ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ„ХРИСТО БОТЕВ“

с. ЗЛАТАР, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

ГОДИШЕН ПЛАН2019-2020 г.

Приет на заседание на педагогически съвет с Протокол № 11/13.09.2019 г.

РАЗДЕЛ І

АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ОЦЕНКАНА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

            Важен фактор за координацията на училищните дейности през учебната 2018/2019 година бе създадената и утвърдена през годините организация на видовете дейности.  Координацията на  училищните  дейности и отчитане на резултатите осигури единство и непрекъснатост на учебно-възпитателния процес. Качеството на планиране бе решаващо условие за усъвършенствуване на организацията, структурата и методиката на обучение в училището.

Прозрачността на управлението и съчетаване на добрите традиции в училището с необходимост от модернизация бяха водещите принципи при планиране на дейностите за учебната 2018/2019 година. Задълбочената работа по различни направления допринесоха за осъществяване на целите и приоритетите на училищната образователна политика .

Цялостната дейност на училището през учебната 2018/ 2019 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план. През учебната 2018/2019година постъпиха 47 ученика от І до VІІ клас. От тях 2 заминаха в чужбина, 4 придойдоха, 2 се преместиха и годината завършиха 49 ученика. Формирани бяха 4 паралелки /3 слети  и 1 самостоятелна/. Учебният труд на учениците от начален и прогимназиален етапбе на целодневен режим с осигурено столово хранене на учениците от начален етап през зимния период.

В училището е създадена система на организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. Планирането на образователно-възпитателната работа бе на ниво и това бе решаващо условие за усъвършенстване качеството на организацията, структурата и методиката на обучение в училище.

Постигнати бяха успехи по следните направления:

– добра кадрова и ресурсна обезпеченост;

– привлекателна и модернизирана учебна сграда, компютърен кабинет;

– действащиметодически обединения;

– намален брой на второгодниците;

– включени ИУЧ по БЕЛ и математика;

-осигурени абонаменти за „Уча се“ и „Енвижън“;

– проведени бяха редица спортни състезания и турнири – по волейбол, футбол, лека атлетика ;

– Работата по национални програми:

Закуска за учениците от І-ІV клас

«Плод и мляко за учениците от І-ІV клас:

„Диференцирано заплащане на учителите”;

„Целодневна организацияна учебния ден”.

– Осигурен е топъл обяд за обхванатите в целодневна организация ученици от І до ІV клас от бюджета на училището;

– създадени са 2 групи по интереси, през втория учебен срок на учебната 2018/2019 г. във връзка с  постановление № 289/12.12.2018 г. за изменение на Наредбата за приобщаващо образование; 

– сформирани са 2групи за обучителни затруднения със стартирането на проект „Подкрепа за успех“, през м. май 2019 г. ;

– със средства от настоятелството се постави РVC дограма и щори на 2 от стаите. Освежиха се цоклите и подовете на всички класните стаи.Отремонтира се пода на 1 стая;

– изгради се wi-fi мрежа на територията на цялото училище.

– чрез собствени средства бяха закупени мебели за 2 от стаите.

– поставени са защитни мрежи против насекоми във всички класни стаи;

– по отношение на административната, стопанска и финансова дейност изминалата учебна година се осъществи в условията на делегиран бюджет. На базата на обучения и придобити знания, ръководството на училището до момента се справя много добре с изискванията за финансова самостоятелност. Няма недостиг на финансови средства за издръжката на училището и работните заплати.

Проблеми:

За педагогическия колектив продължава да е проблем слабата мотивация за учебен труд на голяма част от учениците. В училището се обучават деца от различни етноси. Липсва заинтересованост и контрол от страна на родителите им. Ниска е успеваемостта на учениците на входа и изхода. Затова и логично представянето на учениците на НВО не е на необходимото ниво. Все още е голям броят на допуснатите отсъствия по неуважителни причини.

През учебната 2019/2020 година усилията на колектива трябва да се насочат към някои направления, където има пропуски или в недостатъчна степен са решени задачите. Затова е необходимо да се предприемат следните мерки:

Към учениците:

–          Включване на учениците в проекти, състезания, олимпиади;

–          Включване в занимания по интереси;

–          Осигуряване на публични изяви на учениците (празници, конкурси и др.);

–          Усъвършенстване на работата с изоставащите ученици, включително чрез осигуряване на обща подкрепа и занимания по интереси по проект „Подкрепа за успех“;

Към педагогическите специалисти:

–       Усъвършенстване на педагогическите умения при използване на интерактивни и други методи в работата, за мотивиране на учениците за учебен труд като условие за повишаване на активността им в УВП и резултатите от него;

–            Използване възможностите на извънкласната и извънучилищна дейност като фактор за развитие на индивидуалните способности и възможностите на учениците.

