БД, охрана на труда и защита при природни и други бедствия;

Седмичното разписание на учебните занятия.

Графици за:

-провеждане на обучението по безопасност на движението

-провеждане на консултации с учениците

-провеждане на обучението по гражданска защита

-провеждане на допълнителна работа с учениците

-провеждане на контролни и класни работи

-дежурство на учителите

12.

 

 

 

Председателите

 

 

 

Председателите на МО

 

 

Педагогически съвет

17.

Директорът

Раздаване на учебниците на класните ръководители.

14.

Колева и Борисова

Тържествено откриване на новата учебна година.

17.

По план

Раздаване на учебниците на учениците срещу подпис.

17.

Класните ръководители

Изготвяне на обобщена справка за доставените учебници за IVII клас за учебната 2018/19 година.

20.

ЗАС

Представяне на декларации за липса на конфликт на интереси

20.

Преподавателите

Изготвяне и изпращане сведение за приетите в първи клас ученици до общинската администрация

20.

 Директорът

Обявяване на видно място на Училищния учебен план и извадки от Правилника за устройството и дейността на училището, Правилника за  вътрешния трудов ред  и Годишния план.

20.

Ефтимова и Лалева

Запознаване на учениците с Училищния учебен план, Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния ред, Правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд.

І ЧК

Класните ръководители

Провеждане на подробен инструктаж от всички класни ръководители за охрана на труда в училище и потенциалните опасности с подпис на всеки ученик.

30.

Класните ръководители

Попълване и представяне за съхранение на декларации за обработка на личните дани.

20. и през год.

Новопостъпващите ученици и служит.

Заверка на ученически книжки и лични карти и получаването им срещу подпис на ученика;

20.

Класните ръководители

Ден на независимостта на България.

21.

Борисова, Кл.ръководители

Родителски срещи

По график

Класните ръководители

Запознаване с инструкцията за евакуация в случай на природни бедствия.

26.

Класните ръководители

Изготвяне на програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност.

28.

Мед.сестра,Предс.на КБПП

Педагогически съвет

28

Директорът

Избор на фирми за доставяне на закуски за учениците от І-ІV клас.

28.

Комисия, Директорът

Изготвяне на справка за броя на учениците към 30.09.

28.

Директорът

 

ОКТОМВРИ2018г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

провеждане на входни нива.

По график до 08.10.

преподавателите

Изработване план за контролната дейност на директора

03.

Директорът

Утвърждаване на лекторските часове

3 дни след утв. на Обр.№1

Директорът

Общо събрание-отчет на бюджета за третото тримесечие

11.

Директорът

Изготвяне и представяне на формуляри-образци за Националния статистически институт.

11.

Класните ръководители

изготвяне на анализ за резултатите на учениците от  входните нива и предприетите мерки за подобрението им.

11.

преподавателите

Обсъждане на резултатите от входното ниво и приемане на предложенията за оптимизиране на учебния процесс в МО

11.

Председателите на МО

Изготвяне на план за обучение на учениците със слаби постижения и представяне за утвърждаване на директора.

11.

преподавателите

Изграждане на училищен ученически съвет и изработване на план за работата му.

11.

Ефтимова

На работни срещи да бъдат набелязани конкретни форми и методи за усъвършенстване и индивидуализация на учебния процес в зависимост от установените резултати от входното ниво на учениците, които да бъдат включени в индивидуалните планове и разпределения на всички преподаватели.

11.

Председателите на МО

Разработка и реализация на целева училищна програма «Здраве» за формиране на здравословни навици и отрицателно отношение към вредните привички от І до VІІ клас.

11.и през год.

Медицинската сестра и класните ръководители

Педагогически съвет                

 

17.

Директорът

Изготвяне на график за дейностите с учениците.

18.

Художественият съвет

Евакуация при пожар

18.

Класните ръководители

Установяване на обхвата на учениците и посещаемостта на учебните занятия и предприемане на мерки за подобряване на работата.

18.

Класните ръководители

Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.

18.

Директорът

Представяне на план за честване на Деня на народните будители.

24.

Художественият съвет

Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.

30.

Директорът

Ден на народните будители.

31.10.

По план

 

ноември2018г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Инвентаризация.

12.

ЗАС

Осигуряване на информация за организираните квалификационни форми.

15.

Главен учител

Разговори с родителите  на учениците, подлежащи на задължително обучение и допускащи неизвинени отсъствия.

