Мерки за повишаване

на качеството на образованието в ОУ „Христо Ботев“ – село Златар; общ. Велики Преслав

през учебната 2019/20 година

I. АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА НИСКАТА РЕЗУЛТАТНОСТ ОТ НВО

Тази година успехътотНационалнотовъншнооценяване не е толкова нисък, но въпреки това причините за незадоволителните резултати са комплексни и ясни –  над 99%  процента от учениците в училището са билингви, които не владеят добре официалния език. Същите владеят книжовния български език в степен, която не позволява трайно усвояване на основни знания и умения, заложени в учебната програма за I – VІІ клас. Учениците преминават от клас в  клас с големи пропуски във владеенето на основни езикови норми и правила; с недостатъчно развити комуникативно-речеви умения. Затова е налице ниска степен на мотивация за постижения и усвояване на общообразователния минимум у част от учениците, поради натрупани дефицити в знанията и уменията от предходни учебни години. Ограниченият ученически лексикален запас също води до трудности при свободното общуване и при изказване на мнение по даден проблем. При решаването на тест учениците не четат добре условията на задачите и налучкват отговорите. Като цяло се справят със задачите с избираем отговор, затрудняват се при задачи с отворен отговор.

Независимо от социалния статус на ученическите семейства е изключено образованието на децата им като приоритет в тяхната ценностна система.

По- голямата част от родителите са „нискообразовани“.

Определени ученици са отглеждани в „непълни“ семейства, оставени на грижите на баби, дядовци и близки роднини, като причина за това е високата мобилност на част от семействата, обусловена от трудовата заетост на родителите.

II. ЦЕЛИ

През 2019/20 учебна година ще бъдат  поставени няколко цели, които трябва да се осъществят с общи усилия от родители, ученици и учители:

Ø  Редовна посещаемост на учебните занятия.

Ø  Овладяване на говорим български език.

Ø  Изграждане на умения за четене и писане.

Ø  Създаване на умения за извличане на информация от текст.

Ø  Усвояване на знанията и уменията от учениците в IV-VІІ клас на равнище, необходимо за постигане на удовлетворителни резултати на НВО  през 2020 година.

Ø  Създаване на благоприятни условия за повишаване на интереса и мотивацията на учениците за високи постижения в обучението, за активно участие в дейности и инициативи, стимулиращи постигане на функционална грамотност.

III. НАБЕЛЯЗВАНЕ НА КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА РАБОТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/20 ГОДИНА

1.      Залагане в Списък Образец 1 максимален брой часове по ЗУЧ-ООП; ИУЧ-РП и ФИЧ-ДП; ГЦОУД  в начален и в прогимназиален етап на обучение.

                                                         Срок: 13.09.2019 г.

                                                         Отговорник: Директор

2.      Залагане в учебната програма на часове за разделяне на слятата паралелка V-VII клас по учебните предмети БЕЛ, математика, история и цивилизации и география и икономика. Промяната е съгласувана със съответните преподаватели и с разрешението на директора. Ще се работи за повишаване на качеството на образованието без допълнително заплащане за това.

Срок: 16.06.2020г. /5. клас/

и 30.06.20г.   /7. клас/

                                                                       Отговорник: Ефтимова /БЕЛ/;

                                                                                               Борисова /ист. и цив/;

                                                                                                 Николова /математика/;

                                                                                              Мехмед /геогр. и икон/

             Директор

3.      Сътрудничество и активно взаимодействие по посока повишаване на качеството на обучение между  преподавателите в начален и прогимназиален етап за успешна образователна и възпитателна политика. През учебната година учителите, преподаващи 4-ти клас, да изведат таблично резултатите на учениците от входно, междинно и изходно равнище по предметите и да ги предоставят на учителите  в прогимназиален етап.

                                               Срок: 15.10.19г.; 10.02.20г.; 16.06.2020г.

            Отг: Учителите, преподаващи в 4. клас

 1. Дасеосъществиприемственостмеждувходното равнище в 5. класи НВО в 4. клас, като учителите данабележат меркизаотстраняваненапропуските.

Срок: 21.10.19 г.

Отговорник: Преподавателите

 1. Извършване на обстоен анализ на входното равнище, класните работи по БЕЛ , като се цели диференцирането на характерните грешки и дефицити в знанията за всеки ученик.

