в ОУ “Христо Ботев” с. Златар

2019/2020 учебна година

1. Организация на учебния ден:

1.1.Обучението за учениците от І до VІІ клас в ОУ «Христо Ботев» с. Златар се осъществява при целодневна организация на учебния ден.

1.2. Целодневната организация се осъществява, като учебните часове от седмичното разписание се провеждат в самостоятелен блок до обяд, а дейностите по самоподготовка, организиран отдих и физическа активност и заниманията по интереси се провеждат след обяд.

2. Начало  и край на учебния ден:

2.1. Начало на учебния ден – 8.00 ч.

2.2. Край на учебния ден – 17.30 часа.

3. Продължителност на учебните занятия

3.1. І и ІІ клас  – 35 минути

3.2. ІІІ – VІІ клас   – 40 минути

4. Разписание на учебните часове:

І – ІІ клас:

Учебен часПродължителност
І8, 00 ч. – 8, 35 ч.
Голямо междучасие8, 35 ч. – 9, 00 ч.
ІІ9, 00 ч. – 9, 35 ч.
ІІІ9, 50 ч. – 10, 25 ч.
ІV10, 40 ч. – 11,15 ч.
V11, 30 ч. – 12, 05 ч.
12, 20 ч. – 12.55 ч.
  

ІІ – ІV клас:

Учебен часПродължителност
І8, 00 ч. – 8, 40 ч.
Голямо междучасие8, 40 ч. – 9, 00 ч.
ІІ9, 00 ч. – 9, 40 ч.
ІІІ9, 50 ч. – 10, 30 ч.
ІV10, 40 ч. – 11,20 ч.
V11, 30 ч. – 12, 10 ч.
12, 20 ч. – 13.00 ч.
  

V – VІІ  клас:

Учебен часПродължителност
І8, 00 ч. – 8, 40 ч.
Голямо междучасие8, 40 ч. – 9, 00 ч.
ІІ9, 00 ч. – 9, 40 ч.
ІІІ 9, 50 ч. – 10, 30 ч.
ІV10, 40 ч. – 11,20 ч.
V11, 30 ч. – 12, 10 ч.
12, 15 ч. – 12,55 ч.
VІІ13, 00 ч. – 13.40 ч.

5. Разписание на занятията в групата за целодневна организация:

І и ІІ клас:

11.30 – 12.05 –  занимания по интереси

12.20 – 13.00 – самоподготовка

13.00 – 14.00 – обяд,организиран отдих и физическа активност

14.00 – 14.40 – самоподготовка

14.50 – 15.30 – занимания по интереси

15.40 – 16.20 – организиран отдих

ІІІ и ІV клас:

12.20 – 13.00 – занимания по интереси

13.00 – 14.00 – обяд,организиран отдих и физическа активност

14.00 – 14.40 – самоподготовка

14.50 – 15.30 – самоподготовка

15.40 – 16.20 – занимания по интереси

16.20 – 17.00– организиран отдих

V – VІІ клас:

13.00 – 14. 00 –  обяд, организиран отдих и физическа активност

14.00 – 14.40 – самоподготовка

14.50 – 15.30 – самоподготовка

15.40 – 16.20 – занимания по интереси

16.20 – 17.00– организиран отдих

     В част от часовете по организиран отдих и физическаактивност и по занимания по интереси учениците могат да участват ив дейности в рамките на общата и допълнителната подкрепа заличностно развитие.

Директор:…………………..

/Сн. Петкова/