22.

Класните ръководители

Изготвяне на информации за причините за отсъствия на учениците и за предприетите мерки.

22.

Класните ръководители

Изготвяне на справка за застрашените от отпадане ученици:

- причини

- за коя година е в класа

- семейно положение

- етнос

- образование /завършен клас/ на родители, братя и сестри

- проведена дейност с учениците и родителите.

22.

Класните ръководители

Да се разучи от учениците евакуационната схема на училищната сграда и да се проиграе плана за евакуация, като се отрази в материалната книга.

22.

Класните ръководители

Обучаване на членовете на изграденото противопожарно ядро за действие с наличните противопожарни уреди.

22.

Учителят по физика

Провеждане на общо занятие за действие при пожар и земетресение

22.

Директорът и кл.ръков.

Оформяне на училищен кът “МОИТЕ права и задължения”.

27.

Лалева

Беседа – разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.             

27.

Класните ръководители

Изготвяне на бюджета на училището за стопанската 2019 година.                      

29.

Директ. и пр.на синд.

 

декември2018г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Справка за отсъствията на учениците

04.

Класните ръководители

Международен ден за борба със СПИН

04.

Мед.сестра, кл.р-ли

Изготвяне писмено разписание на длъжностите и заплатите по тях.

12.

Директорът

Планиране на строително-ремонтните работи и изготвяне на проекто-бюджет за 2019 година.

12.

Директ.и Предс. на синдикат.

Изготвяне на годишна програма за развитието на спорта и туризма.

12.

Величкова

Педагогически съвет

12.

Директорът

Родителски срещи-по план

По график

Класните ръководители

Коледни празници.

17-21.

Кл.р-ли

 

януари2019г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Инструктаж на учителите и служителите по БХТ и ПО.

03.

Директорът

Справка за отсъствията на учениците

03.

Класните ръководители

Инструктаж на учениците по БХТ и ПО.

03.

Класните ръководители

Общо събрание-отчет на бюджета за годината

10.

Директорът

Провеждане на тестове по БЕЛ и математика в ІV и VІІ клас

22.

Преподавателите по БЕЛ и матем.

Изготвяне на заявка за задължителната документация за края на учебната 2018-2019 година.

30.

Директорът

Изготвяне списък на изоставащите в учебно-възпитателния процес и набелязване на мерки за преодоляване на изоставането им.

30.

Председателите на МО

Справка за отсъствията на учениците

30.

Класните ръководители

Изготвяне на график за провеждане на контролните и класни работи за ІІ уч.срок

30.

Председателите на МО

Изготвяне на седмично разписание за ІІ уч.срок

30.

Ангелова и Николова

Утвърждаване на седмичното разписание, графика за класните работи и лекторските през ІІ уч.срок

30.

Директорът

Педагогически съвет

30.

Директорът

февруари2019г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Попълване на справка за отсъствията на учениците и учителите

04.

Директорът

Отчитане на ЗУД

12.

Комисия

Представяне на план за честване на годишнина  от обесването на В.Левски.

12.

Худ.съвет

 

Изготвяне на информации за дейността през първия учебен срок.

12.

преподавателите

Педагогически съвет

12.

Директорът

Родителски  срещи-по план

По график

Класните ръководители

Честване на годишнина от обесването на В.Левски.

19.

По план

Провеждане на тренинг с цел да се придобият практически умения за оказване на първа помощ.

26.

Мед.сестра

Провеждане на открито занятие: “В света на цифрите” в първи клас пред родителите, учителите от ДГ и МО на началните учители.

26.

Класният на 1 клас

Провеждане на контролен тест с учениците от ІV и VІІ клас и представяне на анализа на резултатите на директора

До 28.

Преподавателите

 

март2019г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Справка за отсъствията на учениците

01.

Класните ръководители

Честване на Освобождението на България-национален празник.

01.

По план

Представяне на план за честване на Първа пролет.

06.

Худож.съвет

Ефтимова

Изготвяне на отчет на училищната документация с фабрични номера и представяне в РУО на МОН гр.Шумен

15.

Предс.на комис. и Директ.

Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация за началото на учебната 2019/2020.

15.

Директорът

Изготвяне на проект за развитие на физическата култура и спорта.

15.

Величкова

Честване на Първа пролет.

22.

По план

Педагогически съвет

27

Директорът

Изготвяне на справка за броя на отпадналите ученици.  Анализ на причините и информация за проведените дейности с учениците и техните родители /в писмен вид/.

27.

Класните ръководители

Изготвяне на информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснатите неизвинени отсъствия и изпълнението  на училищния правилник.

27.

Кл.ръководит., Мехмедова

Евакуация при земетресение

27.

Кл.ръководители

Провеждане на практикум с цел да се придобият практически навици по използването на индивидуални и колективни средства за защита, използване на различни противопожарни уреди и оказване на първа медицинска помощ на пострадали при пожар.

28

Мед.сестра, кл.рък.

Провеждане на открито занятие: ”Празник на буквите” в първи клас пред родителите, учителите от ДГ и МО на началните учители.

28.

Кл. ръководител – 1 клас

Справка за отсъствията на учениците

29.

Класните ръководители

 

април2019г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Инструктаж на учениците по БХТ и ПО.

10.

Класните ръководители

На родителска среща да се запознаят родителите с формата на изпита за НВО през учебната 2018/2019 г.

По график

Класните ръководители

Общо събрание-отчет на бюджета за първото тримесечие

19.

Директорът

Педагогически съвет

24.

Директорът

Организиране на мероприятия за почистване и опазване на околната среда.

24.

Класните ръководители

Родителски срещи в VII клас: Запознаване на седмокласниците и техните родители с условията за кандидатстване в различни средни училища и специалности, които те предпочитат.

30.

Ефтимова

Провеждане на тестове с учениците от ІV и VІІ клас и представяне на анализа на резултатите на директора

До 30.

Преподавателите

Провеждане на тестове с учениците от всички класове по БЕЛ и математика и представяне на анализа на резултатите на директора

До 30.

Преподавателите

 

май2019г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Справка за отсъствията на учениците

02.

Класните ръководители

Проверка на темпа на четене в І-ІІІ клас

20-23.

Директорът

Проверка на знанията по математика в І-ІІІ клас

20-23.

Директорът

Представяне на план за 24.05.

15.

Худ.съвет

Приемане на заявления за ИЧ, ФЧ и чужд език за новатаучебна година за учениците от 1 до 4 клас.

17.

Класните ръководители

Педагогически съвет

20.

Директорът

Честване на 24.05.

22.

По план

Ден на славянската писменост

24.

Худ.съвет

Ефтимова

Представяне на анализи на резултатите от изходните нива и конкретни мерки за преодоляване на пропуските през следващата учебна година.

29.

Преподават.І-ІV кл.

Анализ на резултатите от външното оценяване в ІV клас.

29.

Ангелова

Проверка на физическата дееспособност на учениците.

30.

Мед.сестра и уч.по физическо

Извършване на проверки на всички обекти, отнасящи се до здравето и живота на учениците и учителите: състояние на шахти, водопроводи, стълби, спортни съоръжения, двор, ограда и т.н. от комисията по осигуряване на безопасни условия на труд, като за констатираните нередности се изготви подробен протокол и конкретни предложения за отстраняването им.

30.

Комисията

Изготвяне на график за провеждане на допълнителна работа с учениците от начален етап.

30.

Предс.на МО

Провеждане на инструктаж научениците от I до IV клас

30.

Класните ръководители

Изготвяне на информации за състоянието на дисциплината в класовете, допуснати неизвинени отсъствия и спазването на училищния правилник.

30.

Класните ръководители

Състезание с велосипеди.

30.

Преподавателите-БД

Приемане на учебниците ІІ-ІVкл.

30.

Кл.рък.и Колева

Предаване в библиотеката на всички учебници, учебни помагала и методическа литература

30.-нач.ет.

Преподавателите

Празник на училището

31.

Худ.съвет

 

юни2019г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Справка за отсъствията на учениците

03.

Класните ръководители

Изходни нива на учениците

По график

Преподавателите

Приемане на заявления за ИЧ и ФЧ за новатаучебна година за учениците от 5 и 6 клас.

05.

Класните ръководители

Годишно утро - І-ІVкл. Раздаване свидетелства за завършен начален етап на основно образование (ІV клас)

 до 05.

Класните ръководители

Педагогически съвет

08.

Директорът

Изготвяне на график за поправителните изпити и списъци на учениците за юнската сесия.

13.

Предс. на МО, кл.рък.

Приемане на учебниците V-VІ кл.

14.

Кл.рък.и Борисова

Раздаване на ученически книжки за завършен VVІ клас и свидетелства за завършено основно образование – VІІ клас;

16.

Кл.рък.

Представяне на сведение за лекторските часове през месец май и юни

14

Преподавателите

Провеждане на консултации с учениците на поправителни изпити.

17-25.

Преподавателите

Подготовка на протоколите за изпити.

17.

ЗАС-Мехмед

Запознаване на комисиите за поправителните изпити с нормативните документи за провеждането им.

17.

Директорът

Предаване в библиотеката на всички учебници, учебни помагала и методическа

17.-прогимн.

Преподавателите

Провеждане на юнската поправителна сесия.

19.-26.

Преподавателите

Изготвяне на проекто-списъци на класовете.

26.

Кл.рък.

Представяне за проверка на директора на дневниците и главната книга за учебната 2018-19г.

06.и 19.

Кл.рък., Лалева

Изготвяне на информации за УВР през годината.

06.и 19.

Преподавателите

Среща с родителите на бъдещите първокласници.

20.

Преподавателят

Изготвяне и изпращане на информация в РУО на МОН за работата в училището по БД през учебната година.

28.

Директорът

Приемане на учебниците VІІ кл.

28.

Кл.рък.и Борисова

 

Юли и август2019г.

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

Раздаване на свидетелства за завършено основно образование – VІІ клас;

02.07.

Кл.рък.

Педагогически съвет

05.07.

Директорът

Общо събрание-отчет на бюджета за второто тримесечие

05.07.

Директорът

 

септември2019г.

 

В. ПРЕЗ ГОДИНАТА-ПОСТОЯННИ

ЗАДАЧИ

Срок

Отговорник

1

Планиране на учебната дейност в слетите класове

Ежедневно

Преподавателите

 

2. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ.

I. ЦЕЛ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

Осигуряване на условия в училището за осъществяване на държавната политика в областта на образованието, постигането на ДОИ и реализация на учебните планове и програми, съгласно съществуващите нормативни документи, чрез оказване на ефективна методическа, превантивна, корегираща и даваща насоки за подобряване резултатите от УВП помощ, изразяваща се в конкретни препоръки и насоки.

 

II. ЗАДАЧИ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1.Осигуряване на творческа свобода на учителите за възможно най-пълно реализиране целите на учебно-възпитателния процес.

2.Създаване на условия за повишаване активността на учениците в учебно-възпитателната работа.

3.Опазване и обогатяване на материално-техническата база.

 

III. ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1.Учебната дейност на учениците и техните учебни резултати.

2.Учебно-преподавателската (педагогическа, методическа, организационна) и квалификационната дейност на учителите.

3.Дейността на възпитателите.

4.Работата на обслужващия персонал.

5.Административната дейност.

 

IV. МЕТОДИ НА КОНТРОЛ

1.Непосредствени наблюдения.

2.Проверка на документацията, свързана с осъществяването на различните дейности в училище.

3.Прилагане на единен инструментариум за проверка, регистриране и оценяване на резултатите от дейността на учениците, учителите, възпитателите,  помощния и обслужващ персонал.

 

V.Форми на контролната дейност:

-педагогически проверки:

            -превантивни;

            -тематични;

            -текущи.

-административни проверки:

            -на училищната документация, свързана с учебния процес;

            -на другата документация – техническа, документи за материалните и стоковите дейности, по трудовоправните отношения на персонала, свързана с финансовата дейност;

-проверка на социално-битовата и стопанската дейност;

-проверка по спазването на:

            -правилника за вътрешния ред в училището;

            -училищния правилник;

            -изготвените графици;

            -правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

            -седмичното разписание;

-проверка по изпълнението на препоръките, дадени от експерти от РУО на МОН.

 

VІ. Срокове:

-Планът за контролна дейност на директора, където са упоменати конкретните срокове е в приложение.

 

3. План ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИте И ОБЩЕСТВЕНОСТТА:

Основна цел:       

Привличане на родителите като помощник на училището и училищното ръководство по проблемите на учебно-възпитателния процес и дейността на ОУ „Христо Ботев” с. Златар.

            1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.

                                                  Срок: През годината         Отг.: Директорът

2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.

                                                  Срок: През годината                    Отг.: Кл.ръковод.

3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

                                                  Срок: 30.09.                        Отг.: Кл.ръковод.

4. Приобщаване на родителите към общоучилищния живот при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

                                                  Срок: През годината         Отг.: Отг.за меропр.

5. Изготвяне на табло за информация на родителите.

                                                  Срок: 20.09.             Отг.: Главен учител

6. Провеждане на родителски срещи:

              С цел установяване по-добър контакт между родителите и преподавателите, родителските срещи се провеждат по класове, като при нужда могат да се организират общи родителски срещи или на отделни училищни колективи.

              Класните ръководители не обсъждат публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

 

месец септември

1.Запознаване с Правилника за дейността на училището и опазването на материално-техническата база,

2.Запознаване със Седмичното разписание и Графика за писмените работи на паралелката през І учебен срок;

3.Избор на родителски актив;

4.За ІV и VІІ клас – Правила и график за провеждане на предстоящите НВО;

5. Запознаване сграфика за обучение по БД.                                

                                                                                               Отг. Класните ръководители

 

4.Уточняване организацията на работата по отделните учебни предмети и запознаване на родителите с изискванията за постигане на определено образователно ниво.

                                                                                   отг. Преподавателите

 

месец декември

1.Обсъждане текущите резултати на учениците през първия учебен срок

                                                                                   отг. Преподавателите

2.Обсъждане дисциплината на учениците в училище и на обществени места -установяване на единни изисквания

                                                                                   Отг. Класните ръководители

3.Обсъждане организацията на зимния отдих на учениците

                                                                                   Отг. Класните ръководители

 

месец ФЕВРУАРИ

1. Обсъждане на резултатите от първия учебен срок

2. Запознаване с организацията и провеждането на външно оценяване за учениците от 4 и 7 клас

3. Запознаване със Седмичното разписание и Графика за писмените работи на паралелката през ІІ учебен срок;

                                                                                   отг. Преподавателите и кл.р-ли

 

месец АПРИЛ

1.Обсъждане текущите резултати на учениците през втория учебен срок

                                                                                   отг. Преподавателите

2.Обсъждане работата на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и набелязване на форми за работа през следващата учебна година с цел по-пълно задоволяване интересите и потребностите на учениците

                                                                                   отг.кл.р-ли,преподаватели

3.Обсъждане организацията на летния отдих на учениците

                                                                                   отг.кл-р-ли

 

Среща с родителите на учениците от VII за запознаване с условията за прием в средните училища.

                                                            - м. юни

Среща с родителите на учениците, подлежащи за обучение в първи клас през 2019/2020 година, за запознаване с условията за обучение в училището

 

                 При нужде класните ръководители или преподавателите могат да организират извънредни родителски срещи или индивидуални разговори с родителите за решаване на текущи проблеми.

 

4. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

 1. Задачи:

  -издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;

  -изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;

  -организиране на превантивна работа с ученици и родители.

 2. Форми на работа:

  -провеждане на индивидуални разговори;

  -проучване на социалните контакти;

  -провеждане на психологически изследвания.

              3. Дейности за реализиране на основните задачи.

              -Плана за работа на комисията е в приложение.

   

  5. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ

  1.Задачи:

  -формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота.

  -прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

  -осигуряване на знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

  -поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

  -Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

  2.Форми на работа:

  -теоретическо и практическо обучение на учениците;

  -провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;

  -превантивна работа.

  3.Дейности за постигане на целите и реализиране на основните задачи.

  -Плана за работа на комисията е в приложение.

 

6 . ПОМОЩНИ ОРГАНИ – КОМИСИИ И МЕТОДИЧЕСКИ ОБЕДИНЕНИЯ


-
Комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетни ученици:

Председател: Мелиха Мехмед

        Член: Галя Ангелова

-Комисия по БД, охрана на труда и защита при природни и други бедствия / комисията по осигуряване на безопасни условия на труд/;

                       Председател: Татяна Димитрова

                      Членове: Нели Никифорова

-Комисия по спортно-туристическата дейност

Председател: Галина Величкова

                      Член: Надежда Борисова

-Комисия по организация на училищни празници и украса на училището /художествен съвет/

Председател: Мария Ефтимова

                      Членове: Мелиха Мехмед, Стоянка Лалева

 

-МО  на началните учители

Председател: Нелка Колева

-МО  на прогимназиалните учители

Председател: Даниела Николова


Планът е отворен и може да се актуализира.

ПЛАНЪТ Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА П С

/ ПРОТОКОЛ  N:12    от 12.09.2018Г.

                        ДИРЕКТОР: ………….

                                    /СН. ПЕТКОВА/