–            Прилагане на гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви и засилване дейността на Координационния съвет за справяне с тормоза и насилието в училище;

–            Подобряване системата за квалификацията на педагогическите специалисти и подобряване работата на комисията по квалификационна дейност;

–            Участие на учители в конференции и други форуми;

Към родителите:

–            Оптимизация на работата на обществения съвет;

–            Създаване на по-ефективна система за информиране на родителите за учебните резултати и поведението на учениците в училище, включително чрез ел.поща и разговори по телефона;

–            Въвеждане на алтернативни форми на традиционните родителски срещи;

–            Преодоляване на негативни стереотипи и изграждане на толерантни взаимоотношения родител-учител-учител на група ЦДО;

Към управлението на училището и институциите извън него:

–            Подобряване на вътрешно-училищната комуникация – класен ръководител – учител на група ЦДО – психолог – директор.

–            Координиране, организация и насочване на средства от дарителски фондове за пособия, облекла, особено за ученици, застрашени от отпадане по финансови причини;

–            Създаване на система за координация и сътрудничество между институциите с отговорности към учениците. 

Като цяло се налага изводът, че педагогическата колегия и ръководният екип имат възможности да се справят и да решават възникналите проблеми на училището.

РАЗДЕЛ ІІ

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

1.         МИСИЯ

1.1.Да се даде на учениците добра общообразователна подготовка с оглед на успешната им реализация в обществения живот.

2.      ВИЗИЯ

2.1.Училище „Христо Ботев”, с. Златар ще продължи да съществува като общинско училище с две степени на обучение – начална и основна.

2.2.Основната задача пред педагогическия екип е запазване и подобряване качеството на образованието.

2.3.Работата на учителския екип ще бъде фокусирана върху изграждането на позитивна училищна среда и превенция на отпадането в ОУ„Христо Ботев”, с. Златар

3.      ЦЕЛИ

3.1.Високо качество на УВПза успешно обучение и задържане на учениците в училище:

3.1.1 Издигане равнището на родноезиковата подготовка.

3.1.2. Екологизация на обучението по биология, химия, география природознание, роден край чрез многообразни методи на обучение и дейности.

3.1.3. Създаване на предпоставки за оптимален учебен процес и за подобряване качеството на учебната дейност.

3.1.4.Реализиране на оптимална връзка между различните начини на подготовка с цел довлетворяване на индивидуалните потребности, заложби и способности на учениците;

3.2. Провеждане на съдържателна възпитателна работа по гражданско образование на учениците с приоритет по:

3.2.1.Здравното образование

3.2.2.Превантивни дейности свързани с наркоманията, тютюнопушенето, употребата на алкохол, пристрастяването към хазартни игри.

3.2.3.Сексуално образование и предпазване от СПИН.

3.2.4. Противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.

3.2.5. Многообразие на спортни, културно-исторически и трудови дейности за осмисляне свободното време на учениците.

3.3. Утвърждаване на демократични принципи на административен и педагогически контрол. Взаимодействие с УН, обществеността, културните институции.

4.      СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

4.1. За високо качество на подготовка на учениците;

4.2. За успешно представяне на външното оценяване;

4.3. Създаване условия за диференцирана и индивидуална работа;

4.4. Ориентирана към личността на детето, към неговата индивидуалност, природна, социална и културна цялост, с цел задоволяване специфичните образователни изисквания и потребности на учениците и свързани с тяхната перспектива за личностно развитие;

5.      ПРИОРИТЕТИ:

5.1.Издигане качеството на обучение и равнището на подготовка на учениците по всеки учебен предмет.

5.1.1.Интегриране на съвременни информационни и компютърни технологии в учебния процесс.

5.1.2. Използване на ефективни методи на преподаване с цел по-добра мотивация на ученика за ученее и; постигане на по-високи резултати в УВП.

5.1.3.Издигане нивото на родноезиковото обучение

5.2. Прозрачност и откритост в действията на ръководството пчрез непосредствен и разумен компетентен контрол върху правата и задълженията на педагогическияи помощен персонал в училището.

5.3.Превръщане на училището в желана територия на ученика,

5.3.1.  Обогатяване на извънкласните и извънучилищните дейности и включване на по-голям брой ученици в тях

5.3.2.      Намаляване броя на напускащите училището ученици.

5.3.3.      Разработване на проекти.

6.ЗАДАЧИ:

6.1.Подобряване на квалификационната дейност с преподавателите и включването им в интерактивни методи на обучение,чрез активно участие в организираните  квалификационни дейности.

6.2.За високо качество на подготовка на учениците за овладяване на необходимите знания и професионални умения по обучаваната професия и специалност.

6.3.Засилена компютърна подготовка и овладяване на информационните технологии.

6.4.Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет

РАЗДЕЛ ІІІ.

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, ЗАДАЧИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ

1. УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА, АДМИНИСТРАТИВНА, СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

А. ЕЖЕМЕСЕЧНИ:

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Изготвяне на справки за отсъствията научениците03.Класните ръководители
Представяне на сведение за лекторските часове за предходния месец10.Преподавателите
Проверка на ученическите книжки.до 25.Класните ръководители
Провеждане на контролен тест с учениците от ІV и VІІ клас и представяне на анализа на резултатите на директораДо 30.ІІ, ІІІ, ІVПреподавателите
Резултатите от текущия контрол за знанията и уменията на учениците – входно равнище, контролни и класни работи да се анализират в МО и се използват в бъдещата работа за преодоляване на пропускитеПостояненУчителите по предмети, председатели на МО 
Да се работи активно за практическо въвеждане на нови, интерактивни методи на обучениеПостояненУчителският колектив
Възлагане на проекти по учебното съдържание по предмети и оценяването им с цел повишаване мотивацията и активността на учениците за участие в учебния процесПостояненУчителският колектив
Да се повиши взискателността по опазване на училищното имуществоПрез учебната годинаКласните ръководители
Ефективно използване на компютърния кабинет и интерактивната стая и електронните учебници в обучението от І до VІІ класПрез учебната годинаУчителите 
Контролната дейност на директора да бъде насочена към проверки на урочната дейност по предметите, включени в НВОПрез учебната годинаДиректорът
При работата с родителите да се акцентира върху необходимостта от системна подготовка на учениците с цел повишаване на резултатите в урочната работа и на НВОПостояненУчителите по предмети
Да се приобщават родителите към училищния живот чрез участие в организацията и провеждане на мероприятия и обогатяване на материално-техническата базаПостояненКласните ръководители
Осигуряване на охрана в училище чрез пропускателен режим на входа, дежурство на учителите, вътрешно и външно видеонаблюдениеПрез учебната годинаДиректорът 
Създаване на подкрепяща среда за развитие и изява на индивидуалните способности на талантливи ученици чрез заниманията по интереси в ГЦДОПрез учебната годинаУчител ЦДО
Провеждане на беседи в ЧК с цел запознаване на учениците с различните видове насилие и начините да се реагира в рискови ситуации.ПостояненКласните ръководители
Откриване и подкрепа на ученици със СОП за преодоляване на затрудненията им.През учебната годинаРесурсен учител и кл.ръководители
Провеждане на индивидуални разговори с децата, родителите и близки на учениците, застрашени от противообществени прояви, при спазване на процедурите от Механизма за противодействие на тормоза в училищеПри необходимостУчителите, кл. р-ли
Създаване на регистър на ученици от училището, които са застрашени от насилие и тези, които упражняват насилие съгласно Механизма за тормозПостояненКласните ръководители 
Квалификационни мероприятия в МОПо графикПредседателите на МО
Заседание на УКПППУ:По графикПредседателят
Спортна дейностПо графикПредседателят
Дейност по Програма «Здраве»По графикМед.сестра

Б. ПО ГРАФИК

СЕПТЕМВРИ 2019г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Изготвяне на тематичен план за работатана ПС и годишен план на училището заучебната 2019/2020г.03.Директорът,гл. учител
Подготовка на протоколите за изпити.03.ЗАС-Мехмед
Инструктаж на учителите и служителите по БХТ и ПО.03.Директорът
Изготвяне списъци на класовете в електронен вариант.03.Класните ръководители
Запознаване на преподавателите с графика за съвещанията Директорът
Провеждане на изпити с ученици в дневна форма на обучение03-04.Директорът и комисиите
Изготвяне и представяне на магнитен носител и на хартия в 1 екз. на програми за работа в ИЧ, ФЧ /наименование на предмета, цели на обучение, хорариум часове, учебно съдържание, очаквани резултати/. Списъци на участниците.07.Преподавателите
Извършване на проверки на всички обекти, отнасящи се до здравето и живота на учениците и учителите: състояние на шахти, водопроводи, стълби, спортни съоръжения, двор, ограда и т.н. от комисията по осигуряване на безопасни условия на труд, като за констатирани нередности да се изготвя подробен протокол и конкретни предложения за отстраняването им.10.Комисията
Санитарно разрешително за наличие на санитарно-хигиенни условия за провеждане на УВР, утвърдени от РИОКОЗ10.Директорът
Изготвяне на предавателно-приемателни протоколи за имуществото в кабинетите и класните стаи10.Директорът, рък.на кабин., класните ръководители
Педагогически съвет13Директорът
Запознаване на длъжностните лица с Координационния механизъм за действие при деца в риск13.Директорът
Представяне на план за откриване на новата учебна година.13.Художественият съвет
Подготовка на училището за новата учебна година03.-13.Художественият съвет и класните рък.
Изготвяне и утвърждаване на длъжностно и поименно щатно разписание13.Директорът
Изготвяне и представяне в РУО за утвърждаване на СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ 1.По графикДиректорът
Участие на преподавателите в съвещанията по предмети.По графикПреподават.
Представяне за проверка на директора на дневниците и главната книга за учебната 2018-19г.13Класните ръководители
Изготвяне на план за квалификационна дейност с педагогическия персонал. Запознаване на колектива с възможностите на кариерно развитие на учители и директори.13Гл.учител и предс. на СО
Изготвяне на списъци за раздаване на учебниците.13Класните ръководители
Запознаване на педагодическия персонал с актуалните нормативни документи наМОН13Директорът
Преглед и заверка на задължителната документация за началото на учебната година:Спортен календар.План по БД, охрана на труда и защита при природни и другибедствия;Седмичното разписание на учебните занятия.Графици за:-провеждане на обучението по безопасност на движението-провеждане на консултации с учениците-провеждане на обучението по гражданска защита-провеждане на контролни и класни работи-дежурство на учителите 13   Председателите   Председателите на МО  
Раздаване на учебниците на класните ръководители.13.Колева и Борисова
Откриване на учебната година16.Худож.съвет
Педагогически съвет16.Директорът
Определяне на координационен съвет за справяне с училищния тормоз със заповед на директора на училището16.Директорът
Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата иучениците в училище на Общо събрание на колектива.16.Директорът
Въвеждане на Дневник за случаите на тормоз16.Председател на координационния съвет
Раздаване на учебниците на учениците срещу подпис.16.Класните ръководители
Изготвяне на обобщена справка за доставените учебници за I – VII клас за учебната 2019/20 година.20.ЗАС
Представяне на декларации за липса на конфликт на интереси20.Преподавателите
Изготвяне и изпращане сведение за приетите в първи клас ученици до общинската администрация20. Директорът
Обявяване на видно място на Училищния учебен план и извадки от Правилника за устройството и дейността на училището, Правилника за  вътрешния трудов ред  и Годишния план.20.Ефтимова и Лалева
Запознаване на учениците с Училищния учебен план, Правилника за дейността на училището, Правилника за вътрешния ред, Правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд.І ЧККласните ръководители
Провеждане на подробен инструктаж от всички класни ръководители за охрана на труда в училище и потенциалните опасности с подпис на всеки ученик.30.Класните ръководители
Попълване и представяне за съхранение на декларации за обработка на личните дани.20. и през год.Новопостъпващите ученици и служит.
Заверка на ученически книжки, лични карти и бележници за кореспонденция20.Класните ръководители
Ден на независимостта на България.21.Борисова, Кл.ръководители
Провеждане на родителска среща за запознаване с организацията на УВР, права и задължения на родители и ученици, произтичащи от ПДУ, избор на родители за участие в обществения съветПо графикКласните ръководители
Запознаване с инструкцията за евакуация в случай на природни бедствия.26.Класните ръководители
Изготвяне на програма за работа по проблемите на наркоманията, сектите и детската престъпност.27.Мед.сестра,Предс.на КБПП
Педагогически съвет27Директорът
Избор на фирми за доставяне на закуски за учениците от І-ІV клас.27.Комисия, Директорът

ОКТОМВРИ 2019г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Изработване план за контролната дейност на директора03.Директорът
Изготвяне на информация за ученици от класа за които българският език не е майчин и срещат затруднения в обучението03.Класните ръководители
Издаване на заповед за задължително допълнително обучение по български език и литература чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен план за учениците за които българският език не е майчин и се осъществява /От 60 до 120 учебни часа/04.Директорът
Изготвяне на информация за ученици:-които имат системни пропуски по даден учебен предмет, изразяващи се в годишна оценка слаб (2), или не са постигнали очакваните резултати, заложени като прагова стойност за успешност при национално външно оценяване, както и за ученици, които напредват при обучението по даден учебен предмет;03.Учителя по предмета и координатора 
Издаване на заповед за задължително допълнително обучение по учебен предмет чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен план за учениците /от 60 до 120 учебни часа/04.Директорът
Изготвяне на информация за ученици за които се препоръчва такова обучение в плана за подкрепа.03.Екипа за подкрепа заличностно развитие
Издаване на заповед за задължително допълнително обучение по учебен предмет чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен план за учениците /съласно плана за подкрепа/04.Директорът
Уведомяване на родителите за задължението им да осигурят присъствието на ученика в допълнителните учебни часове04.Директорът
Избиране от учениците със съгласието на родителите на занимания по интереси за учебната 2019/2020 година и регистрирането им в информационната система за занимания по интереси04.Ръководителите на групи
Определяне на броя на групите за занимания по интереси и ръководителите им, въз основа на
подадените заявления на учениците и с изразено информирано съгласие народителя за участието на съответния ученик.
 10.Директорът
Изготвяне на програма за занимания по интереси 10.Директорът
Заседания на методическите обединения за приемане на годишните им планове10.Председателите
Провеждане на входни нива.По график до 08.10.Преподавателите
Утвърждаване на лекторските часове3 дни след утв. на Обр.№1Директорът
Общо събрание-отчет на бюджета за третото тримесечие10.Директорът
Избор на ученически съвети по класове и на училищен ученически съвет10.Кл.ръководит. и гл.учител
Изготвяне и представяне на формуляри-образци за Националния статистически институт.10.Класните ръководители
Изготвяне на анализ за резултатите на учениците от  входните нива и предприетите мерки за подобрението им.11.Преподавателите
Изграждане на училищен ученически съвет и изработване на план за работата му.11.Ефтимова
Разработка и реализация на целева училищна програма «Здраве» за формиране на здравословни навици и отрицателно отношение към вредните привички от І до VІІ клас.11.и през год.Медицинската сестра и класните ръководители
Провеждане на анкетно проучване мнението на учениците относно случаи на тормоз15.Кл.ръководит.
Информация за здравословното състояние на учениците и здравното обслужване в училището15Мед.сестра
Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизма за
противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.
15.Кл.ръководит.
Педагогически съвет                     17.Директорът
Изготвяне на график за дейностите с учениците.18.Художественият съвет
Евакуация при пожар18.Класните ръководители
Установяване на обхвата на учениците и посещаемостта на учебните занятия и предприемане на мерки за подобряване на работата.18.Класните ръководители
Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес.18.Директорът
Извършване на оценка на тормоза между децата и учениците в училището вначалото на учебната година от класните ръководители посредством Приложение 3 към Механизма.18.Коорд.съвети кл.ръководители
Представяне на план за честване на Деня на народните будители.24.Художественият съвет
Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства.30.Директорът
Ден на народните будители.31.10.По план

НОЕМВРИ 2019г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Инвентаризация.12.ЗАС
Разработване на план за съответната учебна година за противодействие на училищния тормоз във връзка с установените и анализирани резултати от анкетирането (изследването).12.Коорд.съвет
Осигуряване на информация за организираните квалификационни форми.15.Главен учител
Разговори с родителите  на учениците, подлежащи на задължително обучение и допускащи неизвинени отсъствия.20.Класните ръководители
Изготвяне на информации за причините за отсъствия на учениците и за предприетите мерки.20.Класните ръководители
Изготвяне на справка за застрашените от отпадане ученици:-причини-за коя година е в класа-семейно положение-етнос-образование /завършен клас/ на родители, братя и сестри-проведена дейност с учениците и родителите.20.Класните ръководители
Да се разучи от учениците евакуационната схема на училищната сграда и да се проиграе плана за евакуация, като се отрази в материалната книга.22.Класните ръководители
Обучаване на членовете на изграденото противопожарно ядро за действие с наличните противопожарни уреди.22.Учителят по физика
Провеждане на общо занятие за действие при пожар и земетресение22.Директорът и кл.ръков.
Оформяне на училищен кът “МОИТЕ ПРАВА ИЗАДЪЛЖЕНИЯ”.27.Лалева
Беседа – разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.               27.Класните ръководители
Изготвяне на бюджета на училището за стопанската 2020 година.             29.Директ. и пр.на синд.

ДЕКЕМВРИ 2019г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Справка за отсъствията на учениците04.Класните ръководители
Международен ден за борба със СПИН04.Мед.сестра, кл.р-ли
Изготвяне писмено разписание на длъжностите и заплатите по тях.12.Директорът
Планиране на строително-ремонтните работи и изготвяне на проекто-бюджет за 2019 година.12.Директ.и Предс. на синдикат.
Изготвяне на годишна програма за развитието на спорта и туризма.12.Величкова
Педагогически съвет12.Директорът
Родителски срещи-по планПо графикКласните ръководители
Коледни празници.17-20.Кл.р-ли

ЯНУАРИ 2020г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Инструктаж на учителите и служителите по БХТ и ПО.06.Директорът
Справка за отсъствията на учениците06.Класните ръководители
Инструктаж на учениците по БХТ и ПО.06.Класните ръководители
Общо събрание-отчет на бюджета за годината20.Директорът
Провеждане на тестове по БЕЛ и математика в ІV и VІІ клас22.Преподавателите по БЕЛ и матем.
Изготвяне на заявка за задължителната документация за края на учебната 2019-2020 година.30.Директорът
Справка за отсъствията на учениците30.Класните ръководители
Изготвяне на график за провеждане на контролните и класни работи за ІІ уч.срок30.Председателите на МО
Изготвяне на седмично разписание за ІІ уч.срок30.Ангелова и Николова
Утвърждаване на седмичното разписание, графика за класните работи и лекторските през ІІ уч.срок30.Директорът
Педагогически съвет30.Директорът

ФЕВРУАРИ 2020г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Попълване на справка за отсъствията на учениците и учителите04.Директорът
Отчитане на ЗУД12.Комисия
Представяне на план за честване на годишнина  от обесването на В.Левски.12.Худ.съвет 
Изготвяне на информации за дейността през първия учебен срок.12.Преподавателите
Изготвяне на информация за ученици, които срещат затруднения, индикирани чрез срочна оценка слаб (2) или три последователни текущи оценки слаб (2);12.Учителят по предмета и координатора
Издаване на заповед за задължително допълнително обучение по учебен предмет чрез допълнителни учебни часове извън училищния учебен план за учениците /до 10 учебни часа/12.Директорът
Педагогически съвет12.Директорът
Родителски  срещи-по планПо графикКласните ръководители
Честване на годишнина от обесването на В.Левски.19.По план
Провеждане на тренинг с цел да се придобият практически умения за оказване на първа помощ.26.Мед.сестра
Провеждане на открито занятие: “В света на цифрите” в първи клас пред родителите, учителите от ДГ и МО на началните учители.26.Класният на 1 клас
Провеждане на контролен тест с учениците от ІV и VІІ клас и представяне на анализа на резултатите на директораДо 28.Преподавателите

МАРТ 2020г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Справка за отсъствията на учениците02.Класните ръководители
Честване на Освобождението на България-национален празник.02.По план
Представяне на план за честване на Първа пролет.06.Худож.съветЕфтимова
Изготвяне на отчет на училищната документация с фабрични номера и представяне в РУО на МОН гр.Шумен13.Предс.на комис. и Директ.
Изготвяне на обобщена заявка за задължителната документация за началото на учебната 2020/2021.13.Директорът
Изготвяне на проект за развитие на физическата култура и спорта.13.Величкова
Честване на Първа пролет.20.По план
Педагогически съвет26.Директорът
Изготвяне на справка за броя на отпадналите ученици.  Анализ на причините и информация за проведените дейности с учениците и техните родители /в писмен вид/.           27.Класните ръководители
Изготвяне на информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснатите отсъствия по неуважителни причини и изпълнението  на училищния правилник.27.Кл.ръководит., Мехмедова
Евакуация при земетресение27.Кл.ръководители
Провеждане на практикум с цел да се придобият практически навици по използването на индивидуални и колективни средства за защита, използване на различни противопожарни уреди и оказване на първа медицинска помощ на пострадали при пожар.30.Мед.сестра, кл.рък.
Провеждане на открито занятие: ”Празник на буквите” в първи клас пред родителите, учителите от ДГ и МО на началните учители.30.Кл. ръководител – 1 клас
Справка за отсъствията на учениците30.Класните ръководители

АПРИЛ2020г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Инструктаж на учениците по БХТ и ПО.10.Класните ръководители
На родителска среща да се запознаят родителите с формата на изпита за НВО през учебната 2019/2020 г.По графикКласните ръководители
Общо събрание-отчет на бюджета за първото тримесечие22.Директорът
Педагогически съвет24.Директорът
Организиране на мероприятия за почистване и опазване на околната среда.24.Класните ръководители
Родителски срещи в VII клас: Запознаване на седмокласниците и техните родители с условията за кандидатстване в различни средни училища и специалности, които те предпочитат.30.Ефтимова
Провеждане на тестове с учениците от ІV и VІІ клас и представяне на анализа на резултатите на директораДо 30.Преподавателите
Провеждане на тестове с учениците от всички класовепо БЕЛ и математика и представяне на анализа на резултатите на директораДо 30.Преподавателите

МАЙ 2020г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Справка за отсъствията на учениците02.Класните ръководители
Проверка на темпа на четене в І-ІІІ клас11-15.Директорът
Проверка на знанията по математика в І-ІІІ клас11-15.Директорът
Представяне на план за 24.05.15.Худ.съвет
Приемане на заявления за ИЧ, ФЧ и чужд език за новатаучебна година за учениците от 1 до 4 клас.19.Класните ръководители
Педагогически съвет19.Директорът
Честване на 24.05.21.По план
Представяне на анализи на резултатите от изходните нива29.Преподават.І-ІV кл.
Анализ на резултатите от външното оценяване в ІV клас.29.Ангелова
Проверка на физическата дееспособност на учениците.29.Мед.сестра и уч.по физическо
Извършване на проверки на всички обекти, отнасящи се до здравето и живота на учениците и учителите: състояние на шахти, водопроводи, стълби, спортни съоръжения, двор, ограда и т.н. от комисията по осигуряване на безопасни условия на труд, като за констатираните нередности се изготви подробен протокол и конкретни предложения за отстраняването им.29.Комисията
Изготвяне на обобщена заявка за задължителната училищна документация за началото на учебната 2020-2021 година29.Директорът
Провеждане на инструктаж научениците от I до IV клас29.Класните ръководители
Изготвяне на информации за състоянието на дисциплината в класовете, допуснати неизвинени отсъствия и спазването на училищния правилник.29.Класните ръководители
Състезание с велосипеди.29.Преподавателите-БД
Приемане на учебниците ІІ-ІVкл.29.Кл.рък.и Колева
Предаване в библиотеката на всички учебници, учебни помагала и методическа литература-нач.етап29.Преподавателите
   

ЮНИ 2020г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Празник на училището02.Худ.съвет
Справка за отсъствията на учениците03.Класните ръководители
Изходни нива на ученицитеПо графикПреподавателите
Приемане на заявления за ИЧ и ФЧ за новатаучебна година за учениците от 5 и 6 клас.05.Класните ръководители
Годишно утро-І-ІVкл. Раздаване свидетелства за завършен начален етап на основно образование (ІV клас) до 05.Класните ръководители
Педагогически съвет08.Директорът
Извършване на оценка на тормоза между децата и учениците в училището вкрая на учебната година от класните ръководители посредством Приложение 3 към Механизма. Кл.ръководители
Провеждане на национално външно оценяване по БЕЛ и математика09., 11.Директорът
Изготвяне на график за поправителните изпити и списъци на учениците за юнската сесия.12.Предс. на МО, кл.рък.
Изготвяне на годишен отчетен доклад на координационния съвет за противодействие на тормоза  и насилието12.Коорд.съвет
Приемане на учебниците V-VІ кл.16.Кл.рък.и Борисова
Раздаване на ученически книжки за завършен V – VІ клас;17.Кл.рък.
Представяне на сведение за лекторските часове през месец май и юни17Преподавателите
Провеждане на представителни изяви на групите за занимания по интереси Ръководители на групи за занимания по интереси 
Провеждане на консултации с учениците на поправителни изпити.17-25.Преподавателите
Подготовка на протоколите за изпити.17.ЗАС-Мехмед
Запознаване на комисиите за поправителните изпити с нормативните документи за провеждането им.17.Директорът
Предаване в библиотеката на всички учебници, учебни помагала и методическа17.-прогимн.Преподавателите
Провеждане на юнската поправителна сесия.22.-26.Преподавателите
Изготвяне на проекто-списъци на класовете.26.Кл.рък.
Представяне за проверка на директора на дневниците и главната книга за учебната 2019-20г.05.и 19.Кл.рък., Лалева
Изготвяне на информации за УВР през годината.05.и 19.Преподавателите
Среща с родителите на бъдещите първокласници.20.Преподавателят
Изготвяне и изпращане на информация в РУО на МОН за работата в училището по БД през учебната година.30.Директорът
Приемане на учебниците VІІ кл.30.Кл.рък.и Борисова

ЮЛИ И АВГУСТ 2020г.

ЗАДАЧИСрокОтговорник
Раздаване на свидетелства за завършено основно образование – VІІ клас;02.07.Кл.рък.
Педагогически съвет05.07.Директорът
Общо събрание-отчет на бюджета за второто тримесечие05.07.Директорът

СЕПТЕМВРИ 2020г.

В. ПРЕЗ ГОДИНАТА-ПОСТОЯННИ

ЗАДАЧИСрокОтговорник
1Планиране на учебната дейност в слетите класовеЕжедневноПреподавателите
2Провеждане на поправителна сесияПо график 
3Участие в съвещания с директори и учители по график на РУО Шумен  
4Осигуряване на санитарно – хигиенни условия за провеждане на учебно-възпитателния процес, съгласно изискванията на РЗИ и получаване на санитарно разрешително за провеждане на УВП  
5Изготвяне на седмично разписание на часовете за І учебен срок и представяне за оценка в РЗИ 09. 
6Избор на постоянни комисии09. 
7Избор на форми за обучение; приемане на Стратегия за развитие на училището, училищни планове и програми, етичен кодекс и др.09. 
8Изготвяне на учебни програми  за РП и ДП09. 
9Изготвяне годишен план за час на класа  

2. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ

3. ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА:

Основна цел:          

Привличане на родителите като помощник на училището и училищното ръководство по проблемите на учебно-възпитателния процес и дейността на ОУ „Христо Ботев” с. Златар.

            1. Осъществяване на взаимодействие с родителската общественост чрез съвместна дейност с училищното настоятелство.

                                                  Срок: През годината Отг.: Директорът

2. Ангажиране на училищното настоятелство при решаване на проблеми по прибирането и задържането на ученици, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.

                                                  Срок: През годината Отг.: Кл.ръковод.

3. Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

                                                  Срок: 30.09.               Отг.: Кл.ръковод.

4. Приобщаване на родителите към общоучилищния живот при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

                                                  Срок: През годината Отг.: Отг.за меропр.

5. Изготвяне на табло за информация на родителите.

                                                  Срок: 20.09.               Отг.: Главен учител

6. Провеждане на родителски срещи:

              С цел установяване по-добър контакт между родителите и преподавателите, родителските срещи се провеждат по класове, като при нужда могат да се организират общи родителски срещи или на отделни училищни колективи.

              Класните ръководители не обсъждат публично въпроси, свързани с успеха и поведението на отделните ученици от паралелката.

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

1.Запознаване с:

1.      Правилник за дейността на училището

2.      Училищният учебен план за класа

3.      Правила за ползване на безплатни учебници.

4.      Етичен кодекс на общността

5.      Качествени показатели за оценяване на постиженията на учениците от 1 – 3 клас

6.      Организация на учебния ден

7.      Графиците за:

·         Провеждане на класни и контролните работи за 1-я учебен срок

·         График за консултациите по учебни предмети

·         График за провеждане на втория час на класа

·         График за провеждане на ДЧСД- за провеждане на  спортни дейности

·         График за провеждане на часовете по ФУЧ ( ако има такива)

·         График на класните и контролните работи за 1-вия учебен срок

·         График за консултациите

8.      Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд и Инструктаж по БУВОТ

9.       Правилник за пропускателния режим в училище

10.  Механизъм за противодействие на училищния тормоз + Алгоритъм + Правила + Взаимодействие

11.  Адреса на интернетстраницата      http://www.zlatarbg.com/

2.Избор на родителски актив;

                                                                                               Отг. Класните ръководители

3.Уточняване организацията на работата по отделните учебни предмети и запознаване на родителите с изискванията за постигане на определено образователно ниво.

                                                                                   отг. Преподавателите

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

1.Обсъждане текущите резултати на учениците през първия учебен срок

                                                                                   отг. Преподавателите

2.Обсъждане дисциплината на учениците в училище и на обществени места -установяване на единни изисквания

                                                                                   Отг. Класните ръководители

3.Обсъждане организацията на зимния отдих на учениците

                                                                                   Отг. Класните ръководители

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

1. Обсъждане на резултатите от първия учебен срок

2. Запознаване с организацията и провеждането на външно оценяване за учениците от 4 и 7 клас

3.Запознаване със Седмичното разписание и Графика за писмените работи на паралелката през ІІ учебен срок;

                                                                                   отг. Преподавателите и кл.р-ли

МЕСЕЦ АПРИЛ

1.Обсъждане текущите резултати на учениците през втория учебен срок

                                                                                   отг. Преподавателите

2.Обсъждане работата на учениците в извънкласни и извънучилищни форми и набелязване на форми за работа през следващата учебна година с цел по-пълно задоволяване интересите и потребностите на учениците

                                                                                   отг.кл.р-ли,преподаватели

3.Обсъждане организацията на летния отдих на учениците

                                                                                   отг.кл-р-ли

Среща с родителите на учениците от VII за запознаване с условията за прием в средните училища.

                                                            – м. юни

Среща с родителите на учениците, подлежащи за обучение в първи клас през 2019/2020 година, за запознаване с условията за обучение в училището

                 При нужда класните ръководители или преподавателите могат да организират извънредни родителски срещи или индивидуални разговори с родителите за решаване на текущи проблеми.

4ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА  ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

1.      Задачи:

-издирване и обхват на ученици с асоциални прояви и картотекирането им;

-изясняване на причините, довели до извършване на противообществени прояви;

-организиране на превантивна работа с ученици и родители.

2.      Форми на работа:

-провеждане на индивидуални разговори;

-проучване на социалните контакти;

-провеждане на психологически изследвания.

            3. Дейности за реализиране на основните задачи.

            -Плана за работа на комисията е в приложение.

5. ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО, ОХРАНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ ПРИРОДНИ И ДРУГИ БЕДСТВИЯ

1.Задачи:

-формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота.

-прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

-осигуряване на знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

-поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

-Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

2.Форми на работа:

-теоретическо и практическо обучение на учениците;

-провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;

-превантивна работа.

3.Дейности за постигане на целите и реализиране на основните задачи.

-Плана за работа на комисията е в приложение.

ПЛАНЪТ Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА П С

/ ПРОТОКОЛ  N:11    от 13.09.2019Г.

                                                                                  ДИРЕКТОР: ………….

                                                                                                         /СН. ПЕТКОВА/