                                                Срок: 20.10.18г.;05.02.19 г.;28.06.2019г.

 Отговорник: Ефтимова

 1. Задаване на домашна работа – поне по един път седмично.

Срок: ежеседмично; юни 2019г.

Отговорник: Преподавателите

 1. Провеждане на допълнителна подкрепа с учениците, показали незадоволителни  резултати с цел овладяване на задължителния общообразователен минимум за класа.

7.1.Конкретни дейности по основните предмети за НВО:

7.1.1.      Допълнителната работа по БЕЛ ще включва:

–          диктовка на кратък текст;

–          рецепция на текст и работа по текст /като задължително се чете на глас от учениците/ ежеседмично;

–          препис на текст за тези ученици, които имат силен дефицит по правопис и пунктуация;

–          редактиране на текст;

–          използване на образователния сайт Уча.се за допълване на знания и оценка на знанията.

Срок: ежеседмично; юни 2020 г.

Отговорник: Ефтимова

7.1.2.      Допълнителната работа по математика ще включва:

–          Обхващане на учениците, срещащи затруднения по предмета;

–          Във връзка с включването в НВО на задачи от предходните класове, ежеседмично ще се преговаря тема от предходен клас;

–          Решаване на контролни работи с по-малко задачи с избираем отговор;

–          Задаване на проект върху раздел- веднъж през учебен срок ;

–          Редактиране на математически текст- ежемесечно;

–          Провеждане на часове със състезателен характер, работа в екип- до два пъти в срок;

–          Използване на образователния сайт Уча.се за допълване на знания и оценка на знанията.

Срок:  юни 2020г.

Отговорник: Николова

 1. Консултации и индивидуална работа с ученици, показали слаби резултати на  устно и писмено изпитване.

Срок: ежеседмично; май/юни 2020 г.

Отговорник: Преподавателите

9.      Задължително провеждане на дейности за подкрепа за личностно развитие за всички ученици и документирането им в присъствен дневник.

Срок: ежеседмично/м. май/юни 2020г./

                                                 Отговорник: Преподавателите

 1. Проверка на тетрадките на учениците, съобразно изискванията по учебния предмет.

Срок: месец май/юни 2020г.

Отговорник: Преподавателите

 1. Провеждане на две пробни матури в четвърти и седми клас по формата за НВО /през месец февруари и април/.

                                               Срок:  март и май 2020 г.

                                               Отговорници: Директор; Преподавателите

 1. Участия в училищни мероприятия, заложени в плана на Художествения съвет.

                                                           Срок: през учебната година

                                                           Отговорник: по план

 1. Ориентиране на заниманията по БЕЛ в часовете за ООП/ЗУЧ към изграждане на стратегии за рецепция на текст, за работа с текст, за редактиране на текст, за създаване на текст. Работа за развитие на умения за извличане на информация от текст в часовете за ИУЧ/РП. Акцентиране върху решаване на задачи с отворен отговор по време на допълнителната индивидуална работа.

13.1.        В начален етап  ще се работи върху полагане на основите върху грамотността на учениците и основните граматически и математически правила. С учениците в начален етап работи логопед.

13.2.       Работният процес в начален етап е свързан с постигане на задоволителни резултати в ограмотяването на билингви.

            Срок: месец юни 2020г.

Отговорник: Ефтимова; Преподавателите в НС

 1. Обменнаинформация и съобщениячрез e –mail /www.u4a_bel@abv.bg ,  www.u4a_5@abv.bg , www.u4a_6@abv.bg ,  www.u4a_7@abv.bg , , www.klasnata_eftimova@abv.bg /

Срок: месец юни 2020 г.

Отговорник: Ефтимова

 1. Разбиране, сътрудничество и взаимодействие между родители и учители.

Срок: месец май/юни 2020г.

                                               Отговорник: Преподавателите

16.  Изготвяне и съхраняване на ученическо портфолио.

Срок: до завършено основно образование

                                               Отговорник: Учителите

       Комисия: Ефтимова – ст. учител по БЕЛ

                                                                                   Николова – ст. учител по математика

                                                                                   Ангелова – нач